Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko głównego księgowego w szkole podstawowej w Ławszowej...

 

Nabór na wolne stanowisko

 

głównego księgowego

 

w Szkole Podstawowej w Ławszowej

 

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko głównego księgowego.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Ławszowej zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.

 o pracownikach samorządowych (Dz. u. 2016 poz. 902) ogłasza nabór na stanowisko:

 

1.      główny księgowy.

 

2.      Wymiar czasu pracy:

0,5 etatu (20 godzin tygodniowo)

 

3.      Zatrudnienie:

           umowa o pracę na czas określony

 

4.      Planowane zatrudnienie:

01 grudnia 2017r. – 31 sierpnia 2018r.

 

Wymagania niezbędne do zatrudnienia osoby na w/w stanowisku:

 

- posiada obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw     

  publicznych,

- nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- spełnia jeden z poniższych warunków:

a)

ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe ,uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

b)

ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co

najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)

jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d)

posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

- doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

- umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości,

- umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu,

   w tym znajomość obsługi programów księgowych (finanse ,rozrachunki, płace)

- umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,

- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

- znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

- znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

- sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia,

 

Główne obowiązki:

 

-prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie  z obowiązującymi zasadami,

- prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,

- przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów

ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach  publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Pracy i polityki Socjalnej oraz zarządzeń Kuratora, władz samorządowych i Dyrektora szkoły,

- opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami,

- przygotowywanie i przedstawianie przełożonym informacji o stanie finansów  placówki,

- terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,

- opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań

w zakresie spraw finansowo-rachunkowych,

- czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowanie

w tym względzie pracowników,

- analiza gospodarki finansowej placówki i dokonywanie wstępnej kontroli zgodności

przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków przewidzianych planem finansowym,

- planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków szkoły,

-  przygotowywanie dokumentów,  współdziałanie w ramach komisji powołanych do okresowej kontroli składników majątkowych szkoły,

- czuwanie nad właściwym gospodarowaniem i skuteczną ochroną mienia placówki,

- niedopuszczanie do tworzenia nadmiernych zapasów albo zadłużeń finansowych placówki,

- sporządzanie  rzetelnie i prawidłowo wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

- terminowe dokonywanie przelewów bankowych,

- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności socjalno-bytowej szkoły,

- wykorzystywanie, w zakresie wykonywanych zadań, programów komputerowych według zasad określonych przepisami ustawowymi,

- zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- CV, list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko  wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a także o przyjęciu do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu,

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

-powyższe dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 13 listopada 2017r. w  godz. 7.30 do 14.30 w sekretariacie Szkoły Podstawowej

 w Ławszowej.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze -główny księgowy".

 

Inne informacje:

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej  w Ławszowej.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy

wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Podstawowej  w Ławszowej pod numerem telefonu: 75 732 1127

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ławszowej

mgr  Edyta Górczak

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2017-10-24 10:48:39
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2017-10-24 10:51:59
Ostatnia zmiana:2017-10-24 10:52:02
Ilość wyświetleń:194

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij