Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 6/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 3 stycznia 2013 r.

 

w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Osiecznica w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 ze zm[2].), § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128 poz. 861 z późn. zm.[3])

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica zobowiązanych do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, do prowadzenia ewidencji księgowej kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, winna być prowadzona na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”. Ewidencja szczegółowa do konta powinna być prowadzona wg jednostek i w podziale na:

1)      Wzajemne wyłączenia należności i zobowiązań – salda rozrachunków na dzień 31 grudnia

2)      Wzajemne wyłączenia przychodów i kosztów – prowadzone w rachunku narastającym

3)      Wzajemne wyłączenia w funduszu jednostki – prowadzone w rachunku narastającym.

§ 3. Ustalam wzory dokumentów składanych do Urzędu Gminy łącznie ze sprawozdaniem finansowym:

1.      Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu – załącznik nr 2.

2.      Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat – załącznik nr 3.

3.      Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki – załącznik nr

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Osiecznica.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 6/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 3 stycznia 2013 r.

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica

 

1.      Jednostki budżetowe:

a.       Urząd Gminy w Osiecznicy

b.      Zespół Szkół w Osiecznicy

c.       Zespół Szkół w Świętoszowie

d.      Szkoła Podstawowa w Ławszowej

e.       Szkoła Podstawowa w Parowej

f.       Szkoła Podstawowa w Tomisławiu

g.      Gminne Przedszkole w Osiecznicy

h.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy

i.        Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

2.      Samorządowe zakłady budżetowe:

a.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy

3.      Samorządowe instytucje kultury:

a.       Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 6/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 3 stycznia 2013 r.

 

………………………………………………..

(pieczęć jednostki sporządzającej informację)

 

 

 

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

 

Pozycja aktywów/

pasywów

 bilansu

Nazwa kontrahenta (jednostki organizacyjnej)

……………..

……………..

……………..

……………

……………...

Kwota [zł]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma aktywów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma pasywów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                     ……………………………………………

(data, pieczęć i podpis głównego księgowego)                                                       (data, pieczę i podpis kierownika jednostki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 6/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 3 stycznia 2013 r.

………………………………………………..

(pieczęć jednostki sporządzającej informację)

 

 

 

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

 

Pozycja rachunku zysków i strat 

Nazwa kontrahenta (jednostki organizacyjnej)

……………..

……………..

……………..

……………

……………...

Kwota [zł]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                     ……………………………………………

(data, pieczęć i podpis głównego księgowego)                                                       (data, pieczę i podpis kierownika jednostki)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 6/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 3 stycznia 2013 r.

………………………………………………..

(pieczęć jednostki sporządzającej informację)

 

 

 

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

Pozycja zestawienia zmian w funduszu

Nazwa kontrahenta (jednostki organizacyjnej)

……………..

……………..

……………..

……………

……………...

Kwota [zł]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                     ……………………………………………

(data, pieczęć i podpis głównego księgowego)                                                       (data, pieczę i podpis kierownika jednostki)

 

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, z 2010 r. nr 157 poz. 1241, nr 28 poz. 142, 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241, nr 165 poz. 1316, z 2010 r. nr 47 poz. 278, z 2011 r. nr 102 poz. 585, nr 199 poz. 1175, nr 232 poz. 1378, z 2012 r. nr 1342

[3] Zmiany  wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. nr 121

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-04-02 14:22:14
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-04-02 14:22:28
Ostatnia zmiana:2013-04-02 14:23:24
Ilość wyświetleń:507
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij