Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 91 /15

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia  23 października  2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2015 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594 ze zm. z 2013 r. nr 645 i nr 1318, z 2014 r. nr 379) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938 i nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911) Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę  291.893,00 zł

       w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 156.001,00 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 1a

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę  3.259,00 zł.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym: 

1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę  318.432,94 

       w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 156.001,00 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 2a

2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe  o kwotę   29.798,94 zł

§ 3. Budżet po zmianach

      1. Dochody budżetowe w wysokości     29.224.220,15 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  28.166.272,15 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości              1 057.948,00 zł                    

      2. Wydatki budżetowe w wysokości       28 804.220,15 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   24.605.070,15 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4 199.150,00 zł

      3. Nadwyżka budżetu w wysokości                         420.000,00 zł

      4. Rozchody budżetu w wysokości                          420.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

  

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę

241,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2015.MJ  z dnia

09 października  2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy

 w wysokości 2%  łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r.poz.1059, z póź.zm.).

2. Zwiększenie dachodów i wydatków bieżących w dziale 751 rozdział 75108 o kwotę 8.260,00 zł wynika z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze

Nr DJG 580-3/15 z dnia 15 października 2015 r.-dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na sfinansowanie wydatków  na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych  w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzeń 25 października 2015 r.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 7.370,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.73.5.2015. z dnia 24 września 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i mlodzieży - "Książka naszych marzeń" Kwoty przekazane dla jednostek oświatowych:

     - Zespół Szkół w Osiecznicy - 1.300,00 zł

     - Zespół Szkół w Świętoszowie - 2.170,00 zł

     - Szkoła Podstawowa w Parowej - 1.300,00 zł

     - Szkoła Podstawowa w Tomisławiu - 1.300,00 zł

     - Szkoła Podstawowa w Ławszowej  - 1.300,00 zł

4. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę

25.300,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.310.2015.MJ z z dnia

15 października  2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

5. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę

147.500,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.290.2015.MJ z z dnia

08 października  2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

6. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę

69.247,000 zł .Kwota 42.700,00 zł wynika z pisma  Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.295.2015.MJ z z dnia 09 października 2015 r. a kwota 26.547,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.311.2015.MJ z dnia 15 października 2015 r.

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

7.Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę

8.967,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2015.MJ  z dnia

19 października  2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na  wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 r.

8. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziele 854 rozdział 85415 o kwotę 25.008,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.81.2.2015 z dnia 15 października 2015 r.- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

9. Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w dziele 854 rozdział 85415 o kwotę 3.259,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.60.7.2015 z dnia 06 października 2015 r. korekta została sporządzona na podstawie złożonych przez Gminę zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".

10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 w par. 4010 o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki przesunięto z rezerwy celowej utworzonej na ten cel. Środki finansowe otrzymały jednostki:

- Zespół Szkół w Osiecznicy - 3.225,00 zł

- Zespół Szkół w Świętoszowie  - 3.950,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Parowej  - 1.925,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej - 1.925,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu - 1.925,00 zł

- Gminne Przedszkole w Osiecznicy - 550,00 zł

11. Zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdział 85415  o kwotę 2.309,94 zł  wyniku

z przypisania do zwrotu wraz z odsetkami  wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej dotacji w 2014 roku z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.-"Wyprawka szkolna". Przeprowadzona kontrola przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu stwierdziła uchybienia  w zakresie zrefundowania wydatków poniesionych na zakup ćwiczeń,podręczników do religii, itp.Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

12. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 1.600,00 zł  z przeznaczeniem na  pokrycie  wynagrodzenia bezosobowego w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy. Środki przesunięto z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w oświacie.

13. Przesunięcia w planie wydatków  w dziale 801 wynikają z bieżącej działalności Zespołu Szkół w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora jednostki.

14. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75023, dziale 851 rozdział  85153 i dziale  851 rozdiał 85154 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie nr 91 (284.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (118.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a (68.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-11-10 10:33:57
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-11-10 10:35:56
Ostatnia zmiana:2015-11-10 11:08:51
Ilość wyświetleń:357
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij