Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

REWOLUCJA ŚMIECIOWA

W  GMINIE OSIECZNICA

 

      Powodem rewolucji śmieciowej w gminach  jest zmiana  ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonana przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej obecnej kadencji.

     W związku z czym wszystkie gminy w Polsce zostały  zobowiązane  do dokonania od  1 lipca 2013r. radykalnej zmiany w dotychczas obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

1.  Kto od 1 lipca 2013r. będzie odbierał odpady komunalne?

Odpady komunalne będą odbierane przez firmę wybraną przez gminę w drodze przetargu. Nowy system obejmie tylko nieruchomości zamieszkałe. Pozostałe nieruchomości, w tym również te, na których prowadzona jest działalność gospodarcza będą objęte wywozem odpadów na dotychczasowych zasadach tzn. na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiecznica.

2.  Co   należy   zrobić   z   dotychczas   podpisaną   umową   na   odbiór   odpadów komunalnych?

Właściciele nieruchomości muszą rozwiązać dotychczasową umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne ze skutkiem wypowiedzenia na dzień 30 czerwca 2013 r.,  (tzn. pismo musi zostać złożone do 31.05.2013r.)                     w przeciwnym razie będą płacić podwójnie.

3.   Kto i w jakim terminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Deklarację składać będą właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości lub władający nieruchomością.

 W przypadku wspólnot, w których ustanowiony jest Zarząd,  deklaracje składać będą osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

   Druki DEKLARACJI będą dostępne w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, pok. nr 10 lub sekretariacie, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej www.osiecznica.pl w zakładce Gospodarka odpadami.

Pierwszą deklarację należy złożyć  do dnia 15.04.2013 r. w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, następnie każdorazowo w terminie 14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczania opłaty np. liczby mieszkańców czy zmiany stawki opłaty.

4. Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

W przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji, w której Wójt Gminy Osiecznica określi wysokość przedmiotowej opłaty.

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami w naszej gminie będzie naliczana od gospodarstwa domowego. Jej wysokość uzależniona jest od liczby osób w tym gospodarstwie. Ustalone zostały dwie stawki opłaty tj. stawka podstawowa, jeśli właściciel nieruchomości zadeklarował, że nie będzie prowadził segregacji i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane oraz stawka obniżona, jeśli właściciel zadeklarował, że będzie prowadził  selektywną zbiórkę odpadów.

Właściciel nieruchomości  samodzielnie, biorąc pod uwagę wielkość jego gospodarstwa domowego,  ustali  wysokość opłaty za śmieci wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie Gminy Osiecznica od 1 lipca 2013r. będą obowiązywały następujące stawki opłat:

 

 

1)     W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:

a) 15 zł od gospodarstwa domowego 1- osobowego

b) 23 zł od gospodarstwa domowego 2- osobowego

c) 30 zł od gospodarstwa domowego 3- osobowego

d) 37 zł od gospodarstwa domowego 4- osobowego

e) 43 zł od gospodarstwa domowego 5- osobowego

f) 48 zł od gospodarstwa domowego  6- osobowego

g) 52 zł od gospodarstwa domowego  7-osobowego

h) 56 zł od gospodarstwa domowego  8- osobowego

i) 60 zł od gospodarstwa domowego  9- osobowego

j) 64 zł od gospodarstwa domowego 10- osobowego

k) 68 zł od gospodarstwa domowego 11- osobowego

l) 72 zł od gospodarstwa domowego 12- osobowego i większego;

 

 

 

 

2)     w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:

a) 21 zł od gospodarstwa domowego 1- osobowego

b) 32 zł od gospodarstwa domowego 2- osobowego

c) 42 zł od gospodarstwa domowego 3- osobowego

d) 52 zł od gospodarstwa domowego 4- osobowego

e) 60 zł od gospodarstwa domowego 5- osobowego

f) 67 zł od gospodarstwa domowego 6- osobowego

g) 73 zł od gospodarstwa domowego 7- osobowego

h) 78 zł od gospodarstwa domowego 8- osobowego

i)  84 zł od gospodarstwa domowego 9- osobowego

j)  90 zł od gospodarstwa domowego 10- osobowego

k)  95 zł od gospodarstwa domowego 11- osobowego

l)  100 zł od gospodarstwa domowego 12- osobowego i większego;

 

6. Kiedy i gdzie należy uiszczać opłatę za odbiór odpadów    komunalnych?

 

Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać do 15 dnia każdego drugiego miesiąca  kwartału, czyli do 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia oraz 15 listopada. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 30 września 2013 r. Opłaty należy regulować przelewem na nadany indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osiecznicy lub gotówką   u sołtysa wsi.

 

7. Co w przypadku jeżeli opłata nie zostanie wpłacona w wskazanych terminach?

 

      W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami w wskazanym terminie albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wówczas zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wydanie decyzji, w której zostanie określona wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalszy brak wpłaty będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

 

8. Czy gmina wyposaży nieruchomość w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz pojemniki  do selektywnej zbiórki odpadów?

Tak, gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych (pojemnik w kolorze czarnym) oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (pojemniki w kolorach żółtym i zielonym).

Właściciel   nieruchomości   odpowiada   jednak   za   utrzymanie   ww.   pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

9. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może ulec zmianie w ciągu roku?

Tak, stawka może ulec zmianie w przypadku gdy koszty dotyczące systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych okażą się wyższe lub niższe od zakładanych, wówczas rada gminy jest zobligowana do podjęcia uchwały o zmianie stawki opłat, co będzie wymagało również ponownego złożenia deklaracji przez mieszkańców.

10.    Kiedy i w jaki sposób będą odpierane odpady komunalne?

Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wywozu, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Odpady komunalne od właściciela nieruchomości odbierane będą z następującą częstotliwością:

a) zmieszane- co najmniej dwa razy w miesiącu,

b) zbierane selektywnie:

- szkło i opakowania szklane, papier i makulatura- co najmniej raz na dwa  

  miesiące,

- tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, odzież- co najmniej   raz na miesiąc.

 

11.    Co w sytuacji, gdy pomimo zdeklarowania selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy nie będą segregować śmieci?

Firma odbierająca ma obowiązek każdorazowo zgłaszać gminie przypadki kiedy odpady są gromadzone nieselektywnie. Takie zgłoszenie skutkowało będzie podwyższeniem opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

12.    Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Nowy system wprowadza selektywną zbiórkę części odpadów komunalnych bezpośrednio na terenie nieruchomości. W tzw. systemie „u źródła” selektywnie zbierane będą odpady, które można ponownie przetworzyć, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal oraz opakowania wielomateriałowe. Odpady te należy gromadzić           z chwilą ich powstawania oddzielnie od pozostałych śmieci i umieszczać w odpowiednich do tego celu pojemnikach.

Odpady ulegające biodegradacji właściciel nieruchomości może zagospodarować we własnym zakresie np. w przydomowym kompostowniku lub przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.  ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w załączonej dodatkowo ulotce .

13.      Co można oddać do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)?

Do PSZOK, który będzie zlokalizowany na terenie gminy, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać zebrane „u źródła” w sposób selektywny odpady komunalne:

        przeterminowane leki i chemikalia,

        zużyte baterie i akumulatory,

        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

        meble i inne odpady wielkogabarytowe,

        zużyte opony.

 

14.  Najważniejsze terminy:

    15.04.2013 r. - do tego dnia składamy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    30.06.2013 r. - do tego dnia powinny obowiązywać dotychczasowe umowy na wywóz odpadów - pamiętajmy o wypowiedzeniu jej z zachowaniem właściwego dla naszej umowy terminu wypowiedzenia,

    01.07.2013 r. - rozpoczyna działanie nowy system gospodarowania odpadami odpady z nieruchomości zamieszkałych odbierane są przez jednego przedsiębiorcę, a wszelkie działania w tym zakresie nadzoruje Gmina Osiecznica,

    30.09.2013   r.   -   do   tego   dnia   należy   wnieść   pierwszą   opłatę   za
gospodarowanie odpadami.

 

Podstawa prawna wprowadzanych zmian: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

                                                          i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).


Wprowadzone zmiany dotyczące gospodarowania odpadami zostały nałożone na samorządy w celu dostosowania gospodarki śmieciowej do wymogów Unii

Europej

Załączniki

deklaracja (83.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
deklaracja (36.6kB) Zapisz dokument  
deklaracja (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
deklaracja (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-03-29 09:37:40
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-03-29 09:38:37
Ostatnia zmiana:2013-04-05 11:38:22
Ilość wyświetleń:3269

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij