Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 51/12

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 31 maja 2012 r.

 

zmieniające Zarządzenie nr 59/08 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 11 sierpnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.[1]), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.[2]), z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128 poz. 861 ze zm. w 2012 r. nr 121) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 208 poz. 1375)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam, jako obowiązujące, plany kont stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

1.      Plan kont dla Urzędu Gminy w Osiecznicy – Załącznik nr 1.

2.      Plan kont dla budżetu Gminy Osiecznica – Załącznik nr 2.

3.      Ewidencja podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organu podatkowego Gminy Osiecznica – Załącznik nr 3.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Osiecznica.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 4/11 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 59/08 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych poczynając od 1 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Plan kont dla Urzędu Gminy w Osiecznicy

Nr konta

Nazwa konta

Konta bilansowe

Zespół 0 – Majątek trwały

011

Środki trwałe

013

Pozostałe środki trwałe

015

Mienie zlikwidowanych jednostek

020

Wartości niematerialne i prawne

071

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

080

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

130

Rachunek bieżący jednostki

135

Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

139

Inne rachunki bankowe

140

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia

201

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

221

Należności z tytułu dochodów budżetowych

224

Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

225

Rozrachunki z budżetami

226

Długoterminowe należności budżetowe

229

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240

Pozostałe rozrachunki

245

Wpływy do wyjaśnienia

290

Odpisy aktualizujące należności

Zespół 3 – Materiały i towary

310

Materiały

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

400

Amortyzacja

401

Zużycie materiałów i energii

402

Usługi obce

403

Podatki i opłaty

404

Wynagrodzenia

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409

Pozostałe koszty rodzajowe

410

Inne świadczenia finansowane z budżetu

411

Pozostałe obciążenia


 


Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty

700

Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia

720

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

750

Przychody finansowe

751

Koszty finansowe

760

Pozostałe przychody operacyjne

761

Pozostałe koszty operacyjne

770

Zyski nadzwyczajne

771

Straty nadzwyczajne

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800

Fundusz jednostki

810

Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

840

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

855

Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

860

Wynik finansowy

Konta pozabilansowe

975

Wydatki strukturalne

976

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

980

Plan finansowy wydatków budżetowych

981

Plan finansowy niewygasających wydatków

998

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

 

Przyjmuje się zasady klasyfikacji zdarzeń opisane w opracowaniu „Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.” Marii Augustowskiej

Zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej:

Nr i nazwa konta

Zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych

Konta bilansowe

Konto 011 –

Środki trwałe 

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w programie komputerowym firmy SIGID Sp. z o.o. Księga inwentarzowa stanowi wykaz wszystkich środków trwałych w podziale na poszczególne grupy rodzajowe. W księdze ewidencjonuje się każdy środek trwały w oddzielnej pozycji. Zapisów w księdze inwentarzowej dokonuje się w porządku chronologicznym z podaniem co najmniej następujących danych:

-        daty przyjęcia

-        numeru inwentarzowego

-        nazwy środka trwałego

-        symbolu wg KŚT

-        charakterystyki

-        osoby odpowiedzialnej

-        miejsca użytkowania

-        wartości początkowej, wartości aktualnej oraz wartości nieumorzonej

-        stawki umorzenia

-        umorzenia początkowego, umorzenia od początku roku oraz umorzenia narastającego

-        daty wycofania

Konto 013 –

Pozostałe środki trwałe

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w systemie komputerowym firmy SIGID Sp. z o.o. Ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie wartości początkowej, ilości oraz osób, którym powierzono pozostałe środki trwałe. Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej. W księdze ewidencjonuje się każdy środek w oddzielnej pozycji. Zapisów w księdze inwentarzowej dokonuje się w porządku chronologicznym z podaniem co najmniej następujących danych:

-        daty przyjęcia

-        numeru inwentarzowego

-        nazwy pozostałego środka trwałego

-        charakterystyki

-        osoby odpowiedzialnej

-        miejsca użytkowania

-        wartości początkowej oraz wartości aktualnej

-        ilości początkowej oraz ilości aktualnej

-        ceny jednostkowej

-        daty wycofania

Konto 015 –

Mienie zlikwidowanych jednostek

Ewidencję szczegółową stanowią bilanse zlikwidowanych jednostek wraz z załącznikami i jest prowadzona wg zlikwidowanych jednostek i rodzaju mienia.

Konto 020 –

Wartości niematerialne i prawne

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w formie tabeli, zapisem ręcznym. Ewidencja prowadzona jest w sposób chronologiczny dla wszystkich wartości niematerialnych i prawnych i zawiera następujące dane:

-        nazwę

-        datę przyjęcia

-        wartość początkową

-        datę wycofania oraz wartość

Konto 071 –

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w programie komputerowym firmy SIGID Sp. z o.o. Ewidencja umorzenia połączona jest z ewidencją szczegółową środków trwałych. Ewidencja określa wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu umorzenia poszczególnych środków trwałych.

Konto 080 –

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne, zapisem ręcznym. Ewidencja prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie kosztów nabycia lub wytworzenia oraz źródeł finansowania, w tym otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych oraz wycenę poszczególnych obiektów środków trwałych.

Konto 130 –

Rachunek bieżący jednostki

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest z wyodrębnieniem obrotów i sald dochodów budżetowych i wydatków budżetowych, wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 135 –

Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

Ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie stanu środków ZFŚS.

 

Konto 139 –

Inne rachunki bankowe

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w podziale na poszczególne rachunki bankowe, a także wg kontrahentów.


 

Konto 140 –

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg rodzajów poszczególnych składników  krótkoterminowych aktywów finansowych, w sposób umożliwiający ustalenie wartości poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych, wyrażonej w walucie polskiej, a ponadto w poszczególnych walutach obcych (jeśli ich wartość jest wyrażona w walucie obcej) oraz osób odpowiedzialnych za ich stan i zabezpieczenie.

Konto 201 –

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg kontrahentów. W odniesieniu do kontrahentów zagranicznych obok wartości w złotych polskich podaje się wartość w poszczególnych walutach.

Przyjmuje się zasadę księgowania rozrachunków w dniu płatności faktur. Na koniec I, II i III kwartału z datą wpływu do Referatu Finansowego do 8-go dnia miesiąca po kwartale. Zobowiązania na koniec roku to zobowiązania zaciągnięte w roku poprzednim z datą wpływu do Referatu Finansowego do 31-go stycznia. Za datę wpływu do Referatu Finansowego uznaje się datę odbioru, zadekretowanego i opisanego przez pracownika merytorycznego dowodu księgowego, potwierdzoną przez Skarbnika Gminy wpisem w Rejestrze przesyłek wpływających.

Konto 221 –

Należności z tytułu dochodów budżetowych

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej, z podziałem na poszczególnych dłużników.

Konto 224 –

Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w podziale na poszczególne jednostki, którym udzielono dotacji, z podaniem wartości przekazanej dotacji. Odrębną ewidencję prowadzi się na rozrachunki z tytułu dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych, finansowanych z budżetu państwa.

Konto 225 –

Rozrachunki z budżetami

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest z wyodrębnieniem każdej jednostki (urzędów skarbowych, urzędów samorządu terytorialnego) oraz wg tytułów należności i zobowiązań dla poszczególnych budżetów.

Konto 226 –

Długoterminowe należności budżetowe

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg dłużników, od których przysługują należności, ze wskazaniem okresów wymagalności.

 

Konto 229 –

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg poszczególnych tytułów i instytucji.

Konto 231 –

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg poszczególnych pracowników i innych osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenia i świadczenia zaliczane do wynagrodzeń. Ewidencja prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenia podstawy do naliczeń zasiłków, emerytur, rent oraz podatków obciążających pracownika.

Konto 234 –

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg poszczególnych pracowników, ze wskazaniem tytułów rozrachunków. Ewidencja szczegółowa winna umożliwić dokonanie prawidłowych i terminowych rozliczeń z pracownikami.

Konto 240 –

Pozostałe rozrachunki

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg poszczególnych kontrahentów z uwzględnieniem tytułów poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń.

Konto 245 –

Wpływy do wyjaśnienia

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg poszczególnych niewyjaśnionych wpłat.

Konto 290 –

Odpisy aktualizujące należności

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg poszczególnych tytułów i dłużników

Konto 310 –

Materiały

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg rodzajów materiałów.

Konta zespołu 4

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Konto 700 –

Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem przychodów ze sprzedaży poszczególnych grup rodzajowych produktów.

Konto 720 –

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 750 –

Przychody finansowe

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem przychodów z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych oraz należnych jednostce odsetek.

Konto 751 –

Koszty finansowe

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem kosztów z tytułu zarachowanych odsetek od pożyczek i kredytów i zwłoki w zapłacie zobowiązań.

Konto 760 –

Pozostałe przychody operacyjne

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 761 –

Pozostałe koszty operacyjne

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 770 oraz 771 –

Zyski nadzwyczajne oraz Straty nadzwyczajne

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg poszczególnych tytułów ich powstania.

Konto 800 –

Fundusz jednostki

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu.

Konto 810 –

Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg jednostek, którym przekazano dotacje, ze wskazaniem przeznaczenia dotacji.

Konto 840-

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg tytułów poszczególnych rezerw

Konto 851 –

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg stanu zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS z podziałem wg źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń.

Konto 855 –

Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych.

 

Konta pozabilansowe

Konto 975 –

Wydatki strukturalne

Ewidencja prowadzona jest wg klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Konto 976 –

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

Ewidencja prowadzona jest wg jednostek organizacyjnych.

Konto 980 –

Plan finansowy wydatków budżetowych

Ewidencja prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych.

Konto 981 –

Plan finansowy niewygasających wydatków

Ewidencja prowadzona jest w szczegółowości podziałek klasyfikacji występującej w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych.

Konto 998 –

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

 Ewidencja prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 999 –

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Ewidencja prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji planu finansowego, z wyodrębnieniem planu wydatków niewygasających.


 

Załącznik nr 2

Plan kont dla budżetu Gminy Osiecznica

Nr konta

Nazwa konta

Konta bilansowe

133

Rachunek budżetu

135

Rachunek środków na niewygasające wydatki

140

Środki pieniężne w drodze

222

Rozliczenie dochodów budżetowych

223

Rozliczenie wydatków budżetowych

224

Rozrachunki budżetu

225

Rozliczenie niewygasających wydatków

240

Pozostałe rozrachunki

260

Zobowiązania finansowe

290

Odpisy aktualizujące należności

901

Dochody budżetu

902

Wydatki budżetu

903

Niewykonane wydatki

904

Niewygasające wydatki

909

Rozliczenia międzyokresowe

960

Skumulowane wyniki budżetu

961

Wynik wykonania budżetu

962

Wynik na pozostałych operacjach

Konta pozabilansowe

991

Planowane dochody budżetu

992

Planowane wydatki budżetu

993

Rozliczenia z innymi budżetami

 

Zasady funkcjonowania kont bilansowych:

Przyjmuje się zasady klasyfikacji zdarzeń opisane w opracowaniu „Komentarz do planów kont dla jednostki samorządu terytorialnego” Jana Charytoniuka

Konta bilansowe:

Konto 133 Rachunek budżetu - służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu.

Przyjmuje się następujące konta analityczne:

v  rachunek podstawowy

v  rachunek środków przeznaczonych na wypłaty dla młodocianych

v  rachunek sum depozytowych

v  rachunek lokat terminowych

Konto 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki - służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki.

Ewidencja szczegółowa do konta 135 jest prowadzona wg zadań wskazanych w uchwale w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na dany rok, które  nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Konto 140 Środki pieniężne w drodze - służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Środki pieniężne w drodze ewidencjonowane są tylko na przełomie okresów sprawozdawczych.

Konto 222 Rozliczenie dochodów budżetowych - służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 222 prowadzona jest wg poszczególnych jednostek budżetowych z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych.

Konto 223 Rozliczenie wydatków budżetowych - służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 223 prowadzona jest wg poszczególnych jednostek budżetowych z tytułu zrealizowanych przez nie wydatków budżetowych, z podaniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Konto 224 Rozrachunki budżetu - służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:

a)      rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego

b)      rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów

c)      rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.

Ewidencja szczegółowa do konta 224 prowadzona jest wg poszczególnych kontrahentów, z wyszczególnieniem poszczególnych tytułów rozrachunków.

Konto 225 Rozliczenie niewygasających wydatków - służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków.

Ewidencja szczegółowa do konta 225 prowadzona jest wg poszczególnych jednostek budżetowych z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków.

Konto 240 Pozostałe rozrachunki - służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 250, 260.

Ewidencja szczegółowa do konta 240 prowadzona jest wg poszczególnych tytułów oraz wg kontrahentów.

Konto 260 Zobowiązania finansowe - służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 260 prowadzona jest wg poszczególnych tytułów oraz wg kontrahentów.

Konto 290 Odpisy aktualizujące należności - służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.

W budżecie gminy odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się na należności z tytułu rozchodów budżetu (udzielone pożyczki) oraz na należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych w formie bezpośrednich wpłat na rachunek budżetu, związanych z odsetkami od udzielonych pożyczek i ze spłatami za dłużników wynikającymi z udzielonych poręczeń i gwarancji. Odpisy aktualizujące wartość należności powinny uwzględnić prawdopodobieństwo ich zapłaty i z tego względu powinny być tworzone przede wszystkim w odniesieniu do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości lub od dłużników, w przypadku których oddalono wniosek o upadłość z powodu niewystarczających środków na prowadzenie postępowania upadłościowego (zapis Wn 962 Ma 290). Odpisy aktualizujące z tytułu dochodów budżetowych obciążają rozliczenia międzyokresowe (zapis Wn 909 Ma 290).

Ewidencja szczegółowa do konta 290 prowadzona jest wg poszczególnych tytułów oraz wg kontrahentów.

Konto 901 Dochody budżetu - służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu.

Ewidencja szczegółowa do konta 901 prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 902 Wydatki budżetu - służy do ewidencji wydatków budżetu.

Ewidencja szczegółowa do konta 902 prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

W Urzędzie Gminy nie występuje wyodrębniony rachunek bankowy jednostki budżetowej. Wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy realizowane są bezpośrednio z rachunku podstawowego budżetu. Zrealizowane w ten sposób wydatki traktowane są jak okresowe przelewy środków na rachunki jednostek budżetowych i ujmowane w ewidencji budżetu zapisem Wn 223 Ma 133.

903 Niewykonane wydatki - służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych.

Konto 904 Niewygasające wydatki - służy do ewidencji niewygasających wydatków.

Ewidencja szczegółowa do konta 904 prowadzona jest z wyszczególnieniem zadań.

Konto 909 Rozliczenia międzyokresowe - służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 909 prowadzona jest wg poszczególnych tytułów.

Konto 960 Skumulowane wyniki budżetu - służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu. Skumulowany wynik budżetu obejmuje okres od początku działalności Gminy do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do konta 960.

Konto 961 Wynik wykonania budżetu - służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu.

Ewidencja szczegółowa do konta 961 prowadzona jest z wyodrębnieniem źródeł zwiększeń i rodzajów zwiększeń wyniku wykonania budżetu.

Konto 962 Wynik na pozostałych operacjach - służy do ewidencji pozostałych operacji nierasowych, wpływających na wynik wykonania budżetu.

Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do konta 962

 

Konta pozabilansowe:

Konto 991 Planowane dochody budżetu - służy do pozabilansowej ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.

Konto 992 Planowane wydatki budżetu - służy do pozabilansowej ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian.

Konto 993 Rozliczenia z innymi budżetami - służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych.

Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do kont pozabilansowych.


 

Załącznik nr 3

Ewidencja podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organu podatkowego Gminy Osiecznica

 

Nr konta

Nazwa konta

Konta bilansowe

130

Rachunek bieżący urzędu

141

Środki pieniężne w drodze

221

Należności z tytułu dochodów budżetowych

226

Długoterminowe należności budżetowe

720

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Konta pozabilansowe

990

Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika

991

Rozrachunku z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników

 

1.      Do  rozliczeń wpłat podatków i opłat przyjmuje się zasady określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 208 poz. 1375).

2.      Konta ksiąg analitycznych prowadzone są wg rodzajów podatków.

3.      Konta szczegółowe ksiąg pomocniczych prowadzone są do kont analitycznych i służą do rozrachunków z podatnikami – z tytułu podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach, z jednostkami budżetowymi, z bankami oraz innymi podmiotami.

4.      Konta szczegółowe prowadzi się w sposób:

1)      Dla każdego podatnika i inkasenta prowadzi się odrębne konto w każdym podatku

2)      Dla każdej jednostki budżetowej, banku oraz innego podmiotu prowadzi się odrębne konto w każdym podatku, w związku z którym ta jednostka budżetowa, bank lub inny podmiot stał się dłużnikiem jednostki samorządu terytorialnego.

5.      Dla wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, opłat nieprzypisanych, wpłacanych sporadycznie bądź jednorazowo nie prowadzi się kont szczegółowych.

6.      Ewidencja podatków, opłat i należności niepodatkowych w Urzędzie prowadzona jest elektronicznie, za pomocą programów komputerowych ZSI SIGID Sp. z o.o. oraz ręcznie.

Programy komputerowe mają zastosowanie do ewidencji:

1)      Podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

2)      Podatku od nieruchomości dla osób prawnych

3)      Podatku rolnego/leśnego/nieruchomości dla osób fizycznych

4)      Podatku rolnego/leśnego dla osób prawnych

5)      Podatku od środków transportowych

6)      Ewidencji dochodów nieprzypisanych – tj. opłaty skarbowej, targowej, produktowej, eksploatacyjne, za miejsce na cmentarzu, za dokumentacje geodezyjne, sprzedaż mienia, funduszu alimentacyjnego, i innych dochodów nieprzypisanych.

Techniką ręczną prowadzi się ewidencję dochodów przypisanych, innych niż dochody z tytułu podatków, tj. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za dzierżawę gruntów gminnych, opłat za czynsze mieszkaniowe, i innych dochodów przypisanych, z wyjątkiem dochodów z tytułu podatków.

 [1] Zmiany w 2009 r. Dz. U. nr 157 poz. 1241, nr 165 poz. 1316, w 2010 r. Dz. U. nr 47 poz. 278, w 2011 r. Dz. U. nr 102 poz. 585, nr 199 poz. 1175, nr 232 poz. 1378.

[2] Zmiany w 2010 r. Dz. U. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, w 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-01-15 10:50:34
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-01-15 10:52:17
Ostatnia zmiana:2013-01-15 10:52:30
Ilość wyświetleń:750
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij