Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 104/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2013 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

     1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 1.200,00 zł

            w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 1.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem 1a.

     2. Zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 70.150,00 zł

            w tym zmniejszyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 57.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 1a.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

     1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 286.096,00 zł

            w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 1.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a

      2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 355.046,00 zł

            w tym zmniejszyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 57.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         27.262.362,65 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  25.860.323,34 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości              1.402.039,31 zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      28.030.532,65 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   23.601.143,34 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4.429.389,31 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości                  768.170,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      1.234.170,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              466.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

  

Uzasadnienie:

1. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 45.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.321.2013 z dnia 15.11.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn.zm.)

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 8.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.319.2013 z dnia 15.11.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1 poz. 7 z późn.zm.)

3. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 4.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.314.2013 z dnia 14.11.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn.zm.)

4. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 300,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.333.2013 z dnia 21.11.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

5. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 11.200,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.335.2013 z dnia 21.11.2013 r.  dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm).

6.Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 1.650,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.340.2013 z dnia 22.11.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm).

7. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 1.200,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.315.2013 z dnia 14.11.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

8. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 852 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek kierownika jednostki.

9. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 921 i 926 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora jednostki.

10. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 600, 710 i 750 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy w Osiecznicy.

11. Zwiększenie w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki przesunięto z rezerwy celowej na wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

12. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 801 wynikają z bieżącej działalności jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wnioski dyrektorów Zespołu Szkół w Osiecznicy, Zespołu Szkół w Świętoszowie, Szkoły Podstawowej w Tomisławiu, Szkoły Podstawowej w Ławszowej, Szkoły Podstawowej w Parowej oraz Gminnego Przedszkola w Osiecznicy.

13. Zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale 801 dotyczą:

a. Szkoły Podstawowej w Ławszowej na kwotę 9.665,00 zł, z czego:

5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego - środki przesunięto z rezerwy celowej na ogrzewanie obiektów gminnych

4.665,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną nauczyciela - środki przesunięto z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych

b. Szkoły Podstawowej w Parowej na kwotę 28.074,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz zastępstwami doraźnymi - środki przesunięto z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych

c. Zespołu Szkół w Osiecznicy na kwotę 40.786,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz zastępstwami doraźnymi - środki przesunięto z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych

d. Zespołu Szkół w Świętoszowie na kwotę 93.892,00, z czego:

69.392,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz zastępstwami doraźnymi - środki przesunięto z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych

24.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu - środki przesunięto z rezerwy celowej na ogrzewanie obiektów gminnych

e. Gminnego Przedszkola w Osiecznicy na kwotę 4.148,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu - środki przesunięto z rezerwy celowej na ogrzewanie obiektów gminnych

 

W rezultacie wprowadzonych zmian zmniejszono rezerwę celową na ogrzewanie obiektów gminnych o kwotę 33.648,00 zł oraz rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych o kwotę 142.917,00 zł

Załączniki

załącznik nr 1 (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (206.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-12-19 11:47:13
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-12-19 11:47:59
Ostatnia zmiana:2013-12-19 11:48:55
Ilość wyświetleń:566
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij