Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 29/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 4 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Osiecznicy zasad opisu ewidencji dokumentów księgowych dla projektu pn. Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie” współfinansowanego środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Projekt pn. „Przebudowa boiska sportowego budowa budynku socjalnego w Świętoszowie” dofinansowywany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom wdrożenia pomocy w ramach działania „ODNOWA i ROZWÓJ WSI” objętego PROW 2007 -2013 realizowanego przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie lokalna Grupa działania Bory Dolnośląskie  w poziomie 4 oznakowany będzie cyframi „05”.

 

§ 2. Dla projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego budowa budynku socjalnego w Świętoszowie” zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umową o przyznanie pomocy Nr 00021-6930-UM0130060/10  w dniu 29 września 2010 r. ewidencja operacji finansowych prowadzona będzie na rachunku bieżącym budżetu o numerze:

97 1020 2137 0000 9002 0108 8152.

Księgowy KOD ewidencyjny programu: 080-05/926/92601/ §§ 6057, 6059 lub 6050

 

§ 3. Wprowadza się zasady opisu dokumentów księgowych oraz ich ewidencji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom wdrożenia pomocy w ramach działania „ODNOWA i ROZWÓJ WSI” objętego PROW 2007 -2013 realizowanego przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie lokalna Grupa działania Bory Dolnośląskie, realizacja programu pn. „Przebudowa boiska sportowego budowa budynku socjalnego w Świętoszowie” zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 4. Zasady ewidencji księgowej określa Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 1 kwietnia 2011 r. zasad rachunkowości przy korzystaniu w realizacji programów ze środków pomocowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planu kont oraz zasad ewidencji księgowej.

 

§ 5. Na koordynatora projektu wyznaczam Katarzyną Biercewicz

 

§ 6. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ewidencjonowania operacji związanych z realizacją projektu.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Osiecznica

Nr 29/11 z dnia 4 kwietnia 2011 r.

 

Zasady opisu dokumentów księgowych dla projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie”

 

I.        Opis faktur rozlicznych w ramach projektu

 

Działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach programu osi 4 „Leader”, działania: 4.1Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom wdrożenia pomocy w ramach działania „ODNOWA i ROZWÓJ WSI” objętego PROW 2007 -2013 realizowanego przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie  Umowa o przyznanie pomocy Nr 00021-6930-UM0130060/10 zawarta w dniu 29.09. 2010 r

 

Dokumenty księgowe opatrzone pieczęciami:

1. wydatek jest uzasadniony pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym. Zgodnie z umową/zleceniem/zamówieniem nr ZP 3420/3/06/10  z dnia 11.06.2010 r. dokonany w trybie art…….ust……pkt…… Ustawy Prawo zamówień Publicznych. nie podlega przepisom upzp.    data i podpis pracownika merytorycznego.

2. Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości …………………zł. (słownie ……………………..) Kod …………….., data…..  podpis pracownika ……

3. Sprawdzono pod względem formalnym, data i podpis, sprawdzono pod względem merytorycznym, data i podpis, Wydatek mieści się w planach finansowych jednostki i podlega ujęciu w księgach rachunkowych

Konto Klasyfikacja budżetowa         Kwota     Konto

Wn      dział, rozdział, §                      zł. gr         Ma

Razem do wypłaty/zwrotu

Data i podpis

Zatwierdzam do wypłaty: kwota ……, słownie zł. …….

Data i podpisy Głównego księgowego, Kierownika

 

Opisane:

Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi …......................... zł

Termin dokonania zapłaty data i podpis

II.    Przechowywanie dokumentów

Oryginały źródłowych dokumentów księgowych dotyczące operacji przechowywane są                        w odrębnym segregatorze. Wszystkie dokumenty księgowe związane z realizacją operacji przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia dokonania przez Urząd Marszałkowski płatności ostatecznej.

 

III. Ewidencja księgowa

Prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi Zarządzeniem nr 28/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie: zasad rachunkowości przy korzystaniu w realizacji programów ze środków pomocowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planu kont oraz zasad ewidencji księgowej.

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 29/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

 

Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. . Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie”

 

l.p

Wyszczególnienie – uprawnienia

Nazwisko i imię

Stanowisko

Wzór Podpisu

1

2

3

4

5

1.

Potwierdzenie zgodności faktur za roboty i usługi z podpisaną umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym – zgodność wydatku pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym oraz stosowania przepisów uozp

Stanisław Mazurek

 

Podinspektor

 

Damian Ilczuk

(pod nieobecność Stanisława Mazurka)

 

Inspektor

 

2.

Zakwalifikowanie do wydatku strukturalnego

Stanisław Mazurek

 

Podinspektor

 

 

3.

 

Zgodność pod względem formalnym

Józefa Miętkiewicz lub

Skarbnik gminy

 

 

Danuta Miazga

Zastępca Skarbnika Gminy

 

 

4.

Zgodność pod względem rachunkowym

Felicyta Becla

lub

Inspektor

 

Edyta Parobczak

Inspektor

 

Celina Olszowa-Baran

Inspektor

 

5.

Dekretacja

Felicyta Becla

Inspektor

 

6.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych

Felicyta Becla

Inspektor

 

 

7.

 

Kwalifikowalność wydatku

Waldemar Nalazek   lub

Wójt Gminy

 

Katarzyna Biercewicz

Koordynator

 

8.

 

 

 

Zatwierdzenie dokumentów do wypłaty

Waldemar Nalazek lub

Wójt Gminy

 

Małgorzata Słonecka

Sekretarz Gminy

 

 

oraz

Józefa Miętkiewicz lub

Skarbnik Gminy

 

 

Danuta Miazga

Zastępca Skarbnika Gminy

 

W razie nieobecności osób uprawnionych do podpisów wg. powyższej tabeli, poza zatwierdzeniem do wypłaty dokumenty pod pozostałymi względami podpisywać może koordynator – Katarzyna Biercewicz. Wójt Gminy może zatwierdzać dokumenty pod każdym względem

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-06-02 09:12:38
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-06-02 09:14:04
Ostatnia zmiana:2011-06-02 09:14:55
Ilość wyświetleń:784
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij