Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty:

1.      Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych               i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2.       Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: 

1)      w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

3.      Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

4.      Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5.      Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana                              z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

6.      Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

7.      Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa                w ust. 1 pkt 2.

Do wniosku należy dołączyć:

1)      kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2)      kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

3)       kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu,    o którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

8.      Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

9.      Środki, o których mowa w ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego.

10.  Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.

11.  Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

      Z uwagi na fakt, iż dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)., do wniosku pracodawca winien dołączyć następujące dokumenty:                                                                                                        - zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie  o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy                                w tym okresie;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. Nr 60 poz. 278 ze zm. zm.) zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy                        o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

 UWAGA: Pozycja pierwsza (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się                                                o pomoc de minimis) oraz pozycja piąta (oświadczenie wnioskodawcy do wniosku                                 o przyznanie pomocy de minimis) obowiązywały do dnia 14.11.2014 r. natomiast pozycja druga (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.

Wniosek w załączniku

Załączniki:

1.      Formularz_infomacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.pdf

 

 

2.      Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis   (15.11.2014r.)

 

 

3.      INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.pdf

 

 

4.      Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf

 

 

5.      oświadczenie wnioskodawcy do wniosku o przyznanie pomocy de minimis.pdf

 

 

6.      Wniosek.doc

 

Załączniki

Wniosek do Wójta (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1. Formularz_infomacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis (71.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia (81.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Formularz instrukcja wypełniania (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. oswiadczenie wnioskodawcy do wniosku o przyznanie pomocy de minimisx (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-04-01 12:15:43
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-04-01 12:16:28
Ostatnia zmiana:2015-04-01 12:17:21
Ilość wyświetleń:681

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij