Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 9/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 4 stycznia 2013 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 113/12 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w miejscowości Świętoszów” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm[1].), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128 poz. 861 z późn. zm[2].)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 113/12 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2012 r. część III. pkt. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Wykaz kont księgowych do ewidencji operacji gospodarczych Projektu:

1)      W budżecie (organie)  ewidencję prowadzi się z wykorzystaniem następujących kont syntetycznych:

Konto 133–UE03 – Rachunek budżetu

Konto 135-UE03 – Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

Konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych

Konto 225 – Rozrachunki z budżetami

Konto 901–UE03 – Dochody budżetu

Konto 902 – Wydatki budżetu

Konto 960 – Skumulowane wyniki budżetu

Konto 961 – Wynik wykonania budżetu

Konto 961 – Wynik wykonania projektu

Konto 962 – Wynik na pozostałych operacjach.

Ewidencja księgowa:

Treść

Wn

Ma

Wpływ dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

133-UE03

901-UE03

Zwrot niewykorzystanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

901-UE03

133-UE03

Przelew środków z rachunku budżetu na pokrycie wydatków Projektu

223

133-UE03

Przelew środków z rachunku środków niewygasających na pokrycie wydatków Projektu

225

135-UE03

Księgowanie wydatków zrealizowanych w ramach Projektu

902

223

Księgowanie wydatków ze środków niewygasających, zrealizowanych w ramach Projektu

902

225

Przeksięgowanie rocznych wydatków i dochodów

- wydatki zrealizowane w ramach Projektu

- dochody pochodzące z dofinansowania

 

961

901

 

902

961

Przeksięgowanie w roku następnym pod datą zatwierdzenia bilansu

961

960

 

2)      W  Urzędzie Gminy korzysta się z następujących kont syntetycznych:

Konto 011 – Środki trwałe

Konto 080-UE03 – Inwestycje

Konto 130–UE03 – Rachunek bieżący jednostki.

Konto 130NW-UE03 – Rachunek wydzielony – wydatki niewygasające

Konto 240-UE03 – Pozostałe rozrachunki

Konto 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Konto 800 – Fundusz jednostki

Konto 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu 

Konto 860 – Wynik finansowy.

Ewidencja księgowa:

Treść

Wn

Ma

Zobowiązania wynikające z faktur VAT lub rachunków z tytułu dostaw, robót i usług dotyczących projektu.

Koszt projektu wyodrębnia się w ewidencji analitycznej do konta 080 poprzez wydzielenie kartoteki z nazwą zadania.

080 -UE03

240-UE03

Wydatki zrealizowane z rachunku bankowego/rachunku wydzielonego

240-UE03

130-UE03/

130NW-UE03

Równolegle do wydatków majątkowych zaksięgowanie środków na inwestycje

810

800

Przeksięgowanie na koniec roku środków na inwestycje

800

810

Przeksięgowanie na koniec roku zrealizowanych wydatków na realizację projektu

130-UE03/

130NW-UE03

800

Przeksięgowanie na koniec miesiąca przychodów finansowych

130-UE03/

130NW-UE03

720

Przeksięgowanie na koniec roku przychodów budżetowych

720

860

Przeksięgowanie zakończonego zadania inwestycyjnego na środek trwały na podstawie wystawionego dowodu OT

011

080-UE03

Przeksięgowanie w następnym roku pod datą przyjęcia bilansu dodatniego wyniku za rok poprzedni

860

800

Przeksięgowanie w następnym roku pod datą przyjęcia bilansu ujemnego wyniku za rok poprzedni

800

860

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241, nr 165 poz. 1316, z 2010 r. nr 47 poz. 278, z 2011 r. nr 102 poz. 585, nr 199 poz. 1175, nr 232 poz. 1378

 

[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. nr 128 poz. 861

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-01-29 12:48:39
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-01-29 12:48:40
Ostatnia zmiana:2013-01-29 12:49:39
Ilość wyświetleń:477

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij