Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXIII/128/2012

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 26 czerwca 2012 r.

 

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm[1].) oraz art. 234-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm[2].) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W celu opracowania projektu budżetu gminy, Wójt Gminy, w terminie do 15 lipca, wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy, określające m.in. wzory, sposób sporządzenia i terminy składania dokumentów planistycznych przez jednostki organizacyjne gminy oraz pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy.

2. Radni, komisje Rady, mieszkańcy, organizacje, instytucje i inne podmioty składają do Wójta Gminy wnioski do projektu budżetu, w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane w trakcie przygotowywania projektu uchwały budżetowej.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2, powinny zawierać nazwę zadania, jego krótką charakterystykę, szczegółowe uzasadnienie realizacji oraz szacunkowy koszt zadania.

5. Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań określonych w odrębnych przepisach składa się w trybie i terminach określonych w tych przepisach.

§ 2. Wójt Gminy, na podstawie przedłożonych materiałów i wniosków, a także w oparciu o prognozowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, subwencji ogólnej z budżetu państwa, udziału w podatkach dochodowych i inne pozyskane informacje, opracowuje projekt uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem planu dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych oraz planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, które sporządza się w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

3. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się objaśnienia zawierające w szczególności:

1)      ogólną charakterystykę opisową projektu budżetu

2)      omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł

3)      omówienie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,  w podziale na zadania własne i zadania zlecone, z wyodrębnieniem zadań majątkowych oraz informacją opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych

4)      omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

4. Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest poprzez:

1)      wyłożenie do wglądu w biurze Rady

2)        ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 4. 1. Przewodniczący Rady Gminy otrzymany projekt uchwały budżetowej przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania stałym komisjom Rady.

2. Komisje Rady odbywają posiedzenia, na których opiniują projekt uchwały budżetowej.

3. Opinie o projekcie uchwały budżetowej komisje Rady przedkładają Komisji Budżetowej nie później niż do 5 grudnia.

4. Komisja zgłaszająca propozycje wprowadzenia nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.  

5. Opinie poszczególnych komisji stanowią podstawę do sformułowania opinii o projekcie budżetu przez Komisję Budżetową.

6. Komisja Budżetowa formułuje opinie o projekcie budżetu i przedkłada ją Przewodniczącemu Rady nie później niż do 10 grudnia.

7. Przewodniczący Rady po otrzymaniu opinii Komisji Budżetowej przekazuje opinię o projekcie uchwały budżetowej Wójtowi Gminy, nie później niż do dnia 14 grudnia.

§ 5. 1. Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetowej, przekazaną przez Przewodniczącego Rady oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedkłada Radzie Gminy autopoprawki do projektu budżetu, nie później niż do 21 grudnia.

2. Wójt Gminy może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 7. Traci moc uchwała nr LIV/238/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Osiecznica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Uzasadnienie:

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, stosownie do art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, podejmując uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określając w szczególności:

1.      wymaganą szczegółowość projektu budżetu

2.      terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej,

3.      wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt przedłoży Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej.

Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienia uregulowania dotychczas obowiązującej uchwały LIV/238/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 sierpnia 2010 r. Zakres zmian uzasadnia dokonanie zmiany procedury poprzez podjęcie nowej i uchylenie dotychczas obowiązującej.

 

 [1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, z 2010 r. nr 157 poz. 1241, nr 28 poz. 142, 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567.

 

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-07-06 09:24:59
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-07-06 09:27:00
Ostatnia zmiana:2012-07-06 09:27:09
Ilość wyświetleń:683
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij