Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 48/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 22 maja 2014 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938, 1646, z 2014 r. nr 379), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy o finansach publicznych, według stanu na dzień 31.12.2013 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 48/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 20 maja 2014 r. 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości:

1.      Dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2013 rok

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

A. DOCHODY (A1+A2)

27 264 462,65

28 139 253,93

A1. Dochody bieżące

25 862 423,34

27 245 263,49

A2. Dochody majątkowe

1 402 039,31

893 990,44

B. WYDATKI (B1+B2)

28 032 632,65

25 348 681,89

B1. Wydatki bieżące

23 603 243,34

21 908 267,77

B2. Wydatki majątkowe

4 429 389,31

3 440 414,12

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-768 170,00

2 790 572,04

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

768 170,00

-2 049 652,18

D1. Przychody ogółem z tego:

1 234 170,00

13 516 347,82

D11. kredyty i pożyczki, w tym:

191 000,00

191 000,00

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

D12. spłata pożyczek udzielonych

0,00

0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:

1 043 170,00

6 895 347,82

D131. środki na pokrycie deficytu

768 170,00

0,00

D14. papiery wartościowe, w tym:

0,00

0,00

D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych,  w tym:

0,00

0,00

D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

D16. prywatyzacja majątku jst

0,00

0,00

D17. inne źródła, w tym:

0,00

6 430 000,00

D171. środki na pokrycie deficytu

0,00

0,00

D2. Rozchody ogółem,  z tego:

466 000,00

15 566 000,00

D21. spłaty kredytów i pożyczek,  w tym:

466 000,00

466 000,00

D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

D22. pożyczki (udzielone)

0,00

0,00

D23. wykup papierów wartościowych, w tym:

0,00

0,00

D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

D24. wykup obligacji samorządowych, w tym:

0,00

0,00

D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

D25. inne cele

0,00

15 100 000,00

2.      Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – 783.513,60 zł

3.      Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4 – 6.155.000,00 zł

4.      Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 425.285,03 zł, w tym:

-        zwrot koszów dotacji udzielonych przez Gminę Osiecznica dla przedszkoli niepublicznych w Świętoszowie na uczniów będących mieszkańcami innych gmin – 26.215,03 zł.

-        dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w tym:

·         „Ołobok I droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 106.880,00 zł

·         „Ołobok II droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 9.600,00 zł

·         „Przejęsław droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 76.000,00 zł

·         „Przejęsław II droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 24.800,00 zł

·         „Tomisław droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 88.960,00 zł

-        dotacja otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy na zadanie pn.”Naprawa budowli systemów melioracji wodnych szczegółowych w miejscowości Parowa i Poświętne gm. Osiecznica” – 14.210,00 zł.

-        dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Bolesławieckiego na zadanie pn. „Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych dróg gminnych w granicach działek nr 18, nr 73, nr 71, nr 81 łączących się z drogą wojewódzką nr 350 w m. Kliczków” – 50.000,00 zł

-        dotacja otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy gminnym przedszkolu w Osiecznicy.” – 28.620,00 zł. 


 

5.      Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 601.444,21 zł, w tym:

-        dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na konserwację cieku Ośnica na dł. 2350 mb na terenie gminy Osiecznica – 12.000,00 zł

-        zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych
i punktów przedszkolnych, na uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica – 16.672,65 zł

-        dotacja celowa dla Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadania doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego oraz organizację konkursów i olimpiad dla uczniów na szczeblu powiatowym – 7.612,00 zł

-        dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych – 117.882,00 zł

-        dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy – 250.000,00 zł

-        dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. „Przebudowa studni ujęciowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Świętoszowie” - 61.377,00 zł

-        dotacja celowa dla Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 2271D Osiecznica-Przejęsław – dotacja dla Powiatu Bolesławieckiego – 40.515,70 zł

-        dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach Ławszowa, Ołobok i Przejęsław” – 28.716,52 zł

-        dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Klonowej i Świerkowej w Świętoszowie – 66.668,34 zł

6.      Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wyłączeniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia nie dotyczą – Gmina Osiecznica nie udzielała poręczeń i gwarancji.

7.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

7.1. Umorzenia

Rodzaj udzielonej pomocy

Imię i nazwisko/nazwa

 Kwota umorzenia

Przyczyny umorzenia

Umorzenie

Garncarstwo Błotny

12.710,80

Trudna sytuacja finansowa

7.2.Rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności

Rodzaj udzielonej pomocy

Imię i nazwisko/nazwa

Odroczenie terminu płatności

Zamek Kliczków Sp. z o.o.

Odroczenie terminu płatności

Ceramika NIKA s.c.

Odroczenie terminu płatności

Garncarstwo Błotny

Rozłożenie na raty

Marek Zbigniew

Rozłożenie na raty

Maksymiuk Aleksandra

 

8.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

a.       w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

1

Bałut Karol

2

Blecharz Beata

3

Bustowski Marcin

4

Droszczak Waldemar

5

Droszczak Weno

6

Drozd Czesław

7

Drozdek  Jacek

8

Drozdek Jolanta

9

Durda Krzysztof

10

Górnicka Czesława

11

Graczyk  Iwona

12

Hyjek Wiesław

13

Kabata Jan

14

Karasiewicz Krzysztof

15

Kerntke Jarosław

16

Koper Marcin

17

Lubarska  Katarzyna

18

Łachut Mieczysław

19

Marczycki Wojciech

20

May Jakub

21

Mielnicki August

22

Mielnicki Michał

23

Olszowy Andrzej

24

Olszowy Mirosław

25

Ryś Mirosława

26

Smolak Florian

27

Smolak Władysław

28

Tomaszewska Żaneta

29

Wawrzyniak  Andrzej

30

Wiącek Eugeniusz

31

Włoskiewicz Leszek

32

Zawadzki Krzysztof

33

Zubczyć  Czesław

34

Nadleśnictwo Świętoszów

35

Nadleśnictwo Węgliniec

b.      w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

1

Bar Popularny Halina Wrzeszcz

2

Ochotnicze Hufce Pracy                                                                                                                     Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach

3

Leonard Burczyński PROBET – DASAG Sp. z o.o.     

4

„SMYK” WSZYSTKO DLA DZIECKA Maria Mizerka

5

Artykuły Przemysłowe Krystyna Buss  

6

FRYZJERSTWO Aleksandra Lelek 

7

P.H. „Okimex” Jan Okapiec 

8

PUH POLMOZBYT SO Sp. z o.o.  

9

CUKIERNIA ‘MALINKA’ Lucyna Kruk, Marzena Kruk, Sławomir Kruk S.C.

10

PPUH ‘ELEKTROS’ Sp. z o.o. 

11

P.R.B. GREGBUD Grzegorz Borzyszkowski  

12

P.H. JAZZ Bogdan i Jerzy Sobas 

13

P.H.U. ‘REM-BUD’ Kotowicz Przemysław 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-06-03 13:26:28
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-06-03 13:28:10
Ostatnia zmiana:2014-06-03 13:28:11
Ilość wyświetleń:708
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij