Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Parowa...

                                                                                                            Osiecznica, dnia  27 luty 2018 r.                                  

                         

                                                                OGŁOSZENIE           

          

        Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r., poz. 121) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, §  13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2014r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2014 r. , poz.1490 )

WÓJT   GMINY  OSIECZNICA

OGŁASZA  III   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Parowa:  

 działka nr 341/16  o pow. 0,5721 ha

 cena wywoławcza – 57.000 ,00 zł   

 Do wylicytowanej ceny będzie doliczany należny na dzień sprzedaży podatek VAT.  

wysokość wadium – 5.700,00 zł

 Przetargi bezskuteczne: pierwszy z dnia 27.07.2017, drugi z dnia 6.10.2017r.

Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń cywilno-prawnych. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr  Nr JG1B/00014763/7.

Nieruchomość położona jest w pobliżu centralnej części miejscowości Parowa
w odległości ok. 25 km od Bolesławca. Kształt działki nieregularny. Dojazd do działki częściowo droga drogą utwardzoną i gruntową. Grunt leży w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i przemysłowa (zakład ceramiczny) oraz tereny leśne. Działka częściowo porośnięta samosiewem drzew i krzewów. Nieruchomość sprzedawana jest wg danych z ewidencji gruntów i budynków

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym przez Radę Gminy Osiecznica, Uchwałą nr XII/61/2003 z dnia 21.10.2003r. zmienioną Uchwałą Nr XIII/73/2003 z dnia 01.12.2003 r. oraz Uchwałą nr XVI/66/2007 z dnia 29.10.2007r.- działka przeznaczona jest na cele przemysłowe o symbolu 6.PP.213.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania;

1)      Utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, modernizacji, z jednoznacznym porządkowaniem nieruchomości. Przed podjęciem działań projektowo-inwestycyjnych obowiązuje sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w oparciu o przepisy szczególne. Zakaz lokalizacji obiektów znacząco odziaływujących na środowisko.

2)      wysokość nowej zabudowy przemysłowej do 12 m od poziomu terenu, w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi dopuszcza się budynki wyższe.

3)      obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na wyznaczonym terenie, właściwego dojazdu i wyjazdu dla transportu towarowego oraz możliwości jego manewrowania na terenie zakładu.

4)      wyposażenie w infrastrukturę techniczną zgodnie z ustaleniami rozdziału XIV Uchwały nr XII/61/2003 z dnia 21.10.2003r. zmienioną Uchwałą Nr XIII/73/2003 z dnia 01.12.2003 r. oraz Uchwałą nr XVI/66/2007 z dnia 29.10.2007r.

5)      Obowiązują ustalenia dotyczące linii zabudowy określone w rozdziale XIII uchwały nr XII/61/2003 z dnia 21.10.2003r. zmienioną Uchwałą Nr XIII/73/2003 z dnia 01.12.2003 r. oraz Uchwałą nr XVI/66/2007 z dnia 29.10.2007r.

6)      teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6.PP.213 uznaje się za obszar rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.Przetarg odbędzie się dnia  4 kwietnia 2018 r.  o godz. 13,00  w Urzędzie Gminy w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 14. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Gminy  Osiecznica Nr  47 1020 2137 0000 9202 0108 8178   PK BP O/Bolesławiec w terminie do dnia
30 marca 2018r. (data wpływu środków finansowych na rachunek sprzedawcy)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

- w przypadku osób fizycznych – należy okazać dowód osobisty lub paszport,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umową spółki cywilnej,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających

   osobowości  prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub    

    innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. 

 

Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.  Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.  Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności oraz opłaty sądowe związane
z wpisem prawa własności w księdze wieczystej.

           Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 6 tel.(075) 731 21 07 wew. 22

Zastrzega się odwołanie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości  na  okres 30 dni w:

- Urzędzie Gminy w Osiecznicy

- Sołectwie Parowa

- na stronie internetowej  Urzędu Gminy Osiecznica (BIP – przetargi) 

- Gazecie Wrocławskiej   ( wyciąg z ogłoszenia w dniu 1 marca br.)               

                                  

 

            

 

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2018-02-28 14:12:36
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2018-02-28 14:37:14
Ostatnia zmiana:2018-02-28 14:37:34
Ilość wyświetleń:108

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij