Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań...

WÓJT GMINY OSIECZNICA

ZK.524.1.1.2018                                                                                         Osiecznica, 2018-01-12

 

GMINA OSIECZNICA

reprezentowana przez WÓJTA GMINY OSIECZNICA

 

na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t. j. ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/224/2017 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2018”

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań pod nazwą

 

  1. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży
       i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych”.

       Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania nr 1 w roku 2017 wynosiła 125.000,00 PLN

       Całkowita kwota dotacji celowej na realizację zadania nr 1 na rok 2018 wynosi 145.000,00 PLN

 

  2. „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej”.

       Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania nr 2 w roku 2017 wynosiła 1.000.00  PLN

       Całkowita kwota dotacji celowej na realizację zadania nr 2 na rok 2018 wynosi 1.000,00 PLN

 

  3. „Działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ”.

       Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania nr 3 w roku 2017 wynosiła 4.000,00 PLN

       Całkowita kwota dotacji celowej na realizację zadania nr 3 na rok 2018 wynosi 4.000,00 PLN

 

  4. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

      Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania nr 4 w roku 2017 wynosiła 14.000,00 PLN

      Całkowita kwota dotacji celowej na realizację zadania nr 4 na rok 2018 wynosi 10.000,00 PLN

 

I.  Termin i miejsce realizacji zadania:

     termin: rok 2018

     miejsce: teren gminy Osiecznica

 

II. Termin i miejsce składania ofert.

 

     Oferty należy składać w 1 egz. w terminie do 09 lutego 2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie         

     Urzędu Gminy w Osiecznicy, pok. Nr 18, przy ul. Lubańskiej 43,  59-724 Osiecznica w zaklejonej  

     kopercie z opisem „Konkurs na zadanie pn. ...”

 

III. Wymogi formalne:

 1. Podmioty uprawnione do składania ofert:

a)       organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300).
 2. Do oferty należy dołączyć:

a)       sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017,

b)      kserokopię statutu,

c)       nr konta bankowego,

d)      kserokopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru/ewidencji/pełnomocnictwo.

 1. Złożone oferty opiniuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Osiecznica.
 2. Oferty zgłaszane w konkursie będą sprawdzane wg następujących kryteriów:

a)       zgodność oferty z zadaniem objętym konkursem,

b)        możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),

c)       wycena oferty (w tym zadeklarowany wkład własny w wysokości nie mniej niż 10% kosztów zadania, z czego co najmniej połowę stanowić muszą środki finansowe (w tym mogą być pozyskane z innych źródeł). Pozostałą część mogą stanowić pozafinansowe środki własne np. wkład osobowy i itd.),

d)      dotychczasowe osiągnięcia,

e)       ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

f)       opis grup adresatów zadania publicznego.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wstępny wybór ofert nastąpi dnia  14 lutego 2018 r.
 3. W razie potrzeby oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty.
 4. Organizator konkursu dofinansowuje wybrane w drodze konkursu oferty poprzez  

      podpisanie umowy o dotację z wybranymi oferentami.

 1. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana.
 2. Umowy z oferentami zostaną podpisane w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia po uzupełnianiu ewentualnych braków formalnych.
 3. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Osiecznica, pok. Nr 9, pod nr tel. 75 731-21-07 wew. 25. Osobą udzielającą informacji jest Irena Ryś.

 

                                                                                             WÓJT GMINY

mgr WALDEMAR NALAZEK

Załączniki

ogłoszenie 2018 (322kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Irena Ryś
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Irena Ryś
Data wprowadzenia:2018-01-12 11:41:45
Opublikował:Irena Ryś
Data publikacji:2018-01-12 11:43:14
Ostatnia zmiana:2018-01-12 11:43:18
Ilość wyświetleń:246

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij