Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

w sprawie:  sprzedaży samochodu osobowego marki RENAULT- Megane Classic 1,9 DTI stanowiącego własność  Gminy Osiecznica.

 

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.)  

Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

 §. 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochód osobowy marki  RENAULT model  Megane Classic 1,9 DTI, stanowiący własność gminy Osiecznica.

 

§. 2.  Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy
 i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Gminy na okres 14 dni.

 

§. 3.  Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

1.      Helena Jackowiak – Pzewodnicząca

2.      Małgorzata Słonecka – Członek

3.      Damian Ilczuk           - Członek

4.      Stanisław Mazurek    - Członek

Komisja przeprowadza przetarg zgodnie z regulaminem przetargowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§. 4. Wykonanie zarządzenia zlecam przewodniczącemu komisji przetargowej i Sekretarzowi Gminy .

 

§. 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

                              \                                                                            Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy              

                                                                                                            Nr 123/2012 z dnia 18.12.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

samochodu osobowego  marka RENAULT model Megane Classic 1,9 DTI, rok produkcji 2003 ,  kolor szary.

Samochód uszkodzony:  uszkodzenie silnika.   

 

 Cena wywoławcza wynosi -  2.700,00 zł

 Wadium do przetargu wynosi -     270,00 zł

 

        Przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 2013 roku o godz. 13,00 w Urzędzie Gminy
w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 14.

Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Osiecznicy Nr   47 1020 2137 0000 9202 0108 8178 PKO BP O/Bolesławiec  w terminie do dnia  14 stycznia 2013 r., termin uzna się za zachowany jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy kupna- sprzedaży i wpłaty wylicytowanej ceny, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrają wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 3 ( trzech) dni od daty unieważnienia lub  rozstrzygnięcia przetargu.

Samochód można oglądać w dni robocze w terminie od 27.12.2012r. do 14.01.2013r.
w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Sprzedawcy,  po wcześniejszym  telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Osiecznicy w pok. nr 3 i nr 6 tel. (075)731 21 11 wew. 116 lub 121.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

                                                                                                      Nr 123/2012 z dnia 18.09.2012 r.

 

 

 

                                                      REGULAMIN

przeprowadzania publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki RENAUL model Megane Classic 1,9DTI.  

 

 

                                                                             §  1

 

Przetarg rozpoczyna się przedstawieniem regulaminu.

 

                                                                             §  2

 

Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w składzie przynajmniej trzech członków w tym przewodniczącego.

 

                                                                             §  3

                                                         

1.Przetarg może być unieważniony w całości lub w części jedynie z uzasadnionej przyczyny, o czym niezwłocznie informuje się ustnie uczestników przetargu wnosząc stosowną uwagę do protokołu.

2.W przypadku unieważnienia całości lub części przetargu przed terminem jego przeprowadzenia informacji udziela się w formie ogłoszenia w miejscach  zwyczajowo przyjętych.

 

                                                                            §  4

 

Organizatorem przetargu jest Wójt Gminy  Osiecznica .

                                                                             

                                                                            §  5

 

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne .

2.Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest :

-          wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu   i  w terminie określonym
w ogłoszeniu.

-          złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, przedmiotem przetargu  i warunkami umowy kupna-sprzedaży. 

                                                            

                                                                             §  6

      

Przetarg odbywa się publicznie w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu .

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę   wyższą od podanej  ceny wywoławczej w ogłoszeniu.     

                                                                               

                                                                            §  7

 

1.Komisja przeprowadzająca przetarg otwiera przetarg podając do wiadomości :

-          przedmiot przetargu

-          uczestników zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu

-          cenę wywoławczą

-          wysokość postąpienia, które nie może być mniejsze niż 100 zł  

-          pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.

2.Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe  ceny  dopóty, dopóki, mimo  trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia.

Cena  zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać gdy inny uczestnik zaoferuje cenę  wyższą.

3.Po ustaniu postąpień osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanej ceny sprzedaży dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tą cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała oraz  wysokość wylicytowanej ceny.

                                                                             

                                                                              §  8

 

Komisja  przeprowadzająca przetarg sporządza protokół w którym określa się :

-          termin i miejsce przetargu,

-          dane przedmiotu przetargu

-          osoby biorące udział w przetargu,

-          skład komisji,

-          cenę wywoławczą i cenę osiągniętą w przetargu,

-          imię i nazwisko oraz adres nabywcy

-          przyczynę unieważnienia przetargu, jeżeli przetarg był unieważniony w części lub całości .

 

                                                                       §  9

   

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3( trzech ) dni od  dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, która winna być zawarta terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

                                                                      §  10

 

Protokół z przetargu podpisuje komisja przetargowa i nabywca wyłoniony w przetargu.

 

                                                                           §  11

 

1. Protokół z przeprowadzonego przetargu przewodniczący przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu.  

 

    

 

 

                                 

 

 

.                                                                           Osiecznica, dnia………………………… ....................................................

imię i nazwisko uczestnika przetargu

 

………………………………….

adres

 

Do sprawy: przetarg na sprzedaż  samochodu osobowego

RENAUT- Megane  Classic 1,9DTI

                       

 

.                                                              

Oświadczenie

                                                       uczestnika przetargu

 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana.............................................................................................

zam. ....................................................................................................................................

Oświadczam co następuje:

 

- że zapoznałem/ zapoznałam  się z treścią ogłoszenia,  warunkami przetargu,

  przedmiotem przetargu, regulaminem przetargu, warunkami  umowy kupna-sprzedaży

   i przyjmuję  je bez zastrzeżeń.

                                                          

 

                                                                                                        .......................................................................

                                                                      

 czytelny   podpis uczestnika przetargu

 

..........................................................

             data

 

                                                                                                                        

 

 

  

                                                                                              

 

                                                                                                            Projekt

 

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

Zawarta w dniu …………………………….w Urzędzie Gminy w Osiecznicy pomiędzy:

Gmina Osiecznica z siedzibą w Osiecznicy ul. Lubańska 43,  Regon…………….., NIP……………… w imieniu której działa:

Waldemar Nalazek – Wójt Gminy

zwany dalej „Sprzedającym”   

a ..........................................................................................................................................

zwanym dalej „Kupującym”

legitymujący sie dowodem osobistym seria ............................................ wydanym  przez.          

zamieszkałym.......................................................................................................................

posiadającym nr PESEL...............................................................................................................

NIP......................................................................................................................................

 

1.Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model........................................................................................................................

rok produkcji..................................................... nr silnika...................................................

nr nadwozia............................................. nr rejestracyjny...................................................

kolor .................................................................. przebieg...................................................

uwagi...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

2.Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. Podstawą do zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest protokół z przetargu ustnego nieograniczonego z dnia ………………………. . W wyniku którego nabywca samochodu został Pan/Pani…………………………………………………………………

 

3. Cena wylicytowana w przetargu wynosi : ......................................................................

słownie ................................................................................................................................

 

4.Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający potwierdza. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór w/w pojazdu.

 

5.Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.

 

6. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

 

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

 

8. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

KUPUJĄCY                                                                                                          SPRZEDAJĄCY

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-12-19 08:53:05
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-12-19 08:54:16
Ostatnia zmiana:2012-12-21 10:04:38
Ilość wyświetleń:657

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij