Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY  OSIECZNICA

 

Zarządzenie nr  6/2015

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 12 stycznia 2015 r.

 

zmieniające Zarządzenie nr  25/2014 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Osiecznica w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Osiecznica

zarządza co następuje:

 

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 25/2014 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 18 marca 2014 r.             w sprawie ustalenia „Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Osiecznica w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” dokonuje się zmiany §1 ust. 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:   

 

"§ 1. 1. Regulamin niniejszy określa procedury wyboru wykonawców i zawierania umów przez Gminę Osiecznica w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007 – 2013, dla których zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) nie stosuje się Prawa zamówień publicznych, a których wartość szacunkowa nie przekracza  30. 000,00 EURO."

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Osiecznica.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY OSIECZNICA

Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 25./2014

                                                                                   Wójta Gminy Osiecznica z dnia 18.03.2014 r.

 

 

 Regulamin postępowania określający zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Osiecznica w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2007 – 2013.

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin niniejszy określa procedury wyboru wykonawców i zawierania umów przez Gminę Osiecznica w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007 – 2013, dla których zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) nie stosuje się Prawa zamówień publicznych, a których wartość szacunkowa nie przekracza 14. 000,00 EURO.

2. Podstawa przeliczenia wartości zamówienia jest średni kurs złotego w stosunku do euro określany przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia zastosowanie mają przepisy art. 32 – 35 ustawy z dnia 29.01.20004 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Regulamin opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwaną ustawą pzp) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (zwanych dalej Wytycznymi).

5. Każdorazowa stosowaną procedurę wyboru wykonawcy należy zweryfikować w oparciu o aktualną wersję Wytycznych. Wytyczne w aktualnej wersji stanowią informację uzupełniającą do niniejszego regulaminu.

§ 2

Stosowany tryb wyboru wykonawców

 

 1. Do wyboru wykonawców zadań współfinansowanych z POIiŚ 2013 -2020, które nie spełniają kryterium określone w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ma zastosowanie tryb uproszczony zgodnie z Wytycznymi.
 2. W przypadku umów o wartości netto powyżej 2.000,00 PLN dokonuje się, o ile to możliwe, rozeznania rynku wskazującego, iż dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej.
 3. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, należy wykazać okoliczności uzasadniające brak takiego rozeznania i udokumentować je w formie pisemnej.

§ 3

Sposób prowadzenia rozeznania rynku

 

 1. Rozeznanie rynku może być przeprowadzone w jeden z następujących sposobów:

a)    zapytanie ofertowe skierowane do potencjalnych wykonawców lub zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiecznica,

b)    porównanie ofert  potencjalnych wykonawców zamieszczonych na stronach internetowych lub opublikowanych w inny sposób.

 1. Dokumentami potwierdzającymi rozeznanie rynku mogą być w szczególności:

a)    oferty lub informacje handlowe potencjalnych wykonawców,

b)    pisma, wydruki listów elektronicznych lub stron internetowych zwierających oferty, informacje handlowe lub cenniki (zwierające datę wydruku).

 1. Notatki z rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie mogą stanowić udokumentowania przeprowadzenia rozeznania rynku.
 2. Do obowiązków pracownika przeprowadzającego rozpoznanie rynku w szczególności należy:

a)    przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,

b)    oszacowanie wartości zamówienia – w wypadku towarów i usług występujących powszechnie w obrocie – w oparciu o cenę oferowaną powszechnie przez uczestniczących w obrocie przedsiębiorców, w wypadku robót budowlanych oraz prac projektowych – w oparciu o kosztorys inwestorski lub wycenę planowanych kosztów prac projektowych,

c)    merytoryczne prowadzenie postępowania – w tym w szczególności podejmowanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zapewniających jawność, bezstronność i fachowość jego prowadzenia,

d)    przedstawienie kierownikowi komórki propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

e)    sporządzenie notatki służbowej z  przeprowadzonych w trakcie postępowania czynności.

 

§ 4

Sposób prowadzenia zapytania ofertowego

 

 1. Zapytanie ofertowe może być skierowane do potencjalnych wykonawców i/lub zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiecznica, przy czym dopuszczalna jest forma elektroniczna.
 2. Zapytanie powinno zawierać:

a)    opis przedmiotu zamówienia, przy czym niedopuszczalne jest preferowanie konkretnych wykonawców; w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy dopuszczać rozwiązania równoważne,

b)    termin składania ofert, gwarantujący możliwość przygotowania prawidłowej oferty potencjalnemu wykonawcy,

c)    wymagania stawiane wykonawcom, opis sposobu przygotowania i złożenia oferty oraz kryteria oceny ofert.

 1. Uznaje się, że w przypadku gdy rozeznanie rynku prowadzone było w formie zapytania ofertowego, na które otrzymano tyko jedną ważna ofertę, procedura zapytania ofertowego powinna zostać powtórzona, aż do uzyskania minimum dwóch ważnych ofert. W przypadku zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiecznica do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wystarczy jedna ważna oferta.

 

§ 5

Zawarcie umowy

 

 1. Umowy powinny być zwierane w formie pisemnej.
 2. Wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej nie dotyczy umów, których zwyczajowo nie zwiera się w formie pisemnej (w tym zakup biletów, udział w formach podnoszenia kwalifikacji, gdy całkowity wydatek nie przekracza 5.000,00 PLN bez podatku od towarów i usług, a także inne umowy o wartości poniżej 2.000,00 PLN bez podatku od towarów i usług).
 3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 zawarcie umowy powinno być potwierdzone odpowiednim dowodem księgowym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-02-11 14:10:54
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-02-11 14:12:25
Ostatnia zmiana:2015-02-11 14:12:41
Ilość wyświetleń:464
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij