Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:   Urząd Gminy w Osiecznicy,

ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

II.NAZWA STANOWISKA PRACY:  podinspektor ds. gospodarowania odpadami

III. WYMAGANIA

1.      NIEZBĘDNE

1)      zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)      posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

2)      posiada wykształcenie: wyższe,

3)      inne umiejętności: obsługa komputera w zakresie : pakiet biurowy Microsoft Office,

4)      znajomość przepisów prawnych:

a)      ustawa o ochronie danych osobowych

b)      ustawa o dostępie do informacji publicznych,

c)      ustawa o samorządzie gminnym

d)     ustawa o pracownikach samorządowych

e)      ustawa kodeks postępowania administracyjnego

f)       ustawa ordynacja podatkowa,

g)      ustawa postępowanie egzekucyjne w administracji

h)      ustawa Prawo zamówień publicznych

i)        ustawa Prawo ochrony środowiska

j)        ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

k)      ustawa o odpadach

l)        ustawa o gospodarce komunalnej

 

2.      DODATKOWE:

1)      wysoka kultura osobista

2)      samodzielność w podejmowaniu decyzji

3)      umiejętność analityczna

4)      komunikatywność, kreatywność

5)      umiejętność pracy w zespole

6)      odpowiedzialność, systematyczność, fachowość, dokładność, zaangażowanie

7)      prawo jazdy kat. B

8)      znajomość języków obcych

 

3.       KRYTERIA OCENY

1)      przygotowanie merytoryczne,

2)      umiejętność autoprezentacji

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

Celem wykonywanej pracy  jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy

ZAKRES CZYNNOŚCI:

1.Prowadzenie całokształtu  spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Osiecznica;
2. Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami;
5. Prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6. Przygotowywanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi           w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji; 
7. Przygotowanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków
w zakresie prowadzonych zadań;
8. Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej całokształtu spraw wynikających z zakresu czynności; 
9. Opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz stała ich weryfikacja;
10. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór       i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
11. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;
12. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica;
13. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
14. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami;

15. Prowadzenie postępowań w sprawie ulg w opłacie, umarzaniu , rozłożeniu na raty  oraz odraczania terminu płatności:
16. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców;
17. Prowadzenie ewidencji wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

18. Prowadzenie spraw związanych ze składowiskiem odpadów .

19. Przygotowywanie informacji wynikających z prowadzonego zakresu do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
20. Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza lub Wójta Gminy.

 

V.  INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1)  praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia oraz praca w terenie,

2)  praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie,

3)  praca w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy

4)  praca w godzinach od 7.30 do 15.30

5)  codzienny kontakt z interesantami.

 

VI. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych  wynosił mniej niż 6%.

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz kandydata C.V(do pobrania na stronach internetowych Urzędu lub       w Urzędzie Gminy w Osiecznicy – pokój nr 1),

3)      kserokopia dokumentu poświadczająca wymagane wykształcenie,

4)      kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy,

5)      referencje,

6)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że:

a)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  

      oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

a)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

b)      wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą     z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

(druk do pobrania na stronach internetowych Urzędu lub  w Urzędzie Gminy                    w Osiecznicy – pokój nr 1)

 

  

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Do dnia 22 sierpnia 2017 r.

 

IX. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy w Osiecznicy ul Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

Sekretariat ( pokój nr 18 – I piętro)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, pocztą elektroniczną na adres info@osiecznica.pl jedynie w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem – „ dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze -podinspektor ds. gospodarowania odpadami”

APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZEDU PO OKREŚLONYM TERMINIE LUB BĘDĄ NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.osiecznica.bib.net.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul Lubańska 43 w Osiecznicy

Załączniki

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2017-08-11 14:12:01
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2017-08-11 14:13:38
Ostatnia zmiana:2017-09-18 12:06:19
Ilość wyświetleń:341
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij