Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 78/12

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 1 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy
w Osiecznicy

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591), art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 ze zm.[1])

 

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Wprowadza się legitymacje służbowe dla pracowników Urzędu Gminy w Osiecznicy, zwanego dalej Urzędem, dokonujących czynności kontrolnych.

2. Legitymacje służbowe pracownikom Urzędu wystawia Wójt Gminy Osiecznica.

1)      wzór legitymacji służbowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2)      wystawione legitymacje podlegają ewidencji prowadzonej w Urzędzie Gminy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Legitymację służbową wydaje się tylko tym pracownikom, którym jest ona niezbędna do wykonywania czynności służbowych, w sytuacjach określonych przez odrębne przepisy.

2. Legitymacja służbowa może być wykorzystana tylko i wyłącznie przy wykonywaniu czynności służbowych, o których mowa w ust. 1.

3. Pracownik uprawniony do otrzymania legitymacji służbowej obowiązany jest do jej okazania przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Legitymacja służbowa wydawana jest na czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pracownik jest zobowiązany zwrócić legitymację służbową w przypadku:

1) otrzymania urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż jeden miesiąc lub urlopu wychowawczego – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden miesiąc;

4) zmiany stanowiska pracy powodującej utratę prawa do przeprowadzenia czynności służbowych , o których mowa w § 2

5) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

§ 4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wójta Gminy Osiecznica.

§ 5. 1. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:

1)      uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji służbowej uniemożliwiającego zidentyfikowanie osoby posługujące się nią.

2)      zmiany danych zawartych w legitymacji służbowej

2. W przypadku utraty legitymacji służbowej oraz w przypadkach, o których mowa w ust. 1, pracownik występuje z wnioskiem o wydatnie nowej legitymacji służbowej, wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Do wniosku o wymianę legitymacji, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć zniszczoną lub nieaktualną legitymację służbową.

4. Pracownik, który po otrzymaniu nowej legitymacji służbowej odzyskał utraconą legitymację służbową, obowiązany jest do jej niezwłocznego oddania.

§ 6. 1. Pracownicy obowiązani są dbać o należyty stan legitymacji służbowych,  chronić je przed utratą i zniszczeniem.

2. Pracownicy nie mogą odstępować legitymacji służbowych innym osobom.    

§ 7. Zobowiązuje się osobę prowadzącą sprawy kadrowe w Urzędzie Gminy Osiecznica do prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji służbowych.

§ 8. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik nr 1

 

Wzór legitymacji służbowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….

(podpis posiadacza legitymacji)

 

 

LEGITYMACJA

Nr …………….

 

 

…………………………………

(nazwisko)

 

…………………………………

(imię)

 

…………………………………

(stanowisko)

 

W URZĘDZIE GMINY

OSIECZNICA

 

 

………………………….

(podpis wystawcy)

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2

 

WZÓR

 

EWIDENCJA LEGITYMACJI SŁUŻOWYCH

 

LP.

WYDANIE

ZWROT Z POWODU

DATA

NR LEGITYMACJI

NAZWISKO I IMIĘ

PODPIS OTRZYMUJĄCEGO

ZMIANA NAZWISKA, STANOWISKA PRACY

USZKODZENIE ZNISZCZENIE

NIEOBECNOŚĆ TRWAJĄCA DŁUŻEJ NIŻ 1 MIESIĄC

USTANIE STOSUNKU PRACY

UTRATA

PODPIS ZWRACAJĄCEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Załącznik nr 3

 

 

............................................................................................................................

(imię i nazwisko)

 

 

............................................................................................................................

   (stanowisko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Osiecznica

 

 

WNIOSEK O WYDANIE NOWEJ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ

 

 

Proszę o wydatnie nowej legitymacji służbowej ze względu na[2]:

  ¨   utratę legitymacji służbowej

  ¨   uszkodzenie lub zniszczenie legitymacji służbowej

  ¨   zmianę danych zawartych w legitymacji służbowej

 

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………….                                                                                            ……………………………...

(data i podpis przełożonego)                                                                                                (data i podpis pracownika)

 

 [1] Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 229 poz. 1494, z 2011 r. nr 134 poz. 777, nr 201 poz. 1183

[2] Właściwe zaznaczyć

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-09-05 12:18:10
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-09-05 12:19:14
Ostatnia zmiana:2012-09-05 12:19:41
Ilość wyświetleń:549
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij