Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 118/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2015 r.

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938, 1646, z 2014 r. nr 379, 911, 1146)oraz § 5 uchwały nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Osiecznica

zarządza, co następuje:

 

§ 1. W projekcie uchwały Rady Gminy Osiecznica w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.       § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.698.032,00 zł, w tym:

1)      dochody bieżące w wysokości 26.884.386,00 zł

2)      dochody majątkowe w wysokości 813.646,00 zł

       - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”

2.       § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.278.032,00 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące w wysokości 23.628.532,00 zł

2)      wydatki majątkowe w wysokości 3.649.500,00 zł”

3.       § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się:

1)      rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł

2)      rezerwy celowe w wysokości 1.004.500,00 zł, w tym:

a)      na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł

b)      na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 250.000,00 zł

c)       na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 13.500,00 zł

d)      na ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 137.000,00 zł

e)      na remonty obiektów gminnych w wysokości 250.000,00 zł

f)       na doposażenie jednostek gminnych w wysokości 100.000,00 zł

g)      na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 20.000,00 zł

h)      na wydatki inwestycyjne w wysokości 168.000,00 zł”

4.       § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy:

dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 637.773,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 730.614,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

5.       § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 3.649.500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”

6.       § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1.      przychody w wysokości 3.494.495,00

2.      koszty w wysokości 3.494.495,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały”

7.       Po § 15 dodaje się § 16 w brzmieniu:

§ 16. Ustala się:

1.      dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 760.000,00 zł

2.      wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 847.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały”

8.       § 16 otrzymuje numer 17, § 17 otrzymuje numer 18 natomiast § 19 otrzymuje numer 20.

§ 2.  W załącznikach do projektu uchwały Rady Gminy Osiecznica w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.       Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.       Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.       Załącznik nr 8 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.       Załącznik nr 9 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5.       Załącznik nr 10 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6.       Załącznik nr 11 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7.       Załącznik nr 15 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Osiecznica na rok 2015 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.  Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Osiecznica w celu podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2015 r.

 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Po stronie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

a. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 20.000,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 28 listopada br. umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn.”10.Brygada Kawalerii Pancernej. Zapiski kronikarskie”.

b. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75621 o kwotę 20.000,00 zł oraz w dziale 926 rozdział 92604 o kwotę 30.000,00 zł. Zmiany dokonuje się po przeanalizowaniu wykonania budżetu po 11 miesiącach bieżącego roku.

II. Po stronie wydatków:

1.       Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

a.       Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykup gruntów w związku z realizacją inwestycji pt. „Budowa drogi Kliczków-Osieczów”

b.      Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. „Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy Osiecznica”.

c.       Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 30.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „10.Brygada Kawalerii Pancernej. Zapiski kronikarskie” objętego umową o przyznanie pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

d.      Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 72.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubezpieczeń majątkowych, w tym:

-        w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 32.910,00 zł

-        w dziale 801: rozdział 80101 o kwotę 11.060,00 zł, rozdział 80104 o kwotę 1.350,00 zł, rozdział 80110 o kwotę 9.650,00 zł, rozdział 80113 o kwotę 2.350,00 zł,

-        w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 730,00 zł,

-        w dziale 926 rozdział 92605 o kwotę 14.500,00 zł

e.      Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych. Zwiększenie kwoty dotacji wynika ze zwiększonego planu wydatków Gminnego Przedszkola w Osiecznicy, o którym mowa w pkt. e.

f.        Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

g.       Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych.

h.      Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92116 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy.

i.         Wprowadza się zmiany w rezerwach:

-        likwiduje się rezerwę celową na zakup ubezpieczeń w wysokości 80.000,00 zł

-        zwiększa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.000,00 zł

-        zwiększa się rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie o kwotę 10.000,00 zł

-        zmniejsza się rezerwę celową na ogrzewanie i energię elektryczną o kwotę 13.000,00 zł

-        wprowadza się nową rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 20.000,00 zł

-        zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 32.000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (209.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-12-31 10:43:51
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-12-31 10:46:06
Ostatnia zmiana:2014-12-31 10:46:23
Ilość wyświetleń:455
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij