Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 130/12

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2013 r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2013-2026.

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. U. z 2010r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726 z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429) oraz § 5 uchwały nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Osiecznica:

 

  1. Autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Osiecznica na 2013 r. przyjętego Zarządzeniem nr 109/12 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 listopada 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2013-2026 przyjętego Zarządzeniem nr 108/12 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 listopada 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2013 r.

 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Po stronie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a, w tym:

a.    Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w miejscowości Świętoszów.”

II. Po stronie wydatków:

1.    Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b, w tym

a.    Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 460.000,00 zł, w tym

-        W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „System monitoringu wizyjnego Gminy Osiecznica” na kwotę 50.000,00 zł

-        W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków dotyczący zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie” o kwotę 410.000,00 zł

Zwiększenie planu w ramach ww. zadania wynika z podpisania w miesiącu grudniu umowy z wykonawcą robót budowlanych, z terminem realizacji do 30 sierpnia 2013 r. Wobec powyższego część wydatków dotycząca realizacji zadnia w miesiącach od czerwca do sierpnia, nie ujęta w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012, zostaje wprowadzona do budżetu roku 2013.

2.    Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.352,00 zł, w tym

a.    W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się rezerwę celową na remonty obiektów gminnych o kwotę 15.500,00

b.    W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola zwiększa się plan o kwotę 336,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

c.    W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan o kwotę 5.466,00 zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

d.    W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan o kwotę 23.909,74 zł,
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Śladami organomistrzów po Górnych Łużycach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

e.    W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan o kwotę 23.140,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

3.    Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28.352,00 zł, w tym

a.    W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan o kwotę 26.958,00 zł oraz rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan o kwotę 1.394,00 zł.

4.    Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

a.      W dziale 630 Turystyka rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki pomiędzy czwartymi cyframi paragrafu, w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Przyrodniczo-historyczne gry terenowe w Gminie Osiecznica.”

 

III. W wyniku uwzględnienia powyższych zmian:

 

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Dochody ogółem

25.461.500,00

-

500.000,00

25.961.500,00

 - dochody bieżące

25.165.500,00

-

-

25.165.500,00

 - dochody majątkowe

296.000,00

-

500.000,00

796.000,00

Wydatki ogółem

25.721.500,00

50.281,00

550.281,00

26.221.500,00

  - wydatki bieżące

22.171.500,00

50.281,00

90.281,00

22.211.500,00

  - wydatki majątkowe

3.550.000,00

-

460.000,00

4.010.000,00

Wynik budżetu

- 260.000,00

 

 

  

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2013-2026.

 

 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiecznica na lata 2013-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmiany kwot dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2013 rok.

 

2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2b.

Zmiany wprowadzone zostały w części a) i obejmują:

a.    Wprowadzenie w części a) przedsięwzięcia pn. "Program opieki nad zabytkami dla Gminy Osiecznica na lata 2010-2014". Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej 27 listopada 2012 r., w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Śladami organomistrzów po Górnych Łużycach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia  2007-2013. Projekt realizowany jest w latach 2012-2013. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 60.000,00 zł.

b.    Zwiększenie limitu wydatków na 2013 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie” do kwoty 460.000,00 zł.

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1a (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1b (126.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (725.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2b (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-12-31 08:57:32
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-12-31 08:58:20
Ostatnia zmiana:2012-12-31 08:59:26
Ilość wyświetleń:614
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij