Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 16/2014

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 28 lutego 2014r.

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Osiecznica

 

zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Osiecznicy, zwany dalej „Regulaminem”.

 

 

ROZDZIAŁ I

ZAKRES REGULACJI

 

 

§ 2

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Osiecznicy  określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Osiecznicy, w tym:

1)  cele, zakres i zasady działania Urzędu;

2)  zasady kierowania Urzędem;

3)  organizację Urzędu;

4)  zakres działania  komórek organizacyjnych;

5)  zasady kierowania komórkami organizacyjnymi;

6)  rodzaje aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy, Sekretarza                  i Skarbnika;

7)  zasady wstępnej akceptacji i podpisywania pism,

8)  zasady przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków.

 

§ 3

 

Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o:

a)   

Gminie

       należy przez to rozumieć gminę Osiecznica, będącą gminą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym;

b)   

Radzie

       należy przez to rozumieć Radę Gminy  Osiecznica;

c)   

Wójcie

       należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osiecznica;

 

 

 

 

 

 

d)   

Sekretarzu

       należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Osiecznica;

e)   

Skarbniku

       należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Osiecznica;

f)    

Urzędzie

       należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Osiecznicy;

g)   

Komórce organizacyjnej

       należy przez to rozumieć referat, a także merytoryczne stanowiska o innej nazwie  samodzielnie funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu;

 

 

 

h)   

Statucie

       należy przez to rozumieć Statut Gminy Osiecznica;

i)     

Regulaminie

       należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Osiecznicy;

j)     

gminnej jednostce organizacyjnej

       należy przez to rozumieć jednostkę budżetową Gminy oraz samorządowy zakład budżetowy, samorządową instytucję kultury, utworzone i prowadzone przez Gminę,

k)   

ustawie

       należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ze zmianami.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele, ZAKRES I zasady działania Urzędu

 

§ 4

 

1.    Wójt, jako organ wykonawczy Gminy, realizuje zadania przy pomocy Urzędu.

2.    Wójt, przy pomocy Urzędu, realizuje zadania:

1)    własne gminy;

2)    z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie na mocy ustaw;

3)    z zakresu administracji rządowej, wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

4)    należące do właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego, przejęte na podstawie zawartych z tymi jednostkami porozumień.

3.    Pracownicy Urzędu dokonują czynności prawnych w imieniu Gminy na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Wójta oraz przepisów szczególnych,
a także załatwiają indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień Wójta
.

 

§ 5

 

1.    Urząd działa z mocy ustawy. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych jednostek budżetowych.

2.    Siedzibą Urzędu jest Osiecznica, ul. Lubańska 43.

3.    Urząd posiada numer identyfikacji REGON: 000541871, numer identyfikacji podatkowej NIP: 612-10-02-165.

4.    Urząd Gminy, realizując zadania Wójta jako organu jednostki samorządu terytorialnego, posługuje się numerami identyfikacji Gminy: REGON 230821500
i NIP: 612-16-36-295.§ 6

 

Urząd zapewnia realizację celów wynikających ze Strategii Gminy Osiecznica,  polityk i programów sektorowych, których wykonanie powierzono Wójtowi.

 

§ 7

 

1.    W swych działaniach Wójt oraz pracownicy Urzędu kierują się dobrem publicznym, pomyślnością mieszkańców Gminy oraz służą państwu polskiemu
i wspólnocie samorządowej, przestrzegają porządku prawnego oraz wykonują sumiennie powierzone im zadania, ustalają i stosują czytelne, jednoznaczne procedury oraz zapewniają terminową i profesjonalną realizację usług.

2.    Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki dla podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne działanie przy wykorzystaniu technik informatycznych, poprawia komunikację wewnętrzną
i zewnętrzną.

 

  § 8

 

1.     W Urzędzie funkcjonuje kontrola zarządcza, która stanowi ogół działań zmierzających do realizacji celów i zadań, podejmowanych w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2.     Szczegółowe wytyczne dotyczące zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej określa Wójt odrębnym zarządzeniem.

 

 

§ 9

 

Dla sprawności działania Urzędu, poprawy jakości świadczonych usług publicznych w Urzędzie, stosuje się procedury i instrukcje opisujące ustalony sposób działania.

 

 


§ 10

 

W Urzędzie obowiązują – określone odrębnym zarządzeniem Wójta – zasady ewidencjonowania i zabezpieczenia mienia stanowiącego wyposażenie Urzędu            i poszczególnych stanowisk pracy.

 

 

§ 11

 

Urząd zapewnia Radzie warunki dla wypełniania funkcji organu stanowiącego
i kontrolnego Gminy.

 

 

§ 12

 

W celu sprawnej i prawidłowej realizacji zadań poszczególne komórki organizacyjne współdziałają ze sobą oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

 

 

 

 

 

§ 13

 

1.    Działalność Urzędu jest jawna.

2.    Urząd zapewnia każdemu dostęp do informacji publicznej związanej z jego działalnością, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw.

3.    Podstawową formę informowania obywateli o działalności Urzędu stanowi Biuletyn Informacji Publicznej.

 

 

§ 14

 

1.    Urząd prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem zasad określonych
w ustawie o finansach publicznych.

2.    Przy konstruowaniu budżetu Urząd kieruje się strategicznymi celami Gminy, Wieloletnią Prognozą Finansową, możliwościami stwarzanymi przez fundusze Unii Europejskiej, wiążąc wydatki przewidziane na konkretne zadania z efektami spodziewanymi w wyniku ich wykonania.

3.    Gospodarując środkami publicznymi, Urząd zapewnia ich wydatkowanie poprzez dążenie do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalny dobór metod oraz środków służących osiąganiu założonych celów, a także
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

§ 15

 

1.    W celu zapewnienia Wójtowi informacji niezbędnych dla efektywnego kierowania gospodarką gminną, podejmowania prawidłowych decyzji, zapewnienia pełnej realizacji zadań, skuteczności i legalności działań, w Urzędzie funkcjonuje  system kontroli. Wyniki kontroli są wykorzystywane przy dokonywaniu oceny celowości, oszczędności i efektywności wydatkowania środków publicznych oraz podejmowania działań doskonalących pracę Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

2.    Zasady i tryb przeprowadzenia kontroli z upoważnienia Wójta określa odrębne zarządzenie Wójta.

 

§ 16

 

1.    Urząd ustala zasady tworzenia i korzystania z zasobów informacyjnych oraz ochrony danych zawartych w tych zasobach.

2.    Komórki organizacyjne, na których – w związku z wykonywanymi zadaniami – spoczywa obowiązek tworzenia zbiorów informacji, zarządzają informacjami zgromadzonymi w tych zbiorach.

3.    Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, są uprawnione – na zasadach wyłączności – do wprowadzania danych do zbiorów informacyjnych, ich modyfikacji lub usuwania. Na pozostałych komórkach organizacyjnych spoczywa obowiązek posługiwania się informacjami zawartymi w w/w zbiorach przy realizacji zadań wymagających korzystania z określonego rodzaju informacji.

4.    Pracę poszczególnych stanowisk pracy Urząd wspiera poprzez udostępnienie technik informatycznych i budowę systemów informatycznych.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Zasady kierowania Urzędem

 

§ 17

 

1.  Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2.  Wójt, jako Kierownik Urzędu:

1)  określa politykę Urzędu;

2)  zapewnia organizacyjne i materialne warunki wykonywania przez Urząd powierzonych mu zadań;

3)  ustala kierunki polityki osobowej w Urzędzie;

4)  wydaje zarządzenia, polecenia służbowe i pisma okólne;

5)  sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Urząd oraz nad przestrzeganiem zasad praworządności;

6)  jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu;

7)  koordynuje działalność komórek organizacyjnych Urzędu.

3.  W czasie nieobecności Wójta jego zadania i kompetencje, jako Kierownika Urzędu, przejmuje Sekretarz.

 

§ 18

 

1.  Wójt część spraw Gminy może powierzyć  Sekretarzowi.

2.  Szczegółowy zakres spraw powierzonych Sekretarzowi  określa Wójt  odrębnym zarządzeniem.

 


§ 19

 

1.  Sekretarz nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Urzędu.

2.  Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1)  ustalanie szczegółowych zasad organizacji pracy Urzędu i realizacja polityki osobowej w Urzędzie;

2)  występowanie do Wójta o przyznanie nagród dla pracowników Urzędu;

3)  kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji w Urzędzie;

4)  czuwanie nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej, przestrzeganiem jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwianiem spraw;

5)  zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu legislacyjnego w Urzędzie;

6)  zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Urzędu;

7)  rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu,

8)  nadzór  nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie,

9)  prowadzenie ewidencji skarg i wniosków.

 

 

 

 

 

§ 20

 

Skarbnik wykonuje obowiązki głównego księgowego Urzędu oraz  budżetu gminy.

1.Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)  kierowanie referatem finansowym, 

2)  zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy;

3)  nadzorowanie prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Gminy,

   zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania;

4)  zapewnienie prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej
   i finansowej;

5)  wydawanie wiążących opinii w zakresie sposobu ujęcia w księgach Gminy

   zdarzeń gospodarczych;

6)  kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie    

     zobowiązań pieniężnych, udzielanie innym osobom upoważnień do  

     wykonywania kontrasygnaty;

7) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu;

     8) występowanie do Wójta o przyznanie nagród dla pracowników referatu   

     finansowego.ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA URZĘDU

 

§ 21

 

1.    W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)           referat finansowy, w skład którego wchodzą:

a)        Skarbnik,

b)        Stanowisko ds. księgowości podatkowej

c)        stanowisko ds. księgowości budżetowej,

d)        stanowisko ds. księgowości i inwestycji,

e)        stanowisko ds. wymiaru podatków,

f)         stanowisko ds. płac

g)        stanowisko ds. księgowości i ewidencji Vat

2)           samodzielne stanowiska urzędnicze:

a)       Sekretarz,

b)       stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami,

c)        stanowisko do spraw planowania przestrzennego,

d)       stanowisko do spraw inwestycji komunalnych,

e)       stanowisko do spraw zamówień publicznych,

f)         stanowisko do spraw drogownictwa i środków unijnych,

g)       stanowisko do spraw ochrony środowiska,

h)       stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego,

i)         stanowisko do spraw kadr i działalności gospodarczej,

j)         stanowisko do spraw oświaty i zapobiegania patologiom,

k)        stanowisko do spraw gospodarowania odpadami,

l)         Kierownik USC,

m)      Zastępca Kierownika USC,

n)       Informatyk.

3)           radca prawny,

4)           pełnomocnik ds. informacji niejawnych,

5)           stanowiska pomocnicze:

a)        sekretarka

6)            stanowiska robotnicze:

a)         sprzątaczka

2.    Strukturę organizacyjną Urzędu oraz podległość służbową pracowników określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

§ 22

 

1.  Dla wykonania zadań w Urzędzie Wójt można tworzyć doraźne bądź stałe zespoły zadaniowe (programowe).

2.  Pracę zespołów zadaniowych organizują i za jej wyniki odpowiadają przewodniczący zespołów.

3.  Pracownicy wyznaczeni do pracy w zespołach doraźnych oraz członkowie zespołów stałych, w zakresie zadań powierzonych zespołowi podlegają przewodniczącemu zespołu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 23

 

1.  Zadania Urzędu realizują:

 

1)  Referat finansowy:

 

a)     prowadzenie sprawy związanych z planowaniem i opracowywaniem projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ich zmianami, a także opracowywaniem informacji i sprawozdań z wykonania budżetu i analiz związanych z finansowymi aspektami funkcjonowania Gminy;

b)     realizowanie dochodów i wydatków budżetu Gminy, prowadzenie rachunkowości Urzędu,

c)     sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetu Gminy, w tym samorządowych jednostek budżetowych Gminy i samorządowych zakładów budżetowych,

d)     sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawianie zmian w funduszu Urzędu, sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz skonsolidowanego bilansu Gminy;

e)      dokonywanie analizy płynności finansowej i lokowanie wolnych okresowo środków finansowych, obsługa zaciągniętych zobowiązań finansowych,

f)      przekazywanie dotacji

g)   prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych, dla których Gmina jest właściwa

      do ich ustalania i pobierania, oraz zadania z zakresu egzekucji administracyjnej,      h)   współdziałanie z naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie podatków   

      stanowiących dochód budżetu Gminy, realizowanych przez urzędy skarbowe;

 

2)  Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami

 

a)    zarządzanie zasobami gruntów komunalnych, prowadzenie ich ewidencji, rozgraniczeń   i podział tych gruntów,

b)    prowadzenie spraw z zakresu obrotu gruntami komunalnymi oraz ich przeznaczania pod budownictwo,

c)    koordynowanie i nadzór nad zarządem mienia komunalnego,

d)    prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości i nabywaniem gruntów na rzecz gminy,

e)    podejmowanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości i ich rozgraniczanie,

f)     prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,

g)    nazewnictwo ulic i oznaczanie numerami porządkowymi nieruchomości,

h)    inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej,

i)     współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu zwierzęcych chorób zakaźnych              i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

j)     nadzór nad spółkami wodnymi,

k)    koordynowanie prac związanych z melioracją gruntów i gospodarką wodną           w gminie,

 

3)  Stanowisko ds. planowania przestrzennego

 

a)    prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)    współpraca z kierownikami placówek oświatowych w zakresie remontów                w obiektach oświatowych,

c)    nadzorowanie prac remontowych w obiektach gminnych zleconych przez gminę,

d)    opiniowanie zgodności projektów podziału działek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

e)    opracowywanie planu remontów obiektów gminnych,

f)     prowadzenie spraw  ochrony zabytków na terenie gminy, w tym  prowadzenie rejestrów,

g)    prowadzenie postępowania w sprawie renty planistycznej.

 

4)  Stanowisko ds. inwestycji gminnych

 

a)    koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych gminy,

b)    przygotowywanie terenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy,

c)    uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i nadzorowanie wykonawstwa inwestycji gminnych,

d)    współpraca za skarbnikiem gminnym w zakresie planowania finansowego i wykonawstwa inwestycji,

e)    prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości GUS z zakresu inwestycji,

 

    5) Stanowisko ds. zamówień publicznych

 

a)    prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym prowadzenie stosownych rejestrów oraz planowania  i sprawozdawczości,

b)    zapewnienie funkcjonowania oświetlenia ulicznego,

c)    prowadzenie ewidencji majątku gminy,

d)    prowadzenie spraw związanych z nadzorem i bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych,

e)    prowadzenie spraw programów profilaktyki zdrowotnej.

 

6)Stanowisko ds. drogownictwa i środków unijnych

 

a)    zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi,

b)     planowanie finansowania budowy oraz modernizacji dróg gminnych                       i wewnętrznych,

c)    prowadzenie ewidencji sieci dróg gminnych i wewnętrznych,

d)    organizowanie na terenie gminy Osiecznica zimowego utrzymania dróg gminnych             i wewnętrznych oraz dbanie o stan bezpieczeństwa na drogach,

e)    ustalanie warunków korzystania z dróg gminnych w tym zajęcia pasa drogowego na cele niekomunikacyjne,

f)     prowadzenie spraw z zakresu komunikacji,

g)    monitorowanie możliwości ubiegania się o środki pomocowe,

h)    sporządzanie wniosków o środki pomocowe (unijne i inne fundusze),

i)     przygotowywanie analiz i propozycji aplikowania o środki pomocowe,

j)     przygotowywanie w porozumieniu z referatem finansowym rozliczeń, sprawozdań             z uzyskanych środków pomocowych,

k)    prowadzenie spraw związanych z promocją gminy.

 

7)    Stanowisko ds. ochrony środowiska

 

a)    nadzorowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,

b)    udzielanie informacji o stanie środowiska,

c)    współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie propagowania wiedzy o ochronie środowiska oraz racjonalnego korzystania ze środowiska,

d)    nadzór nad indywidualną gospodarka leśną i zadrzewieniami, łowiectwem oraz stanem przyrody w gminie.

e)    prowadzenie rejestrów i ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań wynikających     z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

f)     prowadzenie rejestru działalności regulowanej dot. transportu odpadów                  i nieczystości ciekłych,

g)    realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody  (prowadzenie postępowań o wycinkę drzew i krzewów),

h)    opracowywanie i realizacja programu ochrony zwierząt, organizowanie odławiania bezpańskich zwierząt z terenu gminy

 

8) Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

a)    wykonywanie  zarządzeń, wytycznych i zaleceń Wojewody Dolnośląskiego            i współdziałanie z właściwymi merytorycznie wydziałami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w zakresie realizacji poza militarnych przygotowań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

b)    realizacja zadań przygotowawczych związanych z mobilizacją i rozwinięciem Sił Zbrojnych – „Akcja Kurierska” i świadczeniami na rzecz obrony.

c)    przygotowanie Urzędu Gminy do wykonywania zadań w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

d)    gospodarka magazynowa sprzętem obrony cywilnej i przeciwpowodziowej,

e)    wykonywanie zadań w zakresie alarmowania ludności i koordynacja działań systemu wykrywania i alarmowania OC,

f)     realizacja zadań z zakresu reagowania kryzysowego, obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

g)    planowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie problematyki obronnej                     i zarządzania kryzysowego,

h)    opracowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ,

i)     organizowanie konkursów  i zlecanie zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym,

j)     wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, współpraca z OSP.

9)Stanowisko do spraw kadr i działalności gospodarczej,

 

a)    prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem kierowników jednostek oświatowych),

b)    przeprowadzanie procedur konkursowych na stanowiska urzędnicze                        i kierownicze w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy.

c)    wyposażanie pracowników w odzież ochronną i środki bhp,

d)    prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do wglądu,

e)    współpraca z powiatowym urzędem pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych;

f)     prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości                            i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów wykonawczych do tej ustawy poprzez prowadzenie postępowań w sprawie wydania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,

g)    prowadzenie  spraw z zakresu transportu drogowego, w tym wynikających            z ustawy o  transporcie drogowym i aktów wykonawczych do tej ustawy  poprzez prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, prowadzenie ewidencji w/w licencji;

h)    prowadzenie spraw z zakresu usług turystycznych, wynikających z ustawy            o usługach turystycznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy poprzez  prowadzenie ewidencji obiektów niehotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie, prowadzenie ewidencji obiektów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w których wynajmowane są pokoje przez rolników;

i)      prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, w tym wynikających      z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy poprzez przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, uzupełnienie, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie  w  CEIDG;

j)     prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształceniem i likwidowaniem jednostek organizacyjnych gminy.

 

     10) Stanowisko do spraw oświaty i zapobiegania patologiom

 

a)    prowadzenie spraw  wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karty Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do tych ustaw m. in.  poprzez tworzenie sieci placówek oświatowych na terenie gminy, opiniowanie arkuszy organizacyjnych,  przeprowadzanie postępowań w sprawie awansów zawodowych nauczycieli, prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowania przedsiębiorcom kształcenia młodocianych, prowadzenie spraw o przyznanie stypendium socjalnego  i  zasiłku szkolnego, wyprawki szkolnej;

b)    prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek oświatowych,

c)    prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz rejestru ewidencji placówek niepublicznych,

d)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  poprzez koordynowanie zadań związanych z profilaktyką i lecznictwem osób uzależnionych  i współuzależnionych w gminie,

e)    opracowywanie i realizowanie gminnych programów w zakresie profilaktyki                      i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani oraz przemocy w rodzinie,

f)     gospodarowanie wydzielonymi środkami finansowymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,

g)    współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

11)Sekretarka,

 

a)    prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej urzędu gminy i wójta,

b)    prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

c)    prowadzenie rejestru upoważnień osób, podmiotów do działań w imieniu Wójta jako organu gminy,

d)    prowadzenie ewidencji aktów prawnych (zarządzeń Wójta),

e)    prowadzenie rejestru delegacji służbowych, rejestru ofert przetargowych oraz rejestru przesyłek wychodzących i przychodzących,

f)     zaopatrzenie i rozdział materiałów biurowych oraz zaopatrywanie w czasopisma, publikacje, itp.,

g)    obsługa urządzeń telekomunikacyjnych,

h)    prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego,

i)     prowadzenie archiwum zakładowego.

 

     12) Stanowisko do spraw gospodarowania odpadami

 

a)   przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

b)   nadawanie indywidualnych numerów rachunków bankowych,

c)  wyszukiwanie nieruchomości, dla których nie złożono deklaracji lub nie podpisano  

     umów na wywóz odpadów,

d)  kontrolowanie właścicieli lub zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania  

     czystości i porządku oraz właściwego postępowania z odpadami,

f)     przygotowywanie decyzji administracyjnych wynikających z przepisów ustawy       o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

g)    sporządzanie i nadzór nad realizacją umów dot. odbioru i zagospodarowania  

odpadów komunalnych, punktu selektywnej zbiórki odpadów,

h)    inicjowanie i realizacja działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych  

związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

i)     przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z systemem gospodarowania odpadami,

j)     przygotowywanie danych do przeprowadzenia postępowań przetargowych związanych z odpadami komunalnymi,

k)    sporządzanie stosownych sprawozdań, analiz i raportów dotyczących gospodarowania odpadami.

 

     13) Kierownik USC

 

a)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

b)    prowadzenie spraw z zakresu ustawy o  ewidencji ludności,

c)    prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk,

d)    prowadzenie  stałego rejestru wyborców,

e)    prowadzenie spraw wojskowych i współdziałanie z organami wojskowymi,

f)     prowadzenie spraw zgromadzeń i  zbiórek publicznych,

g)    prowadzenie spraw repatriacji.

 

 

 

 

 

    14) Zastępca Kierownika USC

 

a)  zastępstwo kierownika USC w zakresie jego zadań,

b)  przyjmowanie wniosków, przesyłanie danych i wydawanie dowodów osobistych,

b)  organizowanie posiedzeń rady  i komisji rady oraz przygotowywanie materiałów,

d)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do rady gminy,

e)  ewidencjonowanie uchwał rady gminy i publikowanie uchwał rady gminy  

     przedstawianie ich wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej,

g)  ewidencjonowanie wniosków i interpelacji radnych oraz nadzorowanie sposobu  

     ich  załatwiania,

j)     organizowanie współpracy z sołectwami, związkami międzygminnymi   

i stowarzyszeniami gmin w kraju i zagranicą.

i)   prowadzenie spraw związanych z badaniami opinii społecznej,

j)  obsługa techniczna wyborów do organów stanowiących oraz referendum,

k) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nieprzyznanie lokalu socjalnego.

 

   15) Informatyk

 

a)    zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych i teleinformatycznych Urzędu,

b)    konserwacja sprzętu komputerowego,

c)    zabezpieczanie danych przed dostępem osób nieupoważnionych,

d)    techniczna obsługa oraz pełnienie funkcji administratora Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej gminy,

e)    prowadzenie spraw związanych z informatyzacją urzędu.

 

    16) Radca prawny

 

a)    nadzór nad zgodnością i stosowaniem przez pracowników urzędu i gminnych  jednostek organizacyjnych przepisów prawnych,

b)    opiniowanie projektów aktów prawnych rady gminy oraz projektów zarządzeń, decyzji wójta,

c)    opiniowanie projektów umów i porozumień,

d)    przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie zmiany przepisów prawnych.

 

    17)  Pełnomocnika ds.  informacji niejawnych

 

a)    zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej,

b)    zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

c)    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

d)    okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

e)    opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej               i nadzorowanie jego realizacji,

f)     szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

 

§ 24.

 

     1. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu określają zakresy czynności.

2.    Zakres obowiązków stanowisk pomocniczych i robotniczych określają zakresy czynności.

3.    Zastępstwa na czas nieobecności pracowników w pracy określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ VII

AKTY PRAWNE

 

§ 25

 

1.     Wójt, w zakresie posiadanych kompetencji, wydaje:

1)     zarządzenia:

a)     w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji organu Gminy wynikających z przepisów prawa,

b)     w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika Urzędu;

          2)  decyzje:

a)     w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

b)     w innych sprawach określonych przepisami prawa;

3) akty prawne o innej nazwie – jeżeli przepis prawa tak stanowi;

4) pisma okólne – zawierające określone informacje i ustalenia o charakterze  

    operacyjnym;

5) polecenia służbowe – zawierające jednostkowe lub doraźne dyspozycje    

   dotyczące bieżącego funkcjonowania Urzędu lub dyspozycje dla kierowników   

   gminnych jednostek organizacyjnych.

2.Sekretarz w zakresie powierzonych spraw wydaje polecenia służbowe oraz pisma okólne, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.

3.Skarbnik w zakresie powierzonych spraw wydaje pisma okólne, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

 

 

 

 

 

 ROZDZIAŁ VIII

ZASADY WSTĘPNEJ AKCEPTACJI I PODPISYWANIA PISM

 

§ 26

 

  Wójt podpisuje pisma:

1)  w sprawach należących do jego właściwości, stosownie do podziału zadań dokonanego między Sekretarzem i Skarbnikiem;

2)  w sprawach każdorazowo zastrzeżonych;

3)  adresowane do:

a)     Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

b)     Marszałków Sejmu i Senatu,

c)     Prezesa Rady Ministrów,

d)     ministrów,

e)     wojewodów,

f)      marszałków województw,

g)     posłów i senatorów.

 

 

§ 27

 

1. Do Sekretarza i Skarbnika należy:

1)  akceptacja wstępna pism w sprawach należących do właściwości Wójta,             

    w sprawach przez niego każdorazowo zastrzeżonych, a związanych z   

    zakresem zadań należących do  Sekretarza i Skarbnika;

2)  podpisywanie pism w sprawach powierzonych  Sekretarzowi oraz należących  

    do Skarbnika.

2.  Sekretarz i Skarbnik mogą podpisać, po uzgodnieniu z Wójtem, pisma adresowane do osób pełniących funkcje, o których mowa w § 26 pkt 3 lit. d-g.

 

 

§ 28

 

1.  Pracownicy opracowujący projekty dokumentów  umieszczają w stopce adnotację o treści: „ Sporządził: imię i nazwisko pracownika”.

2.  Zgodność kopii pisma z oryginałem mogą poświadczać pracownicy, u których oryginał pisma jest przechowywany.

 

 

§ 29

 

Pracownicy w zakresie posiadanych upoważnień i pełnomocnictw mogą podpisywać pisma podpisem elektronicznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁVII.

PRZYJMOWANIE INTERSANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

 

 

§ 30

 

 1. Wójt,  w godzinach urzędowania  oraz w wyznaczonym dniu w godzinach popołudniowych w siedzibie urzędu, przyjmuje osobiście interesantów w sprawach skarg  i wniosków.

2.Wójt dekretuje skargi i wnioski przydzielając je do załatwienia pracownikowi merytorycznie prowadzącemu sprawy lub kierownikowi jednostki.

3.Ewidencję skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowym załatwianiem prowadzi Sekretarz.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

CZYNNOŚCI KANCELARYJNE

 

§ 31

 

1.Czynności kancelaryjne w Urzędzie reguluje Instrukcja kancelaryjna, stanowiąca  

    załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  

    jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
    i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. Komórki organizacyjne stosują jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i

    związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.

3.  Komórki organizacyjne w sposób jednolity znakują sprawy, stosując zasady określone w Instrukcji kancelaryjnej.

4.  W sprawach, którym nadano klauzulę tajności, pracownicy stosują zasady ewidencjonowania i znakowania akt określone w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz wytycznych Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

5.  Dla zapewnienia rozpoznawalności akt ustala się dla komórek organizacyjnych urzędu następujące symbole:

1)                                                                                                     1) Referat Finansowy-  RF

a)  skarbnik  RF-SG

b)  stanowisko ds. księgowości budżetowej  - RF-GK

c)  stanowisko ds. księgowości i  inwestycji – RF-KB,

d)  stanowisko ds. wymiaru podatków – RF-PP,

e)  stanowisko ds. księgowości podatkowej- RF WP,

f)   stanowisko ds. płac- RF-BR,

g)  stanowisko ds. księgowości i ewidencji VAT- RF-VK.

2)samodzielne stanowiska merytoryczne:

a)  Sekretarz- SG

b) stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami- NIER

c) stanowisko do spraw planowania przestrzennego- PP

d) stanowisko do spraw inwestycji komunalnych- IK

e) stanowisko do spraw zamówień publicznych- ZP

f)  stanowisko do spraw drogownictwa i środków unijnych- UE

g) stanowisko do spraw ochrony środowiska- OS

h) stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego- ZK

i)  stanowisko do spraw kadr i działalności gospodarczej- DG

j)  stanowisko do spraw oświaty i zapobiegania patologiom- OS

l)  stanowisko do spraw gospodarowania odpadami- GO

m) Kierownik USC-  USC

n) Zastępca Kierownika USC- RG

o) Informatyk-  INF

           3)rada prawny-  RP

4)pełnomocnik ds. informacji niejawnych- IN.

               5)stanowisko pomocnicze- Sekretarka –ORG.

 

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 31

 

Traci moc Zarządzenie Nr 99/2008  Wójta Gminy Osiecznica  z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

§ 32

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 33

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - schemat organizacyjny (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - zastępstwa (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-06-16 11:42:32
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-06-16 11:44:39
Ostatnia zmiana:2014-06-16 12:03:16
Ilość wyświetleń:534
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij