Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko głównego księgowego

w Szkole Podstawowej   im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

1.      Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu

Tomisław 63A, 59-724 Osiecznica

2.      Określenie stanowiska i  wymagań związanych ze stanowiskiem:

·         Stanowisko: główny księgowy w Szkole Podstawowej im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu

·         Wymiar etatu: 0,5

A.  Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

- spełnia jeden z poniższych warunków:

*  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,

*  ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości,

* jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

* posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

B. Wymagania dodatkowe:

* znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

* znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości Vulcan, Księgowość Optivum,

* znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.

3. Zakres wykonywanych obowiązków:

* prowadzenie rachunkowości jednostki,

* wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

* opracowanie planu i sprawozdań finansowych,

* dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,

* realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niewymienionych wyże, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego

* praca w wymiarze 0,5 etatu.

4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

-CV z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata,

-potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,

- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na proponowanym stanowisku,

-oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie o niekaralności o przestępstwie przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs na stanowisko głównego księgowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2017r. w sekretariacie szkoły na adres szkoły:  Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu, Tomisław 63A,          59-724 Osiecznica.

Oferty złożone po wymienionym  wyżej terminie nie będą rozpatrywane  (decyduje data wpływu).  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem  75/7312263 w godzinach 8.00-14.30

 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu – Violetta Jaworowska

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2017-10-12 10:07:43
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2017-10-12 10:09:00
Ostatnia zmiana:2017-10-12 10:09:17
Ilość wyświetleń:115
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij