Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 31/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 4 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Osiecznicy zasad opisu ewidencji dokumentów księgowych dla projektu pn. Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa” współfinansowanego środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Projekt pn. „Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa” dofinansowywany w ramach działania „ODNOWA i ROZWÓJ WSI” objętego PROW 2007 -2013 realizowanego w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” w poziomie 4 oznakowany będzie cyframi „07”.

 

§ 2. Dla projektu pn. „Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa” zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umową o przyznanie pomocy Nr 00159-6922-UM0100109/10 w dniu 4 kwietnia 2011 r. ewidencja operacji finansowych prowadzona była do 31 grudnia 2010 r. na rachunku bieżącym budżetu gminy o numerze 97 1020 2137 0000 9002 0108 8152 od 1 stycznia 2011 r. na rachunku pomocniczym o numerze 54 1020 2137 0000 9602 0108 8244 – „środki niewygasające”

Księgowy KOD ewidencyjny programu w 2010 r.: 080/926/92601/ § 6050, od 1 stycznia 2011 r. : 080-07/926/92695/ §§ 6050, 6057, 6059

§ 3. Wprowadza się zasady opisu dokumentów księgowych oraz ich ewidencji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom wdrożenia pomocy w ramach działania „ODNOWA i ROZWÓJ WSI” objętego PROW 2007 -2013 realizowanego w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zasady ewidencji księgowej określa Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 1 kwietnia 2011 r. zasad rachunkowości przy korzystaniu w realizacji programów ze środków pomocowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planu kont oraz zasad ewidencji księgowej.

§ 5. Na koordynatora projektu wyznaczam Katarzynę Biercewicz

§ 6. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ewidencjonowania operacji związanych z realizacją projektu.


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Osiecznica

Nr 31/11 z dnia 4 kwietnia 2011 r.

 

Zasady opisu dokumentów księgowych dla projektu pn. „Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa”

Opis faktur rozlicznych w ramach projektu

 

Działanie „ODNOWA i ROZWÓJ WSI” objętego PROW 2007 -2013 realizowanego w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00158-6922-UM0100108/10  w dniu 4 kwietnia 2011 r.

 

Dokumenty księgowe opatrzone pieczęciami:

1. wydatek jest uzasadniony pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym. Zgodnie z umową/zleceniem/zamówieniem nr …………..  z dnia …………. dokonany w trybie art…….ust……pkt…… Ustawy Prawo zamówień Publicznych. nie podlega przepisom upzp.    data i podpis pracownika merytorycznego.

2. Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości …………………zł. (słownie ……………………..) Kod …………….., data…..  podpis pracownika ……

3. Sprawdzono pod względem formalnym, data i podpis, sprawdzono pod względem merytorycznym, data i podpis, Wydatek mieści się w planach finansowych jednostki i podlega ujęciu w księgach rachunkowych

Konto Klasyfikacja budżetowa         Kwota     Konto

Wn      dział, rozdział, §                      zł. gr         Ma

Razem do wypłaty/zwrotu

Data i podpis

Zatwierdzam do wypłaty: kwota ……, słownie zł. …….

Data i podpisy Głównego księgowego, Kierownika

 

Opisane:

Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi …......................... zł

Termin dokonania zapłaty data i podpis

II.    Przechowywanie dokumentów

Oryginały źródłowych dokumentów księgowych dotyczące operacji przechowywane są                        w odrębnym segregatorze. Wszystkie dokumenty księgowe związane z realizacją operacji przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia dokonania przez Urząd Marszałkowski płatności ostatecznej.

 

III. Ewidencja księgowa

Prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi Zarządzeniem nr 28/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie: zasad rachunkowości przy korzystaniu w realizacji programów ze środków pomocowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planu kont oraz zasad ewidencji księgowej.

 


 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 31/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

 

Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn.  Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa”

 

l.p

Wyszczególnienie – uprawnienia

Nazwisko i imię

Stanowisko

Wzór Podpisu

1

2

3

4

5

1.

Potwierdzenie zgodności faktur za roboty i usługi z podpisaną umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym – zgodność wydatku pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym oraz stosowania przepisów uozp

Stanisław Mazurek

 

Podinspektor

 

Damian Ilczuk

(pod nieobecność Stanisława Mazurka)

 

Inspektor

 

2.

Zakwalifikowanie do wydatku strukturalnego

Stanisław Mazurek

 

Podinspektor

 

 

3.

 

Zgodność pod względem formalnym

Józefa Miętkiewicz lub

Skarbnik gminy

 

 

Danuta Miazga

Zastępca Skarbnika Gminy

 

 

4.

Zgodność pod względem rachunkowym

Felicyta Becla

lub

Inspektor

 

Edyta Parobczak

Inspektor

 

Celina Olszowa-Baran

Inspektor

 

5.

Dekretacja

Felicyta Becla

Inspektor

 

6.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych

Felicyta Becla

Inspektor

 

 

7.

 

Kwalifikowalność wydatku

Waldemar Nalazek   lub

Wójt Gminy

 

Katarzyna Biercewicz

Koordynator

 

8.

 

 

 

Zatwierdzenie dokumentów do wypłaty

Waldemar Nalazek lub

Wójt Gminy

 

Małgorzata Słonecka

Sekretarz Gminy

 

 

oraz

Józefa Miętkiewicz lub

Skarbnik Gminy

 

 

Danuta Miazga

Zastępca Skarbnika Gminy

 

W razie nieobecności osób uprawnionych do podpisów wg. powyższej tabeli, poza zatwierdzeniem do wypłaty dokumenty pod pozostałymi względami podpisywać może koordynator – Katarzyna Biercewicz. Wójt Gminy może zatwierdzać dokumenty pod każdym względem.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-06-02 09:18:41
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-06-02 09:19:05
Ostatnia zmiana:2011-08-23 12:51:39
Ilość wyświetleń:847
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij