Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXXIII/175/2013

RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Osiecznica

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, Zm. z 2001 r. Dz. U. Nr 28, poz. 319, z 2006r. Dz. U. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Dz. U. Nr 114, poz. 946), art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy  Osiecznica uchwala:

STATUT GMINY OSIECZNICA

 

Gmina  Osiecznica, stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na terenie gminy. Celem Gminy Osiecznica jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa wszystkich mieszkańców w życiu wspólnoty. Organy gminy prowadzą działalność dla dobra gminy i jej mieszkańców.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa:

1)   ustrój Gminy Osiecznica, zwanej Gminą;

2)   zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek  w pracach Rady  Gminy Osiecznica,

3)   organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Osiecznica, komisji Rady Gminy;

4)   tryb pracy Wójta Gminy Osiecznica;

5)   zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Osiecznica;

6)   zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady Gminy, Komisji i Wójt Gminy Osiecznica.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

2)   Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Osiecznica;

3)   Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Osiecznica;

4)   Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Osiecznica;

5)   Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Osiecznica;

6)   Wójcie  - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osiecznica;

7)   Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Osiecznica.

8)   Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Osiecznica.

 

 

 

 

 

Rozdział 2

Gmina

 

§ 3. 1. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które  zamieszkują na obszarze  Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

 

§ 4. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość  Osiecznica.

 

§ 5. 1. Gmina położona jest w Powiecie Bolesławieckim, w Województwie Dolnośląskim        i obejmuje obszar 43 707  km2.

2. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze.

3. W Gminie utworzone są następujące jednostki pomocnicze:

1) Sołectwo Osiecznica;

2) Sołectwo Kliczków;

3) Sołectwo Osieczów;

4) Sołectwo Tomisław

5) Sołectwo Przejęsław;

6) Sołectwo Ławszowa;

7) Sołectwo Parowa;

8) Sołectwo Ołobok;

9) Sołectwo Świętoszów.

 

 

§ 6. 1. Herbem Gminy  jest wizerunek wieży Zamku Kliczków oraz zielonych drzew na żółto- niebieskim tle tarczy. Wzór herbu zatwierdzony został  uchwałą  Rady.

2. Zasady używania herbu Gminy określa Rada w odrębnej uchwale.

 

§ 7.  W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

 

§ 8. W Gminie utworzone są następujące gminne jednostki organizacyjne:

1)   zakłady budżetowe:

a)  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy;

2)   jednostki budżetowe:

a)  Urząd Gminy w Osiecznicy,

b)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy,

c)  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy ,

d)  Zespół Szkół w Osiecznicy w skład  którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

e)  Zespół Szkół w Świętoszowie w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

f)  Szkoła Podstawowa w Tomisławiu,

g)  Szkoła Podstawowa w Ławszowej,

h)  Szkoła Podstawowa w Parowej,

i)  Gminne Przedszkole w Osiecznicy,

3)   instytucje kultury:

a)  Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy,

 

 

Rozdział 3

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 9. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1)   inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy;

2)   utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi ;

3)   projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt  w uzgodnieniu   z inicjatorami utworzenia tej jednostki;

4)   przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

 

§ 10. Uchwały, o jakich mowa w § 9 ust. 1 powinny określać w szczególności:

1)   obszar;

2)   granice;

3)   siedzibę władz;

4)   nazwę jednostki pomocniczej;

5)   statut jednostki pomocniczej.

 

§ 11. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtys) może uczestniczyć w sesjach Rady.

2. Przewodniczący obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysowi).

3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtys) może zabierać głos na sesjach  wyłącznie w sprawach dotyczących jego jednostki.

 

Rozdział 4

Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 12. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

 

§ 13. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez  Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Wójt  i komisje pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 14. Do wewnętrznych organów Rady należą:

1)   Przewodniczący;

2)   Wiceprzewodniczący;

3)   Komisja Rewizyjna;

4)   komisje stałe, wymienione w Statucie;

5)   doraźne komisje do określonych zadań.

 

 

§ 15. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1)   Rewizyjną;

2)   Spraw Społecznych;

3)   Rozwoju Gospodarczego;

4)   Budżetową;

2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania oraz termin zakończenia pracy komisji.

3. W drodze uchwały Rada określa nazwę, zakres działania i skład osobowy komisji oraz imiennie Przewodniczących poszczególnych komisji.

4. Komisja Budżetowa jest komisją właściwą do spraw budżetu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

5. Komisje wydają opinie zgodnie z kompetencjami określonymi przez Radę w odrębnej uchwale.

 

§ 16. 1. Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady oraz sporządza roczny Plan Pracy Rady, który podlega zatwierdzeniu przez Radę w terminie do 31 grudnia każdego roku.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1)   określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady;

2)   przygotowanie projektu porządku obrad;

3)   dokonanie otwarcia sesji;

4)   powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

 

§ 17. Przewodniczący w szczególności:

1)   zwołuje sesje Rady;

2)   przewodniczy obradom;

3)   sprawuje policję sesyjną;

4)   zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;

5)   podpisuje uchwały Rady;

6)   czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

§ 18. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 16 ust. 1 i § 17 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

 

§ 19. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

 

§20. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, Rada  dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 21. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego, o którym mowa w § 19, należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

 

 

 

Rozdział 5

Tryb pracy Rady

1.Sesje Rady

 

§ 22. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1)   deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania;

2)   oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;

3)   apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;

4)   opinie - zawierające oświadczenia woli oraz oceny.

3. Do deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 23. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie, w terminach określonych przez Przewodniczącego.

4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

2.Przygotowanie sesji

 

§ 24. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1)   ustalenie porządku obrad;

2)   ustalenie czasu i miejsca obrad;

3)   zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Projekty uchwał podlegają zaopiniowaniu przez komisje Rady lub powołane komisje doraźne.

4. Sesje zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad w skuteczny sposób, poprzez dostarczenie niezbędnych dokumentów.

6. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu          i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

7. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć  uchwałę o odroczeniu sesji i wyznacza nowy termin jej odbycia.

8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 25.  Przed sesją Przewodniczący  ustala listę osób zaproszonych na sesję.

 

 

 

 

 

 

3. Przebieg sesji

 

§ 26. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej    w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 27. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

§ 28. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych     w ustawach.

 

§ 29. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić                        w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

 

§ 30. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub   w terminach określonych przez Przewodniczącego.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.

 

§ 31. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 32. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący.

 

§ 33. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram ... sesję Rady  Gminy  Osiecznica".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

§ 34. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

2. Zgłoszenie do porządku obrad sesji w sprawie wymagającej podjęcia uchwały                      z pominięciem § 24 ust. 2 pkt.3 jest możliwe tylko wówczas, gdy niepodjęcie uchwały na bieżącej sesji pociągałoby negatywne konsekwencje dla Gminy.

 

§ 35. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)   poinformowanie o podpisaniu (z uwagami lub bez uwag) protokołu przez przewodniczącego;

2)   sprawozdania z działalności Przewodniczącego w okresie między sesjami,

3)  sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z wykonania

      uchwał Rady;

4)   rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;

5)   interpelacje i zapytania radnych;

 

§ 36. Sprawozdania, o których  mowa w § 35 pkt. 2 i 3, składane są  w formie pisemnej            i stanowią załączniki do protokołu.

 

§ 37. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.

2. Interpelacje dotyczą spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych ustawami do kompetencji innych podmiotów.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4. Interpelacje składa się w formie ustnej lub pisemnej na ręce Przewodniczącego, który niezwłocznie przekazuje interpelację Wójtowi.

5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie do 21 dni na ręce Przewodniczącego. Przewodniczący odpowiedzi na interpelacje przekazuje wszystkim radnym.

6. Dopuszcza się udzielenie odpowiedzi  Wójta na interpelację w formie ustnej na sesji.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego o  uzupełnienie odpowiedzi.

 

§ 38. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Do odpowiedzi na zapytanie stosuje się odpowiednio § 37 ust. 7.

 

§ 39. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając                   i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego. W tej samej sprawie radny może zabierać głos nie więcej niż 2 razy. Czas trwania wypowiedzi radnego może być nieograniczony, a przy powtórnym zabraniu głosu w tej samej sprawie może być ograniczony do 2 minut.

4. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

§ 40. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 41. Na wniosek radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§ 42. 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

1)   stwierdzenia quorum;

2)   zmiany kolejności punktów porządku obrad;

3)   zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

4)   zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

5)   zarządzenia przerwy;

6)   odesłania projektu uchwały do komisji;

7)   przeliczenia głosów;

8)   przestrzegania regulaminu obrad;

9)   zdjęcia określonego tematu z porządku obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie.

 

§ 43. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

§ 44. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 45. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam ... sesję Rady Gminy Osiecznica".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 46. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

 

§ 47. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad w trakcie sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

 

§ 48. 1. Protokół z sesji odzwierciedla najważniejsze wydarzenia na sesji.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1)   numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;

2)   stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3)   odnotowanie podpisania protokołu z poprzedniej sesji przez przewodniczącego ;

4)   ustalony porządek obrad;

5)   przebieg obrad, a w szczególności sprawozdania z wystąpień, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych uchwał i  wniosków,

6)   przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw"                           i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych;

7)   wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;

8)   podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 49. 1.  Projekt protokołu z sesji na 5 dni przed koleją sesją  wykładany jest w biurze Rady     w celu zapoznania się przez radnych. W tym czasie  radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu.  O ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący.

2. W przypadku nie uwzględnienia uwag do protokołu przez Przewodniczącego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji zostaje poddane głosowaniu przez Radę.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu uwag.

 

§ 50. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

2. Uchwały Przewodniczący doręcza  Wójtowi  najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

 

4. Uchwały

 

§ 51. Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

 

§ 52. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:  radni, kluby radnych,  komisje, mieszkańcy gminy,  chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Wniosek w sprawie inicjatywy uchwałodawczej winien zawierać:

1)   cel podjęcia uchwały,

2)   opis przedmiotu uchwały;

3)   przewidywane koszty;

4)   w miarę możliwości określenie źródła sfinansowania:

5) listę popierających zawierającą  dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, Nr PESEL,  serię i nr dowodu tożsamości, podpis;

3. Wniosek  winien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem.

 

§ 53. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń o powszechnym znaczeniu oraz zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej.

 

§ 54. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

 

§ 55. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

5. Procedura głosowania

 

§ 56. Na wniosek radnego, przyjęty w głosowaniu jawnym, Rada wprowadza głosowanie imienne. Głosowanie imienne polega na oddaniu głosu na karcie ostemplowanej pieczęcią Rady, oznaczonej imieniem i nazwiskiem radnego. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, która oblicza i ogłasza ogólny wynik głosowania. Przewodniczący obrad zarządza wpisanie do protokołu szczegółowych wyników głosowania.

 

§ 57. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad.

3. Przewodniczący obrad lub  Wiceprzewodniczący przelicza oddane głosy "za", "przeciw"     i "wstrzymujące się".

4. Przewodniczący obrad sumuje wyniki głosowania i porównuje z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady oraz ogłasza wyniki głosowania jawnego.

 

§ 58. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują przy użyciu kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady- Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania         i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

§ 59. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta,             a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów,     a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 60. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 59 ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

§ 61. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów.

 

§ 62. 1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”.

2. Bezwzględna większość głosów oznacza, iż wymagana liczba głosów „za” przewyższająca, co najmniej o jeden głos sumę pozostałych ważnie oddanych głosów („przeciw” i „wstrzymujących”).

3.Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych „za”, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

 

6. Komisje Rady

 

§ 63. Komisje:

1)   pełnią funkcję organów przygotowujących rozstrzygnięcia Rady;

2)   opiniują i rozpatrują sprawy przekazane komisji przez Przewodniczącego Rady, Wójta  oraz inne komisje Rady;

3)   opracowują kompleksowe rozwiązania problemów ważnych dla społeczności gminy wraz z propozycjami ich układu wykonawczego;

4)   sprawują funkcję kontrolną wg swoich zakresów działania.

 

§ 64. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.

 

§ 65. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do 31 grudnia każdego roku oraz w oparciu o regulamin pracy.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 66. 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Posiedzenia wspólne komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady.

3. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

4. Komisje uchwalają opinie i wnioski, które przekazują Radzie, Wójtowi i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz posiadają inicjatywę uchwałodawczą.

5. Odpowiedzi na wnioski komisji udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku. Zapisy § 37 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

6. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący koordynujący pracę komisji Rady, mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

 

§ 67. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

 

§ 68. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

3. W razie konieczności Przewodniczący Rady Gminy może nakazać Przewodniczącym Komisji Stałych zwołanie komisji w przerwie sesji celem wydania opinii.

 

§ 69. Przewodniczący komisji stałych lub wyznaczony sprawozdawca, co najmniej raz do roku, w terminie do 31 marca, przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji za rok ubiegły.

 

§ 70. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

7. Radni

 

§ 71. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

 

§ 72. 1. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców gminy w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w sprawach dotyczących gminy i jego mieszkańców.

2. Radni mogą informować wyborców o swojej działalności i stanie spraw gminy w mediach wykorzystywanych przez organy samorządu.

 

§ 73. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

§ 74. 1. Przewodniczący Rady wystawia radnym dokument potwierdzający pełnienie funkcji radnego, a w przypadku Przewodniczącego dokument ten sygnuje Wójt.

2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych            z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

 

§ 75. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 76. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

3. Uchwały podejmuje każda rada w oddzielnym głosowaniu.

 

Rozdział 6

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

1.      Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

§ 77. 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

3. Zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 78. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje zastępca.

 

§ 79. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach   w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji                  o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

2.      Zasady kontroli

 

§ 80. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta jako organu wykonawczego,  gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:

1)   legalności;

2)   gospodarności;

3)   rzetelności;

4)   celowości;

5)   zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

 

§ 81. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie          i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

 

§ 82. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1)   problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu;

2)   sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

§ 83. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę .

2.Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

3. Komisja dokonuje kontroli polegających na porównaniu stanu faktycznego ze stanem oczekiwanym, wynikającym z podjętych uchwał Rady.

 

§ 84. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne            i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 80.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

§ 85. Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek własny lub z urzędu,  jeżeli wyniki kontroli mogłyby dotyczyć praw, obowiązków lub roszczeń ich samych lub ich małżonków, krewnych i powinowatych oraz osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, bądź też w razie wystąpienia innych okoliczności mogących mieć wpływ na bezstronność ich postępowania.

 

3.Tryb kontroli

 

§ 86. Najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o planowanym terminie rozpoczęcia, przedmiocie i czasie trwania kontroli, zobowiązując go jednocześnie  do przygotowania do przygotowania wskazanych dokumentów.

 

§ 87. Bezpośrednio przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna przedkłada kierownikowi podmiotu kontrolowanego upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz okazuje dowody tożsamości kontrolujących.

 

§ 88. 1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu  kontrolowanego, w miejscu i czasie wykonywania jego zadań, a w wyjątkowych przypadkach , jeżeli wymaga tego dobro kontroli, także w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.

2.Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie Urzędu Gminy, po uprzednim pisemnym wezwaniu kierownika podmiotu kontrolowanego do złożenia wymaganych dokumentów.

 

§ 89. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamiają o tym kierownika kontrolowanego podmiotu  i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie oraz informując o tym Radę.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego oraz Radę.

 

§ 90. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

 

4.Protokoły kontroli

 

§ 91. 1. Ustalenia, dokonane w wyniku kontroli, kontrolujący opisują w protokole, który powinien zawierać fakty stanowiące podstawę do oceny działalności podmiotu kontrolowanego w badanym zakresie, a w szczególności konkretne nieprawidłowości               i uchybienia, ich przyczyny i skutki oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

2. Ponadto protokół z kontroli powinien zawierać:

1)   nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;

2)   imię i nazwisko kierownika jednostki, a w razie potrzeby imię i nazwisko poprzedniego kierownika i datę zaprzestania pełnienia przez niego tej funkcji.

3)   imiona i nazwiska kontrolujących, oraz datę  pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

4)   określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5)   określenie rodzaju kontroli;

6)  pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli; 

7)   spis załączników stanowiących cześć składową protokołu;

8)   datę i miejsce podpisania protokołu;

9)  dane o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu oraz wzmiankę o dostarczeniu jednego egzemplarza kierownikowi jednostki kontrolowanej.

10)   podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

3. Kontrolujący, po sporządzeniu protokołu, omawiają jego treść z kierownikiem podmiotu kontrolowanego.

4. Przed podpisaniem protokołu kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić zastrzeżenia, co do jego treści. W takim przypadku kontrolujący powinni dodatkowo zbadać zasadność  tych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach wprowadzić zmiany lub uzupełnienia w protokole.

5. Protokół  kontroli podpisują kontrolujący, kierownik podmiotu kontrolowanego oraz główny księgowy podmiotu, jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowe.

6. Protokół, którego podpisania odmówili kierownik lub główny księgowy, podpisują kontrolujący czyniąc w protokole wzmiankę o odmowie podpisania protokołu oraz dołączając złożone pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.

7. W przypadku gdy Komisja Rewizyjna podczas czynności kontrolnych nie stwierdzi żadnych uchybień zamiast protokołu sporządza sprawozdanie z kontroli.

8. Do sporządzania sprawozdań stosuje się zasady, o których mowa w ust. 2.

 

§ 92. 1. Protokół kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Przewodniczącemu Rady oraz Wójtowi.

2.Wójt przedstawia swoje stanowisko do protokołu z kontroli w terminie 10 dni od jego otrzymania.

3. Wnioski i zalecenia pokontrolne dotyczące jednostek podległych Wójtowi, przyjęte do realizacji lub niezwłocznie zrealizowane, traktuje się jako osiągnięcie celu kontroli, natomiast w pozostałych sprawach, Komisja Rewizyjna w formie wniosków lub projektów uchwał wnosi o rozstrzygnięcie sprawy przez Radę i wydanie zaleceń pokontrolnych.

 

5.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

§ 93. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli  oraz w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia komisji (kontrolne) objęte planem kontroli są niejawne. Pozostałe posiedzenia komisji są jawne.

 

§ 94. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.

 

Rozdział 7

Zasady działania klubów radnych

 

§ 95. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

§ 96. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1)   nazwę klubu;

2)   listę członków;

3)   imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego.

 

§ 97. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.

 

§ 98. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny     z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

 

§ 99. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

§ 100. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

§ 101. 1. Klubom przysługują uprawnienia uchwałodawcze, wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 102. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

Rozdział 8

Tryb pracy Wójta

 

§ 103. Wójt  wykonuje:

1)   zadania określone w art. 30, 31 i 33 ustawy;

2)   uchwały Rady;

3)   zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego;

4)   inne zadania określone ustawami .

 

§ 104. Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenia.

 

§ 105. Wójt rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji, określone w ustawie                  o samorządzie gminnym oraz innych przepisach prawnych, wydanych na podstawie zawartej w tych przepisach delegacji, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzenia, które jest przedstawiane Radzie do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

 

§ 106. 1. Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia  Sekretarz Gminy.

2. Wójt upoważniony jest do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych                 z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.

 

§ 107. Wójt  przekazuje Przewodniczącemu projekty uchwał w celu wniesienia ich pod obrady sesji Rady.

 

§ 108. 1. Przewodniczący i przewodniczący Komisji przekazują Wójtowi wnioski oraz opinie radnych i Komisji w sprawach leżących w wyłącznej kompetencji Wójta.

2. Wójt informuje zainteresowanych o sposobie rozpatrzenia opinii i wniosków, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem terminów, o których mowa  w § 66 ust. 4.

3. W stosunku do wniosków radnych i komisji zgłaszanych do pracowników Urzędu Gminy w Osiecznicy i gminnych jednostek organizacyjnych przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 109. Sekretarz Gminy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 103     i § 106 w przypadku uzyskania upoważnienia od  Wójta oraz zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków.

 

Rozdział 9

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

 

§ 110. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

 

§ 111. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w  Urzędzie Gminy       w Osiecznicy, w dniach  pracy Urzędu.

2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są we właściwych merytorycznie komórkach organizacyjnych Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania klientów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy Osiecznica oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

 

§ 112. Realizacja uprawnień określonych w § 110 i 111 może się odbywać wyłącznie             w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

 

§ 113. Uprawnienia określone w § 110 i 111 nie znajdują zastosowania:

1)   w przypadku wyłączenia jawności - na podstawie ustaw;

2)   gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice;

3)   w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego;

4)   w odniesieniu do dokumentów Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, objętych tajemnicą służbową, opatrzonych klauzulą "poufne" i "zastrzeżone" oraz dokumentów zgromadzonych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym                       w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

5)   w odniesieniu do dokumentów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.);

6)   w odniesieniu do informacji wyłączonych z udostępnienia na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198,                        ze zm).

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 

§ 114. Traci moc uchwała Nr VI/44/2003 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 marca 2003r.      w sprawie  uchwalenia Statuty Gminy Osiecznica .

 

§ 115. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Załączniki

Uchwała.XXXIII.175.2013.2013-02-22 (175.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-03-07 10:12:40
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-03-07 10:12:37
Ostatnia zmiana:2013-03-07 10:15:33
Ilość wyświetleń:1192
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij