Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE  NR  50 / 2012

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia  29.05.2012r.

 

     w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

     Gminnego  Przedszkola w Osiecznicy

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                          o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, ze zm.)                 Wójt Gminy Osiecznica

 

 

zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego   

        Przedszkola w Osiecznicy.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Osiecznica

       oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr  50/2012

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 29.05.2012r.

 

Wójt Gminy Osiecznica

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

 Gminnego  Przedszkola w Osiecznicy

          Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
z dnia 27 października 2009r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

 

1.      Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego  Przedszkola w Osiecznicy ul. Lubańska 53,  59 – 724 Osiecznica zobowiązani są przedłożyć w wymaganej formie dokumenty wymienione w § 1 ust. 2 pkt. 4 lit. a – lit. o rozporządzenia  MEN z dnia 08.04.2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373,  z 2011r.  ze zm.).

 

a)     uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania                            i rozwoju Gminnego  Przedszkola w Osiecznicy,

 

b)     poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 

c)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o: -stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

d)     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

 

e)     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzana oświatą,

 

f)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

g)     oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie                        o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 

h)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

i)       oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 

j)       oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

 

k)     oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego –             w przypadku nauczyciela,

 

l)       oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

m)   oświadczenie, że kandydat  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.                        z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,                 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

n)     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych                         i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

o)     oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

 

2.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ”Konkurs na Dyrektora Gminnego  Przedszkola                w Osiecznicy  w Urzędzie Gminy  w Osiecznicy  ul. Lubańska 43  59 – 724 Osiecznica pok. Nr 18  w terminie do dnia  14 czerwca 2012r. do godz. 1500.

 

3.      Posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego  Przedszkola w Osiecznicy odbędzie się nie później niż                 w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu, o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

4.      Kandydat na stanowisko dyrektora nie zostanie dopuszczony do postępowania konkursowego w przypadku, gdy:

a)     ofertę złożył po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,

b)     oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu lub z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu.

 

5.      Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego ma prawo, w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji, złożyć do przewodniczącego komisji konkursowej pisemny wniosek o podanie przyczyny odmowy. Przewodniczący komisji konkursowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, jest zobowiązany poinformować na piśmie kandydata o przyczynach odmowy dopuszczenia go do postępowania konkursowego.

 

6.      Komisja konkursowa dokonuje merytorycznej oceny kandydata m.in. po przeprowadzonej rozmowie oraz ocenie przedstawionej koncepcji funkcjonowania i rozwoju  przedszkola.

 

7.      Kandydat na stanowisko dyrektora jest wyłaniany przez komisję konkursową             w wyniku tajnego głosowania. Zostaje wyłoniony ten kandydat, który otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji. Jeśli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, to komisja przeprowadza drugie głosowanie według zasad określonych w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia.

 

8.      Po przeprowadzonym konkursie, Wójt Gminy Osiecznica zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie.

 

9.      Unieważnienie konkursu ma miejsce wówczas, gdy:

a)     nastąpiło nieuzasadnione niedopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego,

b)      postępowanie konkursowe było przeprowadzone bez wymaganego udziału 2/3 jej członków,

c)      naruszona została tajność głosowania, z wyłączeniem podejmowanej                         w głosowaniu jawnym uchwały o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,

d)     wystąpiły inne nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-05-30 14:32:13
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-05-30 14:33:09
Ostatnia zmiana:2012-05-30 14:34:03
Ilość wyświetleń:787
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij