Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia  03.06.2011r.

 

w sprawie ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy Dyrektora szkoły

lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora

 

 

            Na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późń. zm.) Wójt Gminy Osiecznica

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Wniosek o ustalenie oceny pracy Dyrektora szkoły jest kierowany do Wójta Gminy Osiecznica

        (dalej zwanego Wójtem), nadzorującego pracę Dyrektorów szkół (dalej zwanych Dyrektorem).

         W procedurze dokonywania oceny Wójt korzysta z pomocy Inspektora ds. oświaty,  na zasadach

         określonych w niniejszym zarządzeniu.

 

2. Inspektor  ds. oświaty przygotowuje, przedkłada Wójtowi do podpisu i wysyła pisma do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, zwanego dalej „Kuratorem” oraz pisma zawierające żądanie wydania opinii o pracy Dyrektora, o których  mowa w art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 

§ 2.  1. Inspektor ds. oświaty gromadzi   odpowiednie   dokumenty   do   sporządzenia   oceny  pracy

          Dyrektora,  w tym ocenę cząstkową   Kuratora   oraz   opinie  o których  mowa w art. 6a ust. 7

          ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

2. W przypadku braku odpowiedzi od Kuratora należy ponownie wystąpić do Kuratora o przesłanie oceny cząstkowej. Brak odpowiedzi na pismo dotyczące cząstkowej oceny pracy, nie wstrzymuje ustalania „Projektu oceny pracy”.

3. W przypadku różnicy proponowanej oceny pracy Inspektor  ds. oświaty odbywa spotkanie z delegowanym przedstawicielem Kuratora, celem uzgodnienia wysokości oceny.

4. Przedmiotem dyskusji może być część opisowa oceny pracy w zakresie zadań podlegających wspólnej ocenie Kuratora i organu prowadzącego.

5. Po spotkaniu Inspektora ds. oświaty i upoważnionego przedstawiciela Kuratora sporządza się krótką notatkę dotyczącą omawianych problemów.  Notatka jest załącznikiem do dokumentacji oceny pracy.

6. Na podstawie zgromadzonych dokumentów Inspektor  ds. oświaty przygotowuje „Projekt oceny pracy” (według wzoru- załącznik nr 1).

7. „Projekt oceny pracy” składa się z ocen cząstkowych realizowanych przez ocenianego Dyrektora zadań, podlegających wyłącznie ocenie Kuratora oraz organu prowadzącego.

8. „Projekt oceny pracy” podpisany przez Inspektora ds. oświaty jest przedkładany do akceptacji Wójtowi Gminy.

9. Z projektem, który uzyskał akceptację Wójta, Inspektor  ds. oświaty zapoznaje Dyrektora i wysłuchuje jego uwag i wniosków. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia Dyrektora odnotowuje się na projekcie lub dołącza do akt w formie odrębnego dokumentu sporządzonego przez oceniającego.

10.  Po zapoznaniu z projektem egzemplarz z podpisem Dyrektora lub wzmianką oraz uwagami i zastrzeżeniami o jakich mowa w ust. 9, pozostawia się w aktach postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.  1 . Po  upływie  3  dni  od   wykonania  czynności   opisanych  w § 2,   Inspektor  ds.  oświaty  

             przygotowuje „Ocenę pracy Dyrektora” (według wzoru - załącznik nr 2). Do oceny stosuje

             się zapisy §2  ust. 7. „Ocenę Dyrektora” przedkłada się do podpisu  Wójtowi  Gminy.

        2. „Ocenę pracy Dyrektora” sporządza się w 4 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje

            oceniany Dyrektor, drugi Dolnośląski Kurator Oświaty. Trzeci egzemplarz pozostaje   

            w dokumentacji organu prowadzącego, czwarty w teczce akt osobowych Dyrektora.

 

 

§ 4.  Ocena  pracy  powinna  być  ustalona w terminie nie dłuższym  niż 3 miesiące od dnia  złożenia

       wniosku o dokonanie  oceny pracy. Do tego okresu czasu nie wlicza się, zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu  i sposobu powołania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 z późn. zm.), okresu usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów o organizacji roku szkolnego.

 

 

§ 5. 1.  Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy,  Dyrektor  wnosi osobiście do Urzędu Gminy lub 

            za  pośrednictwem  poczty  jako  przesyłkę  poleconą.   Dla  zachowania   terminu  wystarczy

            nadanie wniosku w placówce pocztowej przed upływem terminu określonego w art. 6a ust. 9

            ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

2.      Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje się zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa w § 5.

3.      Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje się zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa w § 5.

4.      W skład zespołu wchodzą:

1)      przedstawiciel organu prowadzącego - jako przewodniczący;

2)      przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty;

3)      przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której nie powołano rady szkoły - przedstawiciel rady rodziców;

4)      na wniosek ocenianego Dyrektora - nauczyciel doradca metodyczny;

5)      na wniosek ocenianego Dyrektora - przedstawiciel wskazanego przez Dyrektora zakładowej organizacji związkowej.

5.      W skład zespołu nie mogą wchodzić osoby, które  uczestniczyły w dokonywaniu oceny.

6.      Zespół może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez Dyrektora.

7.      Rozstrzygnięcie co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu.

8.      Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu.

 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. oświaty.

 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do  Zarządzenia Nr 52/2011 

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 03 czerwca 2011r.

P R O J E K T

 

 

K A R T A   O C E N Y   P R A C Y

 

 

1. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły).............................................................................

2. Data urodzenia.....................................................................................................................................

3. Wykształcenie  ....................................................................................................................................

4. Staż pracy pedagogicznej .................................................................................................................

5. Nazwa szkoły ......................................................................................................................................

6. Zajmowane stanowisko (funkcja)........................................................................................................

7. Stopień awansu zawodowego .............................................................................................................

8. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole ..............................................................................................

9. Forma nawiązania stosunku pracy ......................................................................................................

10.Data powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole .....................................................................

11.Data dokonania poprzedniej oceny pracy ..........................................................................................

12.Ocena pracy i jej uzasadnienie

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

13. Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy  Karta Nauczyciela  ............

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

.........................................                                                                  ...................................................

data                                                                                                    podpis  oceniającego

 

 

 

14. Z treścią oceny i przysługującym mi prawem zgłoszenia uwag na piśmie w ciągu 3 dni     zostałem(am) zapoznany(a).

 

 

.......................................                                                                 ....................................................

data                                                                                                     podpis  ocenianego

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do  Zarządzenia Nr 52/2011 

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 03 czerwca 2011r.

 

 

 

K A R T A   O C E N Y   P R A C Y

 

 

1. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły).............................................................................

2. Data urodzenia.....................................................................................................................................

3. Wykształcenie  ....................................................................................................................................

4. Staż pracy pedagogicznej  ..................................................................................................................

5. Nazwa szkoły ......................................................................................................................................

6. Zajmowane stanowisko (funkcja)........................................................................................................

7. Stopień awansu zawodowego .............................................................................................................

8. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole ..............................................................................................

9. Forma nawiązania stosunku pracy ......................................................................................................

10.Data powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole .....................................................................

11.Data dokonania poprzedniej oceny pracy ..........................................................................................

12.Ocena pracy i jej uzasadnienie ..........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

13. Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela     ............

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

 

.........................................                                                                  ...................................................

data                                                                                                    podpis  oceniającego

 

 

 

14. Z treścią oceny i przysługującym mi prawem złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny              - w ciągu 14 dni zostałem(am) zapoznany(a).

 

 

.......................................                                                                 ....................................................

data                                                                                                     podpis  ocenianego

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do  Zarządzenia Nr 52/2011 

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 03 czerwca 2011r.

 

Kryteria dokonywania cząstkowej oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami szkół lub placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica  w zakresie realizacji zadań podlegających kompetencji organu prowadzącego.

 

1. W szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Osiecznica oceny pracy nauczyciela

będącego dyrektorem szkoły lub placówki dokonuje organ prowadzący szkołę lub placówkę              w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, w następujący sposób:

 

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką dokonuje oceny cząstkowej             w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1, pkt. 1-4 i 6 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i w art. 6 oraz w art. 7 ust 1 i art. 7 ust 2 pkt. 1-4 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

 

b) organ prowadzący szkołę lub placówkę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór  pedagogiczny nad szkołą dokonuje oceny cząstkowej w zakresie realizacji zadań wymienionych             w art. 39 ust. 1, pkt. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w art. 7 ust. 2 pkt. 2 – 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

 

2. Następujące zadania i obszary pracy nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej wynikające z podstawy prawnej określonej w punkcie 1 niniejszych kryteriów, podlegają ocenie organu prowadzącego przy ustalaniu oceny cząstkowej:

 

Lp.

Zadania i obszary pracy nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej podlegające ocenie

Maksymalna liczba punktów

1.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i funkcjonowania szkoły lub placówki oświatowej (w tym  współdziałanie z organami szkoły, realizowanie zadań zgodnie                        z uchwałami rady pedagogicznej), oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, współpraca                z organem prowadzącym w zakresie prowadzenia szkoły lub placówki oświatowej.

20

2.

Zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków
do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
w szczególności: warunków lokalowych i bazy dydaktycznej placówki, właściwej organizacji pracy szkoły lub placówki, sprawnego funkcjonowania rady pedagogicznej, obiegu informacji w szkole.

10

3.

Stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów m.in. poprzez działania profilaktyczne i prozdrowotne oraz organizowanie pomocy socjalnej uczniom i opieki psychologiczno-pedagogicznej.

10

4.

Odpowiedzialne realizowanie zadań wynikających z kierowania szkołą lub placówką jako zakładem pracy, w tym: prowadzenie właściwej polityki kadrowej, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom, występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników, poprawność wewnętrznych aktów prawnych, prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji pracy szkoły lub placówki (w zakresie: np. bhp, wewnętrznych regulaminów, nadawania stopni awansu zawodowego

nauczycieli, akt osobowych nauczycieli i innych pracowników).

25

5.

Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi (ze szczególnym uwzględnieniem wyników przeprowadzonych w szkole kontroli finansowych )oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę oświatową środkami pochodzącymi
z innych źródeł, gospodarowanie mieniem.

20

6.

Aktywność we współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, realizacja projektów i programów
ze środków unijnych, współpraca międzynarodowa oraz promocja szkoły i placówki w środowisku.

10

7.

Dążenie do własnego rozwoju osobowego poprzez doskonalenie zawodowe oraz zarządzanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki.

5

 

Razem:

100

 

 

3. Na podstawie art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ocena cząstkowa  pracy nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub placówki ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

1)      ocena wyróżniająca;

2)      ocena dobra;

3)      ocena negatywna.

 

4. Cząstkowa ocena pracy nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej uzależniona jest od stopnia realizacji zadań określonych w punkcie 2 niniejszych zasad,                             w następujący sposób:

1)      dyrektor otrzymuje ocenę cząstkową wyróżniająca, jeśli uzyska 80 – 100 punktów,

2)      dyrektor otrzymuje ocenę cząstkową dobrą, jeśli uzyska 50 – 79 punktów,

3)      dyrektor otrzymuje ocenę cząstkowa negatywną, jeśli uzyska poniżej 50 punktów.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-06-07 12:32:40
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-06-07 12:33:05
Ostatnia zmiana:2011-06-07 12:36:58
Ilość wyświetleń:2064
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij