Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie  Nr 23/2014

Wójta Gminy Osiecznica

    z dnia  18 marca 2014 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  Gminy, położonych w  obrębie Świętoszów .

 

 

 Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm.) i art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2010r. Nr 102, poz.561 z późn.zm. ) w związku z § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929)

Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

 §. 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione
 w  wykazie stanowiącym załączniki nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

§. 2. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej i Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

§. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 23 /2014

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 18.03.2014 roku

 

                                                     WYKAZ

                                 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

1.Nnieruchomości niezabudowanych,  położonych w obrębie Świętoszów przy ul. Sztabowej
w granicach działek nr:

 a/   80/46 o pow. 2990 m2

 b/  80/50 o pow. 2917 m2 

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta
 nr JG1B/00015904/5, stanowiąca własność gminy Osiecznica.

 

2.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica miejscowości Świętoszów nieruchomości wyznaczone są jako tereny aktywności gospodarczej
 i zabudowy przemysłowej.

 

3.Nieruchomości położone są w południowej części miejsowości Świętoszów, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane. W niewielkiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna,  stacja paliw i stacja rozprężania gazu. Od trony południowej znajdują się tereny wojskowe. Na działkach wystepuje drzewostani zakrzaczenia.

 

4.Cena nieruchomości została ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1991 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 i wynosi:

 a/ dz. nr 80/46 – 44.335,00 zł w tym drzewostan-    2027,00 zł

 b/ dz. nr 80/50 – 41.721,00 zł w tym drzewostan –    445,00 zł

 Do ceny będzie doliczany podatek VAT w wysokości należnej w dniu sprzedaży.

 

5.Nieruchomości sprzedawane w trybie przetargowym.

6.Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

7.Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia  wykazu.

8.Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

8.Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Świętoszów oraz na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  Nr 21/2014

Wójta Gminy Osiecznica

    z dnia  18 marca 2014 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  Gminy, położonych w obrębie Parowa.

 

 

 Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm.) i art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2010r. Nr 102, poz.561 z późn.zm. ) w związku z § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929)

Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

 §. 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione
 w  wykazie stanowiącym załączniki nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

§. 2. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej i Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

§. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 21/2014

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 18.03.2014 roku

 

 

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica  przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Parowa

 

1/ dz. Nr 76/3 o pow. 1450 m2-   cena wywoławcza-  19.900 zł,

2/ dz. Nr 76/4 o pow. 1450 m2 – cena wywoławcza – 18.100 zł,

 

3/dz. Nr 95/ 1 o pow. 1580 m2 – cena wywoławcza – 19.700 zł

 

 

1.Tereny zabudowy    mieszkaniowej ekstensywnej  o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta
nr JG1B/00014763/7. Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

2.Nieruchomości  wykazane w niniejszym wykazie są niezabudowane położone przy drodze
o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną
 i kanalizacyjną. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy  mieszkaniowej.
W niedalekiej odległości użytki rolne i tereny leśne. Na działkach nr 76/1, 76/3 i 76/4 występują zakrzaczenia.

3.Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia  wykazu.

4..Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

5.Wykazane  nieruchomości będą przedmiotem  sprzedaży w trybie przetargu, warunki i termin przetargu zostaną podane w  ogłoszeniu o przetargu.

6.Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

7. Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Parowa, oraz na stronie internetowej
i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  Nr 22/2014

Wójta Gminy Osiecznica

    z dnia  18 marca 2014 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność  gminy Osiecznica, położonych w obrębie Przejęsław.

 

 

 Na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm.) i art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2010r. Nr 102, poz.561 z późn.zm. ) w związku z § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica
nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929

Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

 §. 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione
 w  wykazie stanowiących załączniki nr 1   do niniejszego zarządzenia.

 

§. 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

§. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 22/2014

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 18.03.2014 roku

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica  przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Przejęsław

 

1/ dz. Nr 231/3 o pow. 1010 m2 – cena wywoławcza  -16.000 zł,

2/ dz. Nr 231/2 o pow. 991 m2   -   cena wywoławcza-  16.500 zł,

3/ dz. Nr 227/5 o pow. 1241 m2 – cena wywoławcza – 20.600 zł,

 

4/ dz. Nr 227/2 o pow. 1241 m2 – cena wywoławcza – 20.600 zł

 

1.Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta
nr JG1B/00014764/4. Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

2.Nieruchomości  wykazane w niniejszym wykazie są niezabudowane położone w zachodniej części miejscowości Przejesław,  przy drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia
w sieć elektryczną,wodną i kanalizacyjną. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy  mieszkaniowej a także tereny  użytków rolnych i tereny  leśne.  

3.Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia  wykazu.

4..Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

5.Wykazane  nieruchomości będą przedmiotem  sprzedaży w trybie przetargu, warunki i termin przetargu zostaną podane w  ogłoszeniu o przetargu.

6.Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży. 7.Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Przejęsław oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  Nr 24/2014

Wójta Gminy Osiecznica

    z dnia  18 marca 2014 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność  gminy Osiecznica, położonych w obrębie Osieczów.

 

 

 Na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm.) i art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2010r. Nr 102, poz.561 z późn.zm. ) w związku z § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica
nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929

Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

 §. 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione
 w  wykazie stanowiących załączniki nr 1   do niniejszego zarządzenia.

 

§. 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

§. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 24/2014

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 18.03.2014 roku

 

WYKAZ

o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Osieczów, stanowiącej własność gminy Osiecznica

 

1.Działka  Nr 222/2 o pow. 800  m2 – cena wywoławcza  -13.300 zł,

Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta
nr JG1B/00014764/4. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

2.Nieruchomość  wykazana w niniejszym wykazie jest niezabudowana położona w niedalekiej odległości od drogi o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia
w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy  mieszkaniowej a także tereny  użytków rolnych.  

3.Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia  wykazu.

4..Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

5.Wykazana  nieruchomość będzie przedmiotem  sprzedaży w trybie przetargu, warunki i termin przetargu zostaną podane w  ogłoszeniu o przetargu.

6.Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

7.Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Osieczów oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-03-21 13:23:15
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-03-21 13:24:14
Ostatnia zmiana:2014-03-21 13:25:12
Ilość wyświetleń:490
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij