Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 107/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 10 grudnia 2013 r.

 

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2014 r.

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.)oraz § 5 uchwały nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

 

§ 1. W projekcie uchwały Rady Gminy Osiecznica w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.       § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.077.606,00 zł, w tym:

1.      dochody bieżące w wysokości 25.771.510,00 zł

2.      dochody majątkowe w wysokości 3.306.096,00 zł

       - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”

2.       § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31.403.171,00 zł, w tym:

1.      wydatki bieżące w wysokości 25.720.171,00 zł

2.      wydatki majątkowe w wysokości 5.683.000,00 zł”

3.      § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

1.      przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w wysokości 2.840.565,00 zł

2.      rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty pożyczek w wysokości 515.000,00 zł

       - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”      

4.      § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

1.       rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł

2.       rezerwy celowe w wysokości 861.000,00 zł, w tym:

a.       na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 78.000,00 zł

b.      na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 80.000,00 zł

c.       na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 13.000,00 zł

d.      na ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 200.000,00 zł

e.      na remonty obiektów gminnych w wysokości 250.000,00 zł

f.        na wydatki inwestycyjne w wysokości 240.000,00 zł”

5.      § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

dochody w wysokości 175.000,00 zł

wydatki w wysokości 380.500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

6.      § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy:

dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 800.800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 850.931,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

7.      § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 5.683.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”

§ 2.  W załącznikach do projektu uchwały Rady Gminy Osiecznica w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.       Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.       Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.       Załącznik nr 6 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.       Załącznik nr 8 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5.       Załącznik nr 10 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Osiecznica na rok 2014 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.  Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Osiecznica w celu podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2014 r.

 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Po stronie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.792.950,00 zł, w tym:

a.       Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.792.950,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Kliczków-Osieczów.”

 

II. Po stronie wydatków:

1.       Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.792.950,00 zł, w tym:

a.       Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.112.000,00 zł, w tym

-        W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60017 Drogi wewnętrzne wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 277 w m. Tomisław” na kwotę 180.000,00 zł

-        W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dla Powiatu Bolesławieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w kwocie 2.000,00 zł

-        W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica – wymiana opraw na energooszczędne typu LED.” na kwotę 200.000,00 zł.

-        W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków dotyczący zadania pn. „Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy” o kwotę 590.000,00 zł.

-        W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się rezerwę na wydatki inwestycyjne o kwotę 140.000,00 zł.

2.       Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 907.635,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 226.685,00 zł, w tym:

-        W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60017 Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 845.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg

-        W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o kwotę 3.950,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

-        W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin „Kwisa”

-        W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan w zakresie zakupu usług remontowych o kwotę 200.000,00 zł

-        W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.000,00 zł.

-        W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej  dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

 

 

III. W wyniku uwzględnienia powyższych zmian:

 

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Dochody ogółem

27.284.656,00

-

1.792.950,00

29.077.606,00

 - dochody bieżące

25.771.510,00

-

-

25.771.510,00

 - dochody majątkowe

1.513.146,00

-

1.792.950,00

3.306.096,00

Wydatki ogółem

29.610.221,00

226.685,00

2.019.635,00

31.403.171,00

  - wydatki bieżące

25.039.221,00

226.685,00

907.635,00

25.720.171,00

  - wydatki majątkowe

4.571.000,00

-

1.112.000,00

5.683.000,00

Wynik budżetu

- 2.325.565,00

 

 

- 2.325.565,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (194kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (132.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-12-13 13:57:24
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-12-13 13:57:49
Ostatnia zmiana:2013-12-13 14:00:09
Ilość wyświetleń:578
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij