Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXIX/156/2012

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106, poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 69.595,00 zł.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym

       1. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł

       2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł

       3. Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 1.290.748,85 zł

       4. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 1.360.343,85 zł

§ 3. Limit wydatków na zadania majątkowe po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki                   budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatki pokrywane z tych rachunków po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, w tym:

       1. dochody w wysokości 241.392,00 zł

       2. wydatki w wysokości 241.392,00 zł.

§ 7. Budżet po zmianach:

       1. Dochody budżetowe w wysokości                26.347.012,89 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości                   24.988.453,67 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości               1.358.559,22 zł                     

       2. Wydatki budżetowe w wysokości                 25.977.012,89 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości                    21.515.112,82 zł

                        b. wydatki majątkowe w wysokości               4.461.900,07 zł

       3. Nadwyżka budżetu w wysokości                                  370.000,00 zł

       4. Rozchody budżetu w wysokości                        370.000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Uzasadnienie:

Dochody:

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 69.595,00 zł - środki części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.

Wydatki:

1. Dział 710 rozdział 71012 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu,
w wysokości 2.033,00 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem zapewniającego dostęp i możliwość korzystania z danych ewidencji gruntów i budynków. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w odrębnej umowie.

Zwiększone wydatki zostaną pokryte w kwocie 595,00 zł ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. oraz w kwocie 1.438,00 zł z zakończonego zadania pn."Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie Gminy Osiecznica" (dział 851 rozdział 85121)

2. Dział 750 rozdział 75023 - kwota 69.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego pod potrzeby Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Zwiększone wydatki zostaną pokryte w całości ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r.

3. Dział 754 rozdział 75495 - kwota 12.000,00 zł zwiększenie środków na realizację zadania pn. "System monitoringu wizyjnego Gminy Osiecznica".

Zwiększone wydatki zostaną pokryte w całości z zakończonego zadania pn. "Budowa obiektu rekreacji ruchowej w miejscowości Parowa"(dział 926 rozdział 92695) 

4. Dział 801 rozdział 80104 - wprowadza się zadanie pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy". Na realizację zadania przeznacza się kwotę 11.000,00 zł. Zwiększone wydatki zostaną pokryte z zakończonego zadania pn. "Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie Gminy Osiecznica" (dział 801 rozdział 80101 oraz 80104)

5. Dział 921 rozdział 92120 - przystąpienie do projektu pn."Śladami organomistrzów po Górnych Łużycach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy społecznościami polskiej i niemieckiej części Górnych Łużyc poprzez budowanie tożsamości regionu na bazie wspólnego dziedzictwa kulturowego , którym są dzieła organomistrzów. Przedmiotem projektu będzie stworzenie przewodnika kulturalno-turystycznego po najważniejszych obiektach organowych, renowacja organów dzieła Konrada Geisslera w Parowej oraz organizacja cyklicznej polsko-niemieckiej imprezy związanej z muzyką organową.

Realizacja projektu mieści się w Programie opieki nad zabytkami Gminy Osiecznica na lata 2010-2014.

6. Dział 926 rozdział 92601 - zmiany wynikają z podpisanej umowy o przyznanie pomocy
w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w miejscowości Świętoszów". W wyniku podpisania umowy Gmina otrzyma pomoc w wysokości 500 tys. zł.

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (88.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (167kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-12-03 13:22:43
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-12-03 13:23:35
Ostatnia zmiana:2012-12-03 13:26:06
Ilość wyświetleń:502
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij