Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie nr 608358-N-2017 z dnia 2017-10-27r. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Gmina Osiecznica: Prowadzenie warsztatów dla uczniów klas IV - VIII w Szkołach Podstawowych w Osiecznicy, Świętoszowie oraz Parowej w ramach projektu pn: „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, Zadanie 1. Realizacja wsparcia dla uczniów z gminy Osiecznica - Kreatywny warsztat budowy Lego

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, Zadanie 1. Realizacja wsparcia dla uczniów z gminy Osiecznica - Kreatywny warsztat budowy Lego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiecznica, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. Lubańska  43 , 59-724   Osiecznica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 73 12 107, e-mail info@osiecznica.pl, faks (075) 73 12 148. 

Adres strony internetowej (URL): www.osiecznica.pl

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 

www.osiecznica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie  adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie  Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie  Inny sposób: 

Adres: Gmina Osiecznica, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie warsztatów dla uczniów klas IV - VIII w Szkołach Podstawowych w Osiecznicy, Świętoszowie oraz Parowej w ramach projektu pn: „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, Zadanie 1. Realizacja wsparcia dla uczniów z gminy Osiecznica - Kreatywny warsztat budowy Lego 
Numer referencyjny: ZP.271.7.2017 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie warsztatów dla uczniów klas IV - VIII w Szkołach Podstawowych w Osiecznicy, Świętoszowie oraz Parowej w ramach projektu pn: „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, Zadanie 1. Realizacja wsparcia dla uczniów z gminy Osiecznica - Kreatywny warsztat budowy Lego”. Podczas zajęć dzieci poznają tajniki technologii, programowania oraz dowiadują się jak wprowadzać teorie w życie. Wykorzystując zestawy LEGO np. Education Mindstorms i WeDo lub równoważne, mali architekci mają możliwość budowania robotów, maszyn, pojazdów i innych niesamowitych konstrukcji. Ogólnorozwojowy charakter lekcji wzbogaca wiedzę dzieci z zakresu informatyki, matematyki, mechaniki, fizyki, biologii czy astronomii.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie zajęć w łącznej ilości 480 godzin wg wykazu ilości zajęć oraz ilości uczniów w poszczególnych szkołach, zawartego w harmonogramie realizacji umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczniów w poszczególnych grupach oraz zmiany średniej miesięcznej liczby warsztatów w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnych grup, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 warsztat, określonych przez wykonawcę w ofercie.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podczas zajęć wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne (m.in. klocki LEGO lub równoważne) w ilości odpowiadającej liczbie uczniów z nich korzystających.

4. Zajęcia będą się odbywać w salach dydaktycznych Szkół Podstawowych w Osiecznicy, Świętoszowie oraz Parowej. wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu zajęć przez Dyrektora danej szkoły oraz Zamawiającego, który zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Harmonogram będzie dostosowany do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych.

5. Program zajęć zostanie opracowany przez Wykonawcę. Program winien być przygotowany i dostosowany do poziomu nauczania uczniów klas IV–VIII, dostosowany do programu nauczania elementów informatyki, fizyki oraz matematyki w powyższych klasach, równocześnie z tendencją rozszerzającą poziom zakresu wiedzy – wybiegający ponad podstawy programowe nakierowany na wyrównywanie szans i umiejętności uczniów.

6. Minimalny zakres zajęć z robotyki winien obejmować:

a) rozwijanie zdolności oraz zainteresowań technicznych – robotyki poprzez wprowadzenie do świata robotyki, podstawowe pojęcia,

b) samodzielne składanie przez uczniów i uczennice pojazdu-robota np. Lego Mindstorms lub równoważne według instrukcji,

c) samodzielne tworzenie i uruchamianie przez uczniów pierwszego programu sterującego robotem,

d) doskonalenie umiejętności czytania instrukcji, budowy i programowania robota,

e) poszerzenie zakresu umiejętności uczniów poprzez realizowanie treści wykraczających poza program nauczania,

f) rozwijanie umiejętności komunikowania i argumentowania,

g) rozwijanie potrzeby i umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i pomysłami z innymi uczniami,

h) nakierowane na zwiększanie zainteresowania zagadnieniami technicznymi – robotyką – naukę krok po kroku programowania poprzez samodzielne konstruowanie i budowanie przez uczniów coraz to bardziej skomplikowanych robotów oraz samodzielne, pisanie prostych programów i komend,

i) metody i formy pracy jakie będą wykorzystywane podczas zajęć,

j) techniki nauczania wykorzystywane podczas zajęć,

k) materiały i środki dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć,

l) przewidywane efekty/rezultaty oraz sposoby ich badania.

7. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) opracowania programu zajęć i przedłożenia go wraz z ofertą,

b) prowadzenia zajęć zgodnie z programem warsztatów i otrzymanym od Zamawiającego harmonogramem zajęć,

c) sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania warsztatów,

d) prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z warsztatów, tj.: - list obecności uczniów przekazywanych raz w miesiącu Zamawiającemu po wykonaniu warsztatów, przy czym lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły, - bieżącego prowadzenia dziennika warsztatów zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem, - prowadzenia miesięcznych kart pracy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem i przekazywania ich Zamawiającemu raz w miesiącu po wykonaniu warsztatów, przy czym karta pracy każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły, - sporządzenia pisemnej opinii o każdym uczestniku, wydanej na zakończenie jego udziału w projekcie, - innych dokumentów niezbędnych dla potrzeb realizacji projektu.

e) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, dyrektorem szkoły, w której realizowane są zajęcia edukacyjne,

f) prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych warsztatów, przy czym dokumentacja zdjęciowa powinna być przekazywana Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu,

g) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na warsztaty prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia,

h) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu warsztatów ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

i) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

j) informowania Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie warsztatów zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dnia przed rozpoczęciem tych warsztatów.

k) przekazania Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy.

l) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz programu operacyjnego, nazwą projektu itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi - oznaczanie wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, etc.).

m) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, Wykonawca zobowiązany jest odpracować warsztaty w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.

n) w przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

8. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 3.7. lit. d) (dzienniki, karty pracy itd.).

9. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 
II.5) Główny kod CPV: 80100000-5 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

80000000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, polegających na przeprowadzeniu dodatkowej liczby 160 godzin warsztatów będących przedmiotem zamówienia podstawowego, w przypadku zwiększenia puli środków finansowych w budżecie projektu. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30 
II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 100.000,00 zł. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał usługi polegające na prowadzeniu zajęć/warsztatów z robotyki z dziećmi w wieku 7–15 lat w wymiarze łącznym min. 80 godzin zajęć/warsztatów.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą niezbędną wiedzę, doświadczenie i wykształcenie, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia. Osoba ta powinna:

a) posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) adekwatne do przedmiotu zamówienia.

b) wykazać się stażem i doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku 7–15 lat – min. 12 m-cy. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

1) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności faktury

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy.

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

a) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym,

b) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w Art. 144 ustawy Pzp.

c) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcom,

d) w przypadku zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron,

e) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie,

f) w przypadku zaistnienia okoliczności sił wyższych,

g) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ,

h) w przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć: - okresu i harmonogramu realizacji umowy, - ostatecznej liczby godzin do zrealizowania, - ostatecznej liczby uczestników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. Strona dążąca do zmiany umowy każdorazowo obowiązana jest przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za dokonaniem zmian do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-06, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Ofertę należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe.

 

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (505.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dla wykonawców 1 z dn.31.10.2017r. (415.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacje dla wykonawców II z dn. 02.11.2017r. (525.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacje z otwarcia ofert (583kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Jura
Data utworzenia:2017-10-27 12:13:40
Wprowadził do systemu:Justyna Jura
Data wprowadzenia:2017-10-27 12:13:46
Opublikował:Justyna Jura
Data publikacji:2017-10-27 12:15:21
Ostatnia zmiana:2017-11-07 13:46:31
Ilość wyświetleń:620
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij