Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 44/15

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 4 maja 2015 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938, 1646, z 2014 r. nr 379, 911, 1146, 1626, 1877), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy o finansach publicznych, według stanu na dzień 31.12.2014 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 44/15

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 04.05.2015 r.  

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości:

1.      Dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2014 rok

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

A. DOCHODY (A1+A2)

30.394.167,87

30.913.713,46

A1. Dochody bieżące

27.578.722,87

28.840.559,13

A2. Dochody majątkowe

2.815.445,00

2.073.154,33

B. WYDATKI (B1+B2)

31.679.367,87

29.835.890,08

B1. Wydatki bieżące

25.534.037,87

24.335.028,96

B2. Wydatki majątkowe

6.145.330,00

5.500.861,12

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-1.285.200,00

1.077.823,38

D1. Przychody ogółem z tego:

1.800.200,00

15.840.919,86

D11. kredyty i pożyczki, w tym:

0,00

0,00

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

D12. spłata pożyczek udzielonych

0,00

0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:

0,00

9.685.919,86

D131. środki na pokrycie deficytu

0,00

0,00

D14. papiery wartościowe, w tym:

0,00

0,00

D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

D15. prywatyzacja majątku jst

0,00

0,00

D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w tym:

1.800.200,00

6.155.000,00

D161. na pokrycie deficytu

1.285.200,00

0,00

D17. inne źródła

0,00

0,00

D2. Rozchody ogółem,  z tego:

515.000,00

15.515.000,00

D21. spłaty kredytów i pożyczek,  w tym:

515.000,00

515.000,00

D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

D22. pożyczki (udzielone)

0,00

0,00

D23. wykup papierów wartościowych, w tym:

0,00

0,00

D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

D24. inne cele

0,00

15.000.000,00

2.      Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – 625.979,53 zł

3.      Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4 – 5.640.000,00 zł

4.      Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 883.565,95 zł, w tym:

-        zwrot koszów dotacji udzielonych przez Gminę Osiecznica dla przedszkoli niepublicznych w Świętoszowie na uczniów będących mieszkańcami innych gmin – 26.565,95 zł.

-        dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 707.000,00

-        dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Bolesławieckiego na zadanie pn. „Budowa drogi Kliczków-Osieczów” – 150.000,00 zł

5.      Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 874.271,66 zł, w tym:

-        dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Parowa” – 108.849,67 zł

-        dotacja celowa dla Powiatu Bolesławieckiego na zadanie pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr 2271D” – 10.000,00 zł

-        dotacja celowa dla Powiatu Bolesławieckiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi nr 2302D w miejscowości Ołobok” – 75.000,00

-        dotacja celowa dla Powiatu Bolesławieckiego na zadanie pn.” Przebudowa drogi nr 2300D w miejscowości Ławszowa wraz z chodnikiem” – 90.988,95

-        zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych
i punktów przedszkolnych, na uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica – 24.761,23 zł

-        dotacja celowa dla Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadania doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego oraz organizację konkursów i olimpiad dla uczniów na szczeblu powiatowym – 3.703,00 zł

-        dotacja celowa dla Powiatu Bolesławieckiego na dofinansowanie do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu – 2.000,00

-        dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych – 100.300,00 zł

-        dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy – 270.000,00 zł

-        dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. „Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach Parowa, Osiecznica, Tomisław” – 29.990,92

-        dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w m. Osieczów” – 25.000,00

-        dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. „Uzupełnienie sieci kanalizacyjno-wodociągowej w m. Świętoszów” – 19.977,89

-        dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. „Zakup pomp do przepompowni ścieków na terenie gminy Osiecznica” – 35.000,00

-        dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. „Zakup samochodu specjalnego do zbierania odpadów komunalnych i segregowanych” – 30.000,00

-        dotacja celowa dla 105. Szpitala Wojskowego w Żarach na zakup aparatu USG i aparatu KTG do gabinetu ginekologicznego w Świętoszowie – 45.000,00

-        dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego ratującego życie (defibrylatora) – 3.700,00

6.      Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wyłączeniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia nie dotyczą – Gmina Osiecznica nie udzielała poręczeń i gwarancji.

7.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

7.1. Umorzenia

Imię i nazwisko/nazwa

 Kwota umorzenia

Przyczyny umorzenia

Marian Słowik

529,00

Ważny interes podatnika

7.2.Rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności

Rodzaj udzielonej pomocy

Imię i nazwisko/nazwa

Rozłożenie na raty

Jolanta Jasiak

Rozłożenie na raty

Aleksandra Tęcza

Odroczenie terminu płatności

Józef Drożyński

Odroczenie terminu płatności

Katarzyna Rowińska

 

8.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

a.       w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

1

Bałut Karol

2

Blecharz Beata

3

Bustowski Marcin

4

Droszczak Waldemar

5

Droszczak Weno

6

Drozd Czesław

7

Drozdek  Jacek

8

Drozdek Jolanta

9

Durda Krzysztof

10

Górnicka Czesława

11

Graczyk  Iwona

12

Hyjek Wiesław

13

Kabata Jan

14

Karasiewicz Krzysztof

15

Kerntke Jarosław

16

Łachut Mieczysław

17

Machacz Maria

18

Maj Maria

19

Marczycki Wojciech

20

May Jakub

21

Mielnicki August

22

Mielnicki Michał

23

Olszowy Mirosław

24

Ryś Mirosława

25

Ryś  Marian

26

Smolak Florian

27

Stefaniak Monika

28

Tomaszewska Żaneta

29

Wawrzyniak  Andrzej

30

Wiącek Eugeniusz

31

Włoskiewicz Leszek

32

Zawadzki Krzysztof

33

Zubczyć  Czesław

34

Nadleśnictwo Świętoszów

35

Nadleśnictwo Węgliniec

b.      w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

1

Klityński Zdzisław

2

Czesław Pawlikowski  Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Usługi Ogólnobudowlane

3

Transport Międzynarodowy, Spedycja, Handel, Export – Import „Roan”

4

Jerzy Fidorów  Firma Handlowo – Usługowa PIKOY

5

PUH  POLMOZBYT SO Sp. z o.o.

6

Bolesław Buryło  Zakład Murarski     

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-05-14 08:58:11
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-05-14 08:59:34
Ostatnia zmiana:2015-05-14 08:59:35
Ilość wyświetleń:524
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij