Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE  NR  50 / 2011

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia  03.06.2011r.

 

     w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

     Szkoły Podstawowej w Ławszowej

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                     o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) Wójt Gminy Osiecznica

zarządza, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły  

        Podstawowej w Ławszowej.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Osiecznica

       oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                     Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr  50/2011

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 03 czerwca 2011 roku

 

Wójt Gminy Osiecznica

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Szkoły Podstawowej w Ławszowej

          Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
z dnia 27 października 2009r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

 

1.      Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ławszowej, Ławszowa nr 82, 59 – 724 Osiecznica zobowiązani są przedłożyć w wymaganej formie dokumenty wymienione w § 1 ust. 2 pkt. 4 lit. a – lit. o rozporządzenia  MEN z dnia 08.04.2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373).

 

a)     uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania                            i rozwoju Szkoły Podstawowej w Ławszowej,

 

b)     poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 

c)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o: -stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

d)     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

 

e)     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzana oświatą,

 

f)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

g)     oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

 

h)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

i)       oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 

j)       oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

 

k)     oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego –             w przypadku nauczyciela,

 

l)       oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

m)   oświadczenie, że kandydat  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.                        z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,                 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

n)     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych                         i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

o)     oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

 

2.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ”Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej                      w Ławszowej  w Urzędzie Gminy  w Osiecznicy  ul. Lubańska 43  59 – 724 Osiecznica pok. Nr 18  w terminie do dnia  20 czerwca 2011r. do godz. 1500.

 

3.      Posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ławszowej odbędzie się nie później niż                 w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu, o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

4.      Kandydat na stanowisko dyrektora nie zostanie dopuszczony do postępowania konkursowego w przypadku, gdy:

a)     ofertę złożył po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,

b)     oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu lub z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu.

 

5.      Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego ma prawo, w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji, złożyć do przewodniczącego komisji konkursowej pisemny wniosek o podanie przyczyny odmowy. Przewodniczący komisji konkursowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, jest zobowiązany poinformować na piśmie kandydata o przyczynach odmowy dopuszczenia go do postępowania konkursowego.

 

6.      Komisja konkursowa dokonuje merytorycznej oceny kandydata m.in. po przeprowadzonej rozmowie oraz ocenie przedstawionej koncepcji funkcjonowania i rozwoju  szkoły.

 

7.      Kandydat na stanowisko dyrektora jest wyłaniany przez komisję konkursową             w wyniku tajnego głosowania. Zostaje wyłoniony ten kandydat, który otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji. Jeśli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, to komisja przeprowadza drugie głosowanie według zasad określonych w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia.

 

8.      Po przeprowadzonym konkursie, Wójt Gminy Osiecznica zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie.

 

9.      Unieważnienie konkursu ma miejsce wówczas, gdy:

a)     nastąpiło nieuzasadnione niedopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego,

b)      postępowanie konkursowe było przeprowadzone bez wymaganego udziału 2/3 jej członków,

c)      naruszona została tajność głosowania, z wyłączeniem podejmowanej                         w głosowaniu jawnym uchwały o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,

d)     wystąpiły inne nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-06-03 12:15:47
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-06-03 12:16:20
Ostatnia zmiana:2011-06-21 12:38:18
Ilość wyświetleń:776
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij