Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Projekt

Uchwała nr

Rady Gminy Osiecznica

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106, poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. U. z 2010r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429), art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami: Dz. U. z 2005r. nr 169 poz. 1420, z 2006r. nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, nr 187 poz. 1381, nr 170 poz. 1217 i 218, nr 249 poz. 1832, z 2007r. nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791, nr 140 poz. 984, nr 82 poz. 560, z 2008r. nr 180 poz. 112, nr 209 poz. 1317, nr 216 poz. 1370, nr 227 poz. 1505, z 2009r. nr 19 poz. 100, nr 72 poz. 619, nr 79 poz. 666, nr 62 poz. 504, nr 157 poz. 1241, nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami: Dz. U. z 2009r. nr 219 poz. 1706, z 2010r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, z 2011r. nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  25.461.500,00 zł, w tym:

1.    dochody bieżące w wysokości     25.165.500,00 zł

2.    dochody majątkowe w wysokości     296.000,00 zł

       - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  25.721.500,00 zł, w tym:

1.    wydatki bieżące w wysokości     22.171.500,00 zł

2.    wydatki majątkowe w wysokości  3.550.000,00 zł

       - zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały  

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 260.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu
z lat ubiegłych w wysokości 260.000,00 zł.         

§ 4. Ustala się:

1.    przychody budżetu gminy w wysokości 630.000,00 zł

2.    rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty pożyczek w wysokości 370.000,00 zł

       - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały      

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

1.    rezerwę ogólną w wysokości 230.000,00 zł

2.    rezerwy celowe w wysokości 886.000,00 zł, w tym:

a.    na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61.500,00 zł

b.    na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych
 w wysokości 159.500,00 zł

c.    na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 15.000,00 zł

d.    na ogrzewanie obiektów gminnych w wysokości 150.000,00 zł

e.    na remonty obiektów gminnych w wysokości 200.000,00 zł

f.      na wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami w wysokości 200.000,00 zł

g.    na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:

1.    dochody w wysokości 2.245.268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2.    wydatki w wysokości 2.245.268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

1.    dochody w wysokości 18.000,00 zł

2.    wydatki w wysokości 35.316,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 52.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy:

1.    dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 653.198,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

2.    dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości  867.187,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 3.550.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1.    przychody w wysokości 3.786.140,00 zł

2.    koszty w wysokości 3.786.140,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

§ 13. Ustala się dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatki pokrywane z tych rachunków:

1.    dochody w wysokości 219.472,00 zł

2.    wydatki w wysokości 219.472,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się:

1.    dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.000,00 zł

2.    wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
w wysokości 140.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1.    dochody w wysokości 150.000,00 zł

2.    wydatki w wysokości 250.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Dokonuje się podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na poszczególne jednostki oświatowe:

1.    Szkoła Podstawowa w Ławszowej w wysokości     874.543,00 zł

2.    Szkoła Podstawowa w Tomisławiu w wysokości    823.324,00 zł

3.    Szkoła Podstawowa w Parowej w wysokości          972.415,00 zł

4.    Zespół Szkół w Osiecznicy w wysokości             1.876.513,00 zł

5.    Zespół Szkół w Świętoszowie w wysokości         2.470.174,00 zł

6.    Gminne Przedszkole w Osiecznicy w wysokości    413.973,00 zł

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1.   Zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 5.

2.   Dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,

3.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy, w formie lokat terminowych i wykupu bonów skarbowych.

§ 18. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (264.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (195.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (101.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (105.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 porozumienia (12.9kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 7 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 8 dotacje z sektora (15.2kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 9 dotacje spoza sektora (15kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 10 (130.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 11 (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 12 rachunek_wydzielony (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 13 i 14 alkoholówka i opłaty środowiskowe (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzasadnienie do projektu budżetu 2013 (132.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-11-27 13:33:29
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-11-27 13:34:24
Ostatnia zmiana:2012-11-27 13:37:07
Ilość wyświetleń:625
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij