Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XLIV/232/2013

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 26 listopada 2013 r.

 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       (Dz. U. 2013. 594 ze zm.)[1], na wniosek Wójta Gminy Osiecznica, Rada Gminy Osiecznica

 

uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej, realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku                          i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

2. W przypadku umieszczenia projektu, o którym mowa w ust. 1, na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania Rada Gminy Osiecznica zabezpieczy środki niezbędne na jego realizację. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się                            na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie                  z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy,  w konsekwencji sprzyjanie wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiecznica pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). W ramach przygotowywania Planu zostanie wykonana inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru całej Gminy oraz zostaną przeanalizowane możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno- ekologiczną oceną efektywności działań. Dla wybranego wariantu działań zostanie opracowany ogólny harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalone zostaną zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno- energetycznej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmie wszystkie sektory i podmioty będące producentami                i odbiorcami energii. Uwzględnione zostaną następujące elementy sektora publicznego                                i prywatnego:

   - budynki, instalacje i urządzenia,

- transport,

- lokalna produkcja energii,

- planowanie przestrzenne,

- zamówienia publiczne,

- współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami.

Adresatami Planu będą Gmina Osiecznica, jednostki organizacyjne Gminy Osiecznica, przedsiębiorcy. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma także dotrzeć do mieszkańców gminy i skłonić ich do działania na jego rzecz.

Działania obejmujące redukcję gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej oraz zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii mają być finansowane, między innymi, z budżetu państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                 i Gospodarki Wodnej, ze środków Unii Europejskiej i pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. Warunkiem niezbędnym pozyskania środków pieniężnych jest posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiecznica Brak Planu wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie na działania inwestycyjne i projekty miękkie. Wdrożenie Planu ułatwi adaptację Gminy Osiecznica do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-12-03 10:01:37
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-12-03 10:03:39
Ostatnia zmiana:2013-12-03 10:03:44
Ilość wyświetleń:372
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij