Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XVII/75/2015

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  28 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. nr 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938, nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911, nr 1146, nr 1626, nr 1877, z 2015 r. nr 532, nr 238, nr 1117, nr 1130, nr 1190, nr 1358, nr 1513)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.141.760,00 zł, w tym:

1.      dochody bieżące w wysokości 26.654.835,00 zł

2.      dochody majątkowe w wysokości 486.925,00 zł

       - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.790.935,00 zł, w tym:

1.      wydatki bieżące w wysokości 23.243.085,00 zł

2.      wydatki majątkowe w wysokości 7.547.850,00 zł

       - zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały  

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.649.175,00 zł, który zostanie sfinansowany w całości nadwyżką z lat ubiegłych.                    

§ 4. Ustala się:

1.      przychody budżetu gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.069.175,00 zł

2.      rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty pożyczek w wysokości 420.000,00 zł

       - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały      

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

1.      rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł

2.      rezerwy celowe w wysokości 1.159.400,00 zł, w tym:

a.    na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 zł

b.    na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 120.000,00 zł

c.    na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 14.400,00 zł

d.    na ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 130.000,00 zł

e.    na remonty obiektów gminnych w wysokości 250.000,00 zł

f.    na doposażenie jednostek gminnych w wysokości 130.000,00 zł

g.    na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 250.000,00 zł

h.    na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:

1.      dochody w wysokości 2.270.236,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2.      wydatki w wysokości 2.270.236,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

1.      dochody w wysokości 371.925,00 

2.      wydatki w wysokości 1.808.850,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy:

1.      dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.538.560,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

2.      dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 679.921,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 7.547.850,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1.      przychody w wysokości 3.616.960,00 zł

2.      koszty w wysokości 3.616.960,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

§ 13. Ustala się dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatki pokrywane z tych rachunków:

1.      dochody w wysokości 189.842,00 zł

2.      wydatki w wysokości 189.842,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się:

1.      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł

2.      wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
w wysokości 145.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1.      dochody w wysokości 30.000,00 zł

2.      wydatki w wysokości 75.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się:

1.       dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 760.000,00 zł

2.      wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 962.230,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1.    Zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 5.

2.    Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

a.      dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b.      dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z zastrzeżeniem zachowania planowanych w budżecie zadań majątkowych oraz zakresu rzeczowego tych zadań.

c.       dokonywania zmian polegających na przenoszeniu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych.

3.    Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy, w formie lokat terminowych i wykupu bonów skarbowych.

§ 18. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 10 (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 11 (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 12 (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 13 (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 14 (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 15 (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie (267.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2016-01-05 13:59:13
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2016-01-05 14:01:25
Ostatnia zmiana:2016-01-05 14:03:09
Ilość wyświetleń:594
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij