Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                                                                                     

UCHWAŁA NR XLIV/233/2013

RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 26 listopada 2013 r.

 

      w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2014”.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. ze zm.[1]) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t. ze zm.[2]) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się „Program współpracy gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na lata 2014” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXI/168/2012 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Osiecznica

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2014”.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez upublicznienie go na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

      Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t. ze zm.) organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego

w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formę powierzenia lub wspierania takich zadań.

     Opierając się na powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na lata 2014”.

 

 

 

  

 

 

Przygotowała: Irena Ryś – inspektor

 

Załącznik Nr  1

     do Uchwały Nr XLIV/236/2013

          Rady Gminy w Osiecznicy

    z dnia 26.11. 2013 r.

 

Program współpracy Gminy Osiecznica

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na lata 2014.

 

Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  

    publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t. ze zm.),

2) zadaniach publicznych - rozumie się przez to sferę zadań publicznych określonych

    w art. 4 ustawy,

3) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty,

    o których mowa w art. 3 ustawy,

4) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami  

    pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

5) gminie– rozumie się przez to Gminę Osiecznica,

6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust. 2

    i art.13 ustawy,

7) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osiecznica,

8) komisji - rozumie się przez to Komisję konkursową powołaną przez wójta, o której mowa w art.15  

     ust. 2a – 2f ustawy,

9) radzie gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Osiecznica,

10) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Osiecznicy,

11) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

     o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 j.t. ze zm.).

 

Cele programu.

§ 2. 1. Celem głównym programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców

z jednoczesnym uznaniem roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej oraz wola kształtowania długookresowej współpracy z organizacjami.

2. Cele szczegółowe to:

1) zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności

    i efektywności,

2) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, w tym:

a) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności gminnej,

b) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,

c) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,

d) organizowanie i wspieranie działań i inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju  

    gminy i więzi lokalnych,

e) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje

   otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

3) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz gminy i jej mieszkańców,

4) wzmocnienie pozycji organizacji działających na terenie gminy,

5) realizację zadań publicznych określonych w ustawie, dotyczących obszarów  wymienionych

    w § 7 programu,

6) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,

7) wzmocnienie potencjału organizacji,

8) wspieranie inicjatyw, rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa obywatelskiego,

9) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami,

10) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Zasady współpracy.

§ 3. 1. Współpraca pomiędzy gminą a organizacjami odbywa się na zasadach, o których mowa

w art. 5 ust. 3 ustawy.

Zakres przedmiotowy współpracy.

§ 4. 1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest realizacja ustawowych zadań własnych gminy oraz zadań wymienionych w art. 4 ustawy, a w szczególności:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

    wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

5) wypoczynku dzieci i młodzieży,

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Formy współpracy.

§ 6. 1. Współpraca gminy z organizacjami odbywa się poprzez:

1) współpracę finansową i pozafinansową na zasadach określonych w ustawie,

2) wzajemne informowanie się o kierunkach prowadzonych działań,

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych.

 

Priorytetowe zadana publiczne.

§ 7. 1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych,

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

    wyrównywania szans tych rodzin i osób:

    a) wydawanie żywności dla mieszkańców gminy,

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

    a) programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, a także  

       programy z zakresu propagowania zdrowego stylu życia obejmujące zajęcia o charakterze  

       profilaktyczno - wychowawczym i rekreacyjno-sportowym oraz programy na rzecz

       przeciwdziałania narkomanii,

    b) programy na rzecz propagowania trzeźwości i na rzecz przeciwdziałania narkomanii  

        realizowane przez organizacje, stowarzyszenia, instytucje pozarządowe,

    c) programy profilaktyczno – wychowawcze oraz integracyjne realizowane podczas wypoczynku  

       dzieci i młodzieży,

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

    a) wsparcie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców gminy,

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

    a) organizacja imprez sportowych,

    b) tworzenie możliwości uczestnictwa w imprezach sportowych,

    c) sportowe szkolenie dzieci i młodzieży,

    d) wspieranie działań na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców gminy,

    e) wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat kultury fizycznej w gminie,       

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

    a)  poprawa jakości życia na wsi oraz zaspokajanie potrzeb społeczno - kulturalnych poprzez 

         wspieranie realizacji projektów związanych z rewitalizacją obszarów wiejskich,

    b) aktywizowanie społeczności lokalnych i stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju   

        obszarów wiejskich,

    c) wspieranie realizacji projektów przyczyniających się do budowania potencjału społecznego na wsi,

    d) wspieranie projektów rozwoju obszarów wiejskich , w tym Programu Rozwoju Obszarów    

        Wiejskich,

    e)  wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi,

    f)  organizacja kulturalnych imprez wspierających integrację mieszkańców i promocję gminy,

    g)  kultywowanie tradycji lokalnej,

    h)  wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej.

 

 

Okres realizacji Programu.

§ 8. Niniejszy program obowiązuje od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

Sposób realizacji Programu.

§ 9.  1. Cele zawarte w programie realizowane będą przez:

1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się podmiotów programu współpracy

    o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,  

2) wspieranie lub powierzanie zadań publicznych,

3) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,  

    uczciwej konkurencji i jawności,

4) udział organizacji w działaniach programowych gminy,

5) promocję działalności organizacji,

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.

§ 10. Środki finansowe na realizację programu będą określone w uchwale budżetowej gminy na rok budżetowy 2014.

 

Sposoby oceny realizacji Programu.

§ 11. 1. Wskaźnikami efektywności programu są dane dotyczące w szczególności:

1) liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkursów,

2) liczby zawartych umów na realizacje zadań publicznych,

3) wysokość kwot udzielonych dotacji,

4) liczby organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz gminy, w oparciu o dotacje,

5) liczby umów zerwanych lub unieważnionych,

6) łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację   

     zadań publicznych na rzecz gminy,

7) liczby beneficjentów biorących udział w realizowanych przez organizacje zadaniach  

    publicznych,

8) liczby nowopowstałych organizacji,

9) liczby organizacji wspieranych pozafinansowo,

10) ilości zadań zorganizowanych wspólnie z innymi organizacjami.

 

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji.

§ 12. 1. Zebranie propozycji do projektu programu zgłaszanych przez organizacje.

2. Opracowanie projektu programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji oraz informacji od pracowników urzędu.

3. Skierowanie projektu programu do konsultacji poprzez upublicznienie go na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

4. Rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje podczas konsultacji.

5. Przedłożenie informacji o programie na posiedzenia stałych komisji rady.

6. Uchwalenie programu przez radę i zamieszczanie go na stronie internetowej gminy,

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

Tryb powołania i zasady działania komisji do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 13. 1. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych określonych w § 7, powołuje się komisję składającą się z przedstawicieli urzędu, przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawicieli organizacji wskazanych przez organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

2. Skład komisji określi wójt.

3. Zasady działania komisji:

1) komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów,

2) pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony  

    przez niego członek komisji,

3) przewodniczący i członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem  

    złożonych ofert, składają oświadczenie, którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszego programu,

4) w pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną

    wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy,

5) sekretarz komisji prowadzi dokumentację postępowania konkursowego,

6) prace komisji mogą być prowadzone w składzie, co najmniej 3 osobowym,

7) zadaniem komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez       

    organizacje. Oceny dokonuje się na druku formularza stanowiącego załącznik nr 2 do programu,

8) oferty niespełniające przynajmniej jednego z wymogów formalnych, o których mowa w ogłoszeniu

   o konkursie, nie podlegają ocenie merytorycznej,

9) po dokonaniu ocen ofert: formalnej i merytorycznej komisja proponuje zadania do wsparcia oraz   

    wysokość środków finansowych niezbędnych do ich realizacji,

11) z prac komisji sporządza się protokół,

12) po zakończeniu prac komisji, przewodniczący przekazuje protokół wraz z ofertami wójtowi.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków ogłasza się niezwłocznie :

a) na stronie internetowej gminy,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Załącznik Nr 1

         do Programu współpracy Gminy Osiecznica

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w roku 2014.

 

                        OŚWIADCZENIE*

 

Ja…………………................................................................niżej podpisany przedstawiciel

 

 …………………………………………………………………………………………………………….., oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert. Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego.

 

 

Osiecznica, dnia………….

 

 

 

…………………………………

podpis składającego oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Programu współpracy Gminy Osiecznica

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w roku 2014.

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY

 

         …………………………………………………………………………………………………...

Nazwa podmiotu składającego ofertę

 

..………………………………………………………………………………………………….

Nazwa zadania

Nr oferty……….

 

Tak

Nie

I. OCENA FORMALNA:       

1.

Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?

 

 

2.

Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

 

 

3.

Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?

 

 

4.

Czy do oferty dołączone są wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki?

a

kopia odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji, (zgodna ze stanem faktycznym i prawnym),

 

 

b

sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok,

 

 

c

sprawozdanie finansowe za ostatni rok budżetowy,

 

 

d

kserokopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

 

5

Czy oferta posiada wszystkie wymagane podpisy, pieczątki i daty?

a

pieczęć wnioskodawcy ( patrz: ostatnia strona),

 

 

b

podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ( patrz: ostatnia strona oferty).

 

 

OCENA MAERYTORYCZNA:

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

* należy postawić znak X w odpowiedniej rubryce                                                                     

 

 

Podpisy członków komisji:

 

 

1. ..........................................                     4. ……………………………..

 

2. .........................................                      5. ……………………………..

 

3. ..........................................

                                                                                                               Osiecznica, dnia …………………[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 2013.645.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U.2011.112.654, Dz.U.2011.205.1211, Dz.U.2011.209.1244, Dz.U.2011.208.1241, Dz.U.2011.149.887,Dz.U.2011.209.1244, Dz.U.2011.232.1378.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-12-03 09:57:31
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-12-03 09:59:59
Ostatnia zmiana:2013-12-03 10:00:08
Ilość wyświetleń:785
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij