Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 3/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 2 stycznia 2014 r.

 

w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie gminy Osiecznica.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. nr 594 z późn. zm.[1]), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.)Wójt Gminy Osiecznica

zarządza, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam procedurę dokonywania zmian w budżecie gminy Osiecznica określoną
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek podległych oraz samodzielnym pracownikom Urzędu Gminy w Osiecznicy.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Osiecznica.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

  

  

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 3/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 2 stycznia 2014 r.

 

Procedura dokonywania zmian w budżecie gminy Osiecznica.

 

1.      Niniejsze zarządzenie reguluje zasady i terminy dokonywania zmian w budżecie gminy Osiecznica.

2.      Zmiany w budżecie gminy wprowadza się uchwałami Rady Gminy Osiecznica oraz zarządzeniami Wójt Gminy Osiecznica w zakresie określonym w art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.)

3.      Podstawą dokonania zmian w budżecie gminy Osiecznica są przede wszystkim:

a.       informacje Ministra Finansów

b.      decyzje Wojewody Dolnośląskiego

c.       informacje Krajowego Biura Wyborczego

d.      wnioski sporządzone na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.

 

Procedura dokonywania zmian w budżecie gminy Osiecznica.

1.      W sytuacjach wymagających zmian budżetu dyrektorzy jednostek podległych oraz samodzielni pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani są zwrócić się z wnioskiem, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej procedury, do Wójta Gminy Osiecznica.

2.      Wniosek o dokonanie zmian sporządzany przez samodzielnych pracowników Urzędu Gminy musi uzyskać, przed złożeniem, akceptację bezpośredniego przełożonego.

3.      Wniosek należy sporządzić w pełnych złotych.

4.      Wniosek należy złożyć w formie papierowej, bądź przesłać mailem.

5.      Wniosek o dokonanie zmian w budżecie powinien zawierać następujące elementy:

  1. nazwę jednostki, bądź stanowiska
  2. pełną klasyfikację budżetową
  3. opis proponowanej zmiany, w tym:

- kwotę planu określoną w budżecie gminy wg stanu na dzień składania wniosku,

- kwotę wykonania wg stanu na dzień składania wniosku

- kwotę zaangażowania wg stanu na dzień składania wniosku

- proponowaną zmianę (zwiększenie, zmniejszenie)

- plan po zmianach (w przypadku wcześniejszego wniosku o zmianę planu tej samej pozycji, który nie został jeszcze rozpatrzony należy wstawić kwotę uwzględniającą wcześniej złożony wniosek, przy czym fakt ten należy odnotować w uzasadnieniu podając numer i datę sporządzenia wniosku)

- uzasadnienie proponowanych zmian zawierające wszystkie istotne informacje dotyczące powodów wnioskowanej zmiany, np. zmiany przepisów prawa, rozstrzygnięcia przetargowe, awarie, itp., a także sposób oszacowania kwoty.

6.      Wnioski o dokonanie zmian powinny być składane na bieżąco, w momencie stwierdzenia wystąpienia potrzeby dokonania zmian, bez zbędnej zwłoki, przed dokonaniem wydatku

7.      Ustala się następujące terminy składania wniosków:

a.       Wnioski dotyczące zmian w budżecie gminy należące do kompetencji Rady należy składać najpóźniej 21 dni przed planowanym terminem sesji Rady, na którą skierowany ma być projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie

b.      Wnioski dotyczące zmian w budżecie gminy należące do kompetencji Wójta należy składać najpóźniej do 20 dnia miesiąca, w którym zmiany mają być wprowadzone.

c.       Wnioski nieujęte w projekcie uchwały, bądź w zarządzeniu lub złożone po terminach określonych w pkt. a i b mogą zostać rozpatrzone i uwzględnione w kolejnym projekcie uchwały, bądź zarządzeniu.

d.      Dopuszcza się możliwość ujęcia wniosku, który wpłynął po terminie określonym w pkt. a i b.

8.      Wnioski w sprawie zmian w budżecie weryfikowane są przez Skarbnika Gminy, pod względem rachunkowym oraz zgodności z wymogami formalnymi oraz przepisami prawa.

9.      W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, bądź stwierdzenia nieprawidłowości wnioski przesyła się pocztą elektroniczną, bądź faxem, celem uzupełnienia.

10.  Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia we wniosku nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 9.

11.  W przypadku błędów rachunkowych lub stwierdzenia błędnego zaklasyfikowania zadania w złożonym wniosku Skarbnik Gminy może dokonać korekty wniosku.

12.  Skarbnik Gminy może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie wniosku o dodatkowe wyjaśnienia i opinie.

13.  Na podstawie zweryfikowanych wniosków Skarbnik Gminy przygotowuje projekt uchwały Rady lub zarządzenia Wójta.

14.  Po podjęciu zmian Skarbnik Gminy zawiadamia jednostki organizacyjne oraz pracowników Urzędu Gminy, których zmiany dotyczą, o dokonanych zmianach. Zawiadomienie przesyła się pocztą elektroniczną.

15.  Zarządzenia Wójta Gminy i uchwały Rady Gminy w sprawie zmian budżetu Skarbnik Gminy przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze.

 

 

  

 

 

Załącznik do Procedury dokonywania zmian

w budżecie gminy Osiecznica

 

……………………………………

Nazwa jednostki/stanowiska

 

 

 

Wniosek o zmianę planu finansowego ………………………[i]

z dnia …………………..

 

Dział

Rozdział

§

Plan przed zmianą

Wykonanie

Zaangażowanie

Zmiana

Plan po zmianach

zwiększenie

zmniejszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

 

 

………………………                                            …………………………….

podpis sporządzającego                                                  podpis osoby zatwierdzającej

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. nr 645 i nr 1318[i] Wpisać odpowiednio dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-01-17 11:06:55
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-01-17 11:08:54
Ostatnia zmiana:2014-01-31 13:29:39
Ilość wyświetleń:1400
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij