Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 7/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 4 stycznia 2013 r.

 

w sprawie ustalenia procedury i zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]), oraz  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128 poz. 861 z późn. zm.[2]), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej(Dz. U. z 2010 r. nr 20 poz. 103)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam procedury i zasady prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom, w zakresie realizowanego planu finansowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do zdarzeń gospodarczych począwszy od roku budżetowego 2013.

  

 

 

 

Uzasadnienie:

Zaangażowanie jest etapem poprzedzającym dokonanie wydatku. Wartość zaangażowania nie może przekroczyć limitu wydatków określonych w planie finansowym danego roku. Poprzez zaangażowanie środków na wydatki budżetowe należy rozumieć każdą czynności prawną, która w przyszłości może powodować wydatek budżetowy jednostki.

W przedłożonym zarządzeniu ustalono procedury i zasady prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, ustalono osoby odpowiedzialne za sporządzenie danych do zaangażowania, ustalono wydatki, dla których należy przekazywać dane do zaangażowania do Referatu Finansowego, przygotowano wzór zestawienia zaangażowania wydatków, na podstawie którego należy przygotować dane, aby wprowadzić je do ksiąg rachunkowych.

  

 

  

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 7/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 4 stycznia 2013 r.

 

Procedura i zasady ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych.

 

I. Informacje ogólne.

1. Przez zaangażowanie wydatków budżetowych należy rozumieć każdą czynność prawną, która w przyszłości może powodować wydatek budżetowy jednostki.

2. Zaangażowanie jest etapem poprzedzającym dokonanie wydatku. Wartość zaangażowania nie może przekroczyć limitu wydatków określonych w planie finansowym danego roku.

3. Zaangażowanie obejmuje wartość wszelkich umów, aneksów do umów, decyzji, porozumień i innych postanowień, które pociągają za sobą powstanie zobowiązań finansowych w danym roku budżetowym oraz w latach następnych.

4. Do wydatków, które nie pociągają za sobą powstania zobowiązań finansowych (jednorazowe wydatki) nie uruchamia się limitów - księguje się je na podstawie faktur VAT, rachunków, not księgowych.

5. W przypadku umów wieloletnich, w zaangażowaniu wydatków budżetowych bieżącego roku ujmuje się tylko kwoty obciążające plan finansowy danego roku, a kwotę obciążającą lata następne ujmuje się w zaangażowaniu na lata przyszłe.

6. Ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i lat przyszłych prowadzona jest w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz wyszczególnienie przedmiotu umowy /decyzji /porozumienia /postanowienia.

7. Samodzielni pracownicy merytoryczni zobowiązani są do złożenia „zestawienia zaangażowania wydatków budżetowych” w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, zawartych i podpisanych wszelkich umów, aneksów do umów, decyzji, porozumień                     i innych postanowień. Powyższe zestawienie należy przekazywać w miesiącu zawarcia umowy (nie później niż do 5. dnia następnego miesiąca), ale przed dokonaniem wydatku, gdyż stanowi ono podstawę ujęcia zaangażowania wydatków budżetowych w księgach rachunkowych.

8. Zestawienie zaangażowania wydatków budżetowych samodzielni pracownicy  merytoryczni przekazują Skarbnikowi Gminy, po wcześniejszej akceptacji bezpośredniego przełożonego.

II. Ustalanie zaangażowania wydatków budżetowych.

Zaangażowanie wydatków budżetowych ustala się zgodnie z przyjętymi zasadami:

1. Ewidencja zaangażowania dotyczącego wynagrodzeń i pochodnych.

    Na początku roku budżetowego ewidencjonuje się wszystkie składniki stałe wynagrodzenia osobowego pracowników wynikające z zawartych umów, płatne w danym roku budżetowym. Zmienne składniki wynagrodzenia (nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatki specjalne i inne) ewidencjonuje się w momencie wydania decyzji o ich przyznaniu.

     Zaangażowanie dotyczące ubezpieczenia społecznego będącego kosztami zakładu pracy              i Funduszu Pracy ewidencjonuje się w sposób zgodny z ewidencją wynagrodzeń.

     Dodatkowe wynagrodzenie roczne ewidencjonuje się pod datą 31 grudnia, jako zaangażowanie lat przyszłych.

2. Ewidencja zaangażowania na podstawie zawartych i podpisanych umów z tytułu robót, dostaw i usług, umów o dzieło i umów zleceń, aneksów do umów, decyzji, porozumień                 i innych postanowień.

     Zaangażowanie na postawie zawartych i podpisanych wszelkich umów, aneksów do umów, decyzji, porozumień i innych postanowień ewidencjonuje się na podstawie zestawienia zaangażowania wydatków budżetowych w miesiącu zawarcia umowy, ale przed dokonaniem wydatku.

3. Ewidencja zaangażowania na podstawie zawartych i podpisanych umów bez wskazania konkretnej kwoty.

    W szczególności są to zawierane umowy o dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzanie ścieków, o świadczenie usług telekomunikacyjnych i  inne ewidencjonuje się na podstawie otrzymanych faktur VAT, rachunków.

4. Ewidencja zaangażowania w pozostałych przypadkach.

    Jednorazowe wydatki dotyczące dostaw i usług nieobjęte wcześniej zawartymi umowami, koszty podróży służbowych na podstawie rozliczonej delegacji, ryczałty samochodowe, diety dla radnych, zaliczki i inne ewidencjonuje się na podstawie otrzymanych faktur VAT, rachunków, not księgowych.

    Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ewidencjonuje się na początku roku budżetowego w wysokości kwoty planowanej na dany rok budżetowy, na podstawie zestawienia zaangażowania wydatków budżetowych.

5. W ciągu roku budżetowego samodzielni pracownicy merytoryczni dokonują korekt                     i weryfikacji wartości zaangażowania wynikłych z aneksów do umów, zmiany decyzji, ruchów kadrowych i innych przyczyn i przekazują niezwłocznie korektę zaangażowania.

III. Ewidencja księgowa zaangażowania wydatków budżetowych.

1. Do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych służą konta pozabilansowe:

Konto 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

Konto 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

2. Ewidencję księgową zaangażowania wydatków budżetowych prowadzi się zgodnie                      z polityką rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

IV. Zaangażowanie a sprawozdawczość budżetowa.

1. Jednostka budżetowa zobowiązana jest do ujmowania zaangażowania w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S „miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek samorządu terytorialnego.

2. Kwota zaangażowanych wydatków roku bieżącego nie powinna być niższa od sumy wykonanych wydatków i wykazanych w sprawozdaniu zobowiązań.

3. Zaangażowanie w sprawozdaniu wykazuje się narastająco według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy.

4. Kwoty zaangażowania wykazane w sprawozdaniach budżetowych muszą być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

 

 

  

 


                                                                                  Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr 7/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 4 stycznia 2013 r.

                                                               

Zestawienie zaangażowania wydatków budżetowych w miesiącu ..............................................

dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych wynikających z zawartych umów;

- zawartych i podpisanych wszelkich umów, decyzji, porozumień i innych postanowień oraz aneksów do umów.

 

Lp.

Wyszczególnienie (rodzaj, numer dokumentu np. umowy, porozumienia itp.)

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan finansowy roku budżetowego

Kwota zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego

Kwota zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sporządził:  ..................................                                                                                                                            zaakceptował:  ..................................

                              (data i podpis)                                                                                                                                                                                           (data i podpis)

Korekty zaangażowania in minus należy wykazywać ze znakiem minus lub na czerwono.[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, z 2010 r. nr 157 poz. 1241, nr 28 poz. 142, 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567.

[2] Zmiany  wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. nr 121

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-01-15 11:06:19
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-01-15 11:07:22
Ostatnia zmiana:2013-01-15 11:08:03
Ilość wyświetleń:4876
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij