Wyszukaj:
Urząd Gminy Osiecznica
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Organa władzy
•  Rada Gminy
•  Wójt Gminy
  Gmina
•  Dane statystyczne
•  Budżet
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Informacje o stanie mienia gminnego
  Urząd Gminy
•  Dane podstawowe
•  Kierownicy U.G.
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Statut
•  Strategia Rozwoju Gminy
•  Ogłoszenia
•  Przetargi
•  Wybory do Izb Rolniczych
•  Ochrona środowiska
•  Zarządzanie kryzysowe, Obrona cywilna
•  Planowanie przestrzenne
•  Ochrona zdrowia
•  Pożytek publiczny
•  Załatwianie spraw
•  Informacja publiczna
•  Informacja dla osób głuchoniemych i głuchoniewidomych
•  Gminny System Powiadamiania Mieszkańców
•  Plan gospodarki niskoemisyjnej
•  Zabytki
•  Nieodpłatna pomoc prawna
•  Statystyczne badania ankietowe
  Prawo lokalne
•  Prawo lokalne
  Oświadczenia majątkowe
•  Kierownicy Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Rada Gminy
•  Kierownicy jednostek organizacyjnych
•  Pracownicy jednostek organizacyjnych
  Państwowa Komisja Wyborcza
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Referendum Ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory na Prezydenta 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy
  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
•  ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

2599700
od 23 listopada 2006
Organa władzy » Rada Gminy » Uchwały » VI Kadencja 2010 - 2014 » Sesja Rady Gminy nr XXXVIII z dnia 05 czerwca 2013 roku... Wersja do druku

Uchwała nr XXXVIII/206/2013

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 5 czerwca 2013 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567, z 2013 r. nr 153) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 ze zm: Dz. U. z 2009 r. nr 165 poz. 1316, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 47 poz. 278, z 2011 r. nr 102 poz. 585, nr 199 poz. 1175, nr 232 poz. 1378)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy sporządzone na dzień 31.12.2012 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową.

§ 2. Wynik finansowy za 2012 rok, stanowiący zysk w wysokości 13.422,95 zł, zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu

- rachunku zysków i strat

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Organem zatwierdzającym w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy jest Rada Gminy Osiecznica.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

            W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


Informację wytworzył: Bogumił Mikołajewski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bogumił Mikołajewski, Data wprowadzenia: 2013-06-12 10:44:41, Zatwierdził do publikacji: Bogumił Mikołajewski, Data publikacji 2013-06-12 10:46:02, Ostatnia zmiana: 2013-06-12 10:46:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 149