Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 48/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 27 maja 2013 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96, poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429, z 2012 r. nr 1456, nr 1530, nr 1548)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy o finansach publicznych, według stanu na dzień 31.12.2012 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

  

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 48/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 27 maja 2013 r. 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości:

1.      Dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2012 rok

 

Plan na

31.12.2012 r.

Wykonanie na 31.12.2012 r.

Stopień

wykonania

Dochody ogółem, w tym

26.298.912,89

27.676.456,98

105,24%

dochody bieżące

24.940.353,67

26.183.089,15

104,98%

dochody majątkowe

1.358.559,22

1.493.367,83

109,92%

Wydatki ogółem, w tym

25.928.912,89

22.849.396,34

88,12%

wydatki bieżące

21.467.012,82

19.779.302,65

92,14%

wydatki majątkowe

4.461.900,07

3.070.093,69

68,81%

Nadwyżka

370.000,00

4.827.060,64

-

Przychody ogółem, w tym

-

8.868.287,18

-

nadwyżka z lat ubiegłych

-

2.068.287,18

-

inne źródła

-

6.800.000,00

-

Rozchody ogółem, w tym

370.000,00

13.070.000,00

-

spłaty kredytów i pożyczek

370.000,00

370.000,00

-

inne cele

-

12.700.000,00

-

2.      Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – 925.994,98 zł

3.      Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4 – 6.430.000,00 zł

4.      Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

Dział

Rozdział

§

Treść

 Wykonanie na 31.12.2012

 z tego

 dotacja celowa

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

221 775,00

221 775,00

 

60013

 Drogi wojewódzkie

221 775,00

221 775,00

 

 

6300

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

443 550,00

443 550,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

17 894,00

17 894,00

 

80104

Przedszkola

17 894,00

17 894,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

17 894,00

17 894,00

Razem

239.669,00

239.669,00

5.      Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Dział

Rozdział

§

Treść

 Wykonanie na 31.12.2012

 z tego

 dotacja podmiotowa

 dotacja przedmio-towa

 dotacja celowa

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

221 775,00

-

-

221 775,00

 

60095

Pozostała działalność

221 775,00

                  -     

               -     

221 775,00

 

 

6300

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

221 775,00

                  -     

               -     

221 775,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

40 000,00

-

-

40 000,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000,00

                  -     

              -     

40 000,00

 

 

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

40 000,00

                  -     

               -     

40 000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2 033,00

-

-

2 033,00

 

71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne

2 033,00

                  -     

               -     

2 033,00

 

 

6300

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 033,00

                  -     

               -     

2 033,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

18 559,45

                  -     

               -     

18 559,45

 

80104

Przedszkola

8 397,12

                  -     

               -     

8 397,12

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 8 397,12   

                  -     

               -     

8 397,12

 

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

2 550,33

                  -     

               -     

2 550,33

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 2 550,33   

                  -     

               -     

2 550,33

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7 612,00

                  -     

               -     

7 612,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 7 612,00   

                  -     

               -     

7 612,00

851

 OCHRONA ZDROWIA

6 500,00

                  -     

               -     

6 500,00

 

85111

Szpitale ogólne

6 500,00

                  -     

               -     

6 500,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 6 500,00   

                  -     

               -     

6 500,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

358 895,55

                  -     

96 000,00

262 895,55

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

358 895,55

                  -     

96 000,00

262 895,55

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

96 000,00

                  -     

96 000,00

               -     

 

 

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

 262 895,55   

 -

 -

262 895,55

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

370 695,00

370 695,00

              -     

                -     

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

101 336,00

101 336,00

               -     

                -     

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

101 336,00

101 336,00

               -     

               -     

 

92116

Biblioteki

247 500,00

247 500,00

               -     

                -     

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

247 500,00

247 500,00

               -     

                -     

 

92195

Pozostała działalność

21 859,00

21 859,00

               -     

                -     

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

21 859,00

21 859,00

               -     

                -     

Razem

1 018 458,00

370 695,00

96 000,00

551 763,00

 

6.      Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wyłączeniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia nie dotyczą – Gmina Osiecznica nie udzielała poręczeń i gwarancji.

7.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Rodzaj udzielonej pomocy

Imię i nazwisko

 Kwota umorzenia

Przyczyny umorzenia

Umorzenie

Kubicki Franciszek

       985,00   

Ważny interes podatnika

Rozłożenie na raty

Puzio Janusz

-

-

8.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

a.       w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

1

Blecharz Beata

2

Bustowski Marcin

3

Droszczak Waldemar

4

Drozd Czesław

5

Drozdek  Jacek

6

Drozdek Jolanta

7

Durda Krzysztof

8

Górnicka Czesława

9

Graczyk  Iwona

10

Kabata Jan

11

Karasiewicz Krzysztof

12

Koper Marcin

13

Lubarska  Katarzyna

14

Łachut Mieczysław

15

Marczycki Wojciech

16

May Jakub

17

Mielnicki August

18

Mielnicki Michał

19

Olszowy Mirosław

20

Ryś Mirosława

21

Smolak Władysław

22

Stefaniak  Monika

23

Wawrzyniak  Andrzej

24

Wiącek Eugeniusz

25

Włoskiewicz Leszek

26

Zawadzki Krzysztof

27

Zubczyć  Czesław

29

Nadleśnictwo Świętoszów

30

Nadleśnictwo  Węgliniec

b.      w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

1

Instal – Serwis Bednarz Krzysztof

2

Mucha Krystian 
SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW                       SAMOCHODOWYCH

3

Janusz Puzio Artystyczna Pracownia Stolarska

4

Jolanta Raboł SALON FRYZJERSKI ‘JOLA’

5

Barbara Łaba FRYZJERSTWO MORYSON

6

Bolesław Buryło Zakład Murarski 

7

Renata Kunecka Salon Fryzjerski „MAJA” 

8

Adam Bednarczuk ZAKŁAD MODERNIZACYJNO – BUDOWLANY „DELTA”

9

Przemysław Kotowicz P.P.H.U „REM - BUD”

10

Dorota Balcerska Salon Urody Kleopatra 

11

Wioletta Sobko – Złotek Zakład Fryzjerski

12

‘D&M’ Grażyna Siwiec

13

Barbara Doczumińska Zakład Fryzjerski Damsko – Męski

14

Alina Siemianowska Salon Fryzjerski Damsko – Męski

15

Irmina Jaśkiewicz Salon Urody „Moryson”

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-06-04 12:01:55
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-06-04 12:03:19
Ostatnia zmiana:2013-06-04 12:03:38
Ilość wyświetleń:584
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij