Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 85/2013

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 30 września 2013 roku

 

w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1453 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i poz. 645)

 

Wójt Gminy Osiecznica

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Wprowadza się system dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu  Gminy w Osiecznicy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica.

2. Sposób dokonywania okresowych ocen, okresy za które jest sporządzana ocena, kryteria na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skalę ocen określa „Regulamin dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 29/07 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

            Załącznik  do Zarządzenia Nr 85/2013

            Wójta Gminy Osiecznica   z dnia 30 września 2013 r.

 

 

REGULAMIN

dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica

 

§ 1.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1453ze zm.),

2)      bezpośrednim przełożonym - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osiecznica, Sekretarza Gminy Osiecznicy, Skarbnika Gminy Osiecznica

3)      ocenie - należy przez to rozumieć okresową ocenę, jakiej podlegają pracownicy samorządowi na podstawie art. 27 ustawy,

4)      oceniającym - należy przez to rozumieć bezpośredniego przełożonego uprawnionego do dokonania oceny,

5)      ocenianym – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy w Osiecznicy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 2. 1. Regulamin określa sposób dokonywania okresowych ocen, okresy, za które jest sporządzana   ocena, kryteria, na podstawie, których jest sporządzana ocena oraz skalę ocen.

      2. Ocenie podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni:

          1)   w Urzędzie Gminy w Osiecznicy na stanowiskach:

a)      urzędniczych,

b)      kierowniczych stanowiskach urzędniczych,

          2)   w jednostkach organizacyjnych Gminy Osiecznica na stanowiskach:

      a)   kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

      3. Ocenie nie podlegają:

          1)  pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie wyboru i powołania,

          2)  pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi,

          3)  dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz dyrektorzy instytucji kultury,

          4)  pracownicy będący w okresie wypowiedzenia.

      4. Ocena pracowników, o których mowa w ust. 2 dotyczy wywiązywania się przez nich

         z obowiązków, które wynikają z przepisów prawa i  ich zakresów czynności.

 

    § 3. Oceniający dokonuje oceny pracownika  na podstawie następujących kryteriów:

     1)  prawidłowości, terminowości,  rzetelności i sumienności w realizowaniu obowiązków  

          pracowniczych,

     2)  przestrzegania ustalonego porządku pracy, regulaminy pracy i innych przepisów  

          regulujących funkcjonowanie urzędu,

     3)  zachowanie wobec interesantów i współpracowników,

     4)  podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

     5)  zaangażowania w realizację obowiązków pracowniczych.

 

     § 4. Oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku kierownika jednostki  

 organizacyjnej Gminy Osiecznica dokonuje oceniający według następujących kryteriów:

     1)   sprawności zarządzania jednostką,

     2)   racjonalności w gospodarowaniu środkami finansowymi,

a)      efektywności w realizowaniu zadań zarządzanej jednostki,

b)      przestrzegania ustalonego porządku pracy, regulaminu pracy i innych przepisów regulujących funkcjonowanie jednostki,

c)      podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

 

§ 5. Ocenę sporządza się na piśmie, w dwóch egzemplarzach, na arkuszu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 6. 1. W ocenie spełnienia przez pracownika poszczególnych kryteriów określonych w § 3 i § 4 stosuje się skalę punktową od 1 do 5.

2. Łączna ocena spełnienia przez pracownika wszystkich kryteriów może być:

1)   bardzo dobra- jeżeli pracownik uzyskał od 20 do 25 pkt.,

      2)   dobra, jeżeli pracownik uzyskał od 15 do 19 pkt.,

      3)   zadawalająca, jeżeli pracownik uzyskał od10 do 14 pkt.,

4)      niezadowalająca, jeżeli pracownik uzyskał 9 pkt. i poniżej,

3. Okresowa ocena  pracownika może być:

       1) pozytywna,

             2) negatywna.

       4. Ocena okresowa pozytywna obejmuje ocenę spełniania kryteriów przez pracownika: bardzo dobrą, dobrą lub zadawalającą.

       5. Ocena okresowa negatywna obejmuje ocenę spełniania kryteriów przez pracownika:

niezadowalającą.

 

       § 7. 1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz na dwa lata, z zastrzeżeniem ust.2.

       2. W przypadku uzyskania oceny negatywnej, pracownik podlega ponownej ocenie po upływie  6 miesięcy.

       3. Pracownik podlega pierwszej ocenie po upływie 12 miesięcy od daty zatrudnienia w urzędzie  lub na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej.

       4. Wójt Gminy Osiecznica może zarządzić przeprowadzenie oceny pracownika wcześniej niż po  upływie 2 lat od poprzedniej oceny, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od      poprzedniej oceny.

 

       § 8. 1. Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza o   przysługującym mu prawie złożenia odwołania.

      2. Fakt zapoznania się z oceną pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

       § 9. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do złożenia pisemnego odwołania od sporządzonej oceny  (zarówno negatywnej, jak i pozytywnej).

2. Odwołanie wnosi się do Wójta Gminy Osiecznica, który rozpatruje je w terminie 14 dni.

3. Odwołanie składa się na piśmie.

4. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

5. O wyniku rozpatrzenia odwołania oceniany pracownik powiadamiany jest na piśmie.

 

       § 10. 1. Po dokonaniu oceny, 1 egzemplarz arkusza oceny włącza się do teczki akt osobowych pracownika, 2 egzemplarz otrzymuje pracownik.

       2. Ocena jest przechowywana w części B akt osobowych pracownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu

 

 

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

 

Część A

 

..............................................................................

 (nazwa jednostki)

 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego

Imię

 

..............................................................................

(Imię  i nazwisko)

 

..............................................................................

(Komórka organizacyjna)

 

..............................................................................

(Stanowisko)

 

..............................................................................

(Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym)

 

..............................................................................

(Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku)

 

 

II. Dane dotyczące poprzedniej oceny

 

 

..............................................................................

(Ocena

 

..............................................................................

Data sporządzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................                            ................................................................. (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok)                                           (pieczątka i podpis osoby wypełniającej)

 

 

 

 

 

 

 

Część B

I.       Ocena spełnienia kryteriów przez pracownika:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Łączna liczba punktów                                                                             

                                  

 

                                                                                 

                                              

II. Dane dotyczące oceniającego:

 

..............................................................................

(Imię  i nazwisko)

 

..............................................................................

Stanowisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część C

 

Wyniki oceny:

 

Ocena wykonywania obowiązków przez pracownika wg skali wynikającej z § ………………..….

Zarządzenia  nr … Wójta Gminy Osiecznica z dnia …… w okresie od ……………….….……….. do …….…….…………………..

(wstawić krzyżyk w odpowiednie pole):

 

 

bardzo dobra

 

 

dobra

 

 

zadowalająca

 

 

niezadowalająca

 

 

 

 

Przyznana ocena okresowa:

 

......................................................................................................................................................

(wpisać pozytywna - jeżeli zaznaczona została skala bardzo dobra, dobra lub zadowalająca,

negatywna - jeżeli niezadowalająca)

 

 

Uzasadnienie oceny okresowej:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………. ………………………………. ………………………………

 

 

 

 

 

.........................................................                            .................................................................

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok)                                               (czytelny podpis oceniającego)

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie zapoznania  się pracownika z oceną okresową:

 

 

Egzemplarz oceny sporządzonej na piśmie przez

 

Panią/Pana………………………………..……..

 

otrzymałam/em

 

 

 

 

 

.........................................................                            ................................................................. (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok)                                                    (czytelny podpis ocenianego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

regulamin oceny pracowniczej (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-10-08 15:14:01
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-10-08 15:15:06
Ostatnia zmiana:2013-10-11 10:40:26
Ilość wyświetleń:772
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij