Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. płac

Celina Olszowa-BaranInspektor ds. płac

I piętro – pokój nr 22

tel. (0 75) 731 21 07, 731 21 11, wew 17,  fax. (0 75) 731 21 48

e-mail: celina.olszbar@osiecznica.pl

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

STANOWISKO DS. PŁAC

IMIĘ I NAZWISKO

CELINA OLSZOWA-BARAN

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.09.2013 R.

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.        Przygotowywanie dokumentów do sporządzenia list płac pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

2.        Zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

3.        Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów w/z płac.

4.        Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych.

5.        Naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

6.        Sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzania składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresach występowania.

7.        Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS.

8.        Sporządzanie raportów ZUS RMUA.

9.        Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z-3.

10.    Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych do GUS.

11.    Sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

12.    Sporządzanie rocznych informacji podatkowych.

13.    Rozliczenia roczne pracowników do Urzędu Skarbowego.

14.    Prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych do konta bankowego – budżet państwa.

15.    Terminowe rozliczanie i odprowadzanie należnych dochodów do budżetu państwa .

16.    Terminowe przygotowywanie przelewów w zakresie faktur, rachunków, list wypłat i innych dokumentów.

17.    Terminowe dokonywanie przelewu rat oraz odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek.

18.    Prowadzenie spraw z zakresu opłat za przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne, w tym w szczególności:

a.       prowadzenie ewidencji księgowej

b.      windykacja należności z tytułu opłat

c.       zwrot i rozliczanie nadpłat

d.      sporządzanie rocznych informacji podatkowych.

19.    Prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, w tym w szczególności:

a.       przyjmowanie i weryfikacja wniosków składanych przez producentów rolnych

b.       prowadzenie postępowań w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

c.       sporządzanie decyzji określających należny zwrot podatku akcyzowego

d.       składanie wniosku do Wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego

e.       sporządzanie list wypłat oraz przygotowywanie przelewów

f.        okresowe i roczne rozliczanie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego

g.       sporządzenie wykazu producentów, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w celu podania do publicznej wiadomości

20.    Prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych do rachunku wyodrębnionego „zwrot pracodawcom” – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

21.    Prowadzenie ewidencji księgowej udzielonego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

22.    Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania – czeków gotówkowych.

23.    Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu.

24.    Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

1.      Podczas nieobecności pracownika ds. płac zastępstwo pełnią:

-        pracownik ds. księgowości i inwestycji – w zakresie prowadzenia spraw z zakresu opłat za przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne.

-        pracownik ds. wymiaru podatków – w zakresie prowadzania spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

-        pracownik ds. księgowości i ewidencji VAT – w zakresie pozostałych spraw.

2.      Pracownik ds. płac pełni zastępstwo za:

-        za pracownika ds. księgowości i ewidencji VAT w zakresie:

·         prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji VAT oraz przygotowywanie przelewu należnego podatku

·         prowadzenia ewidencji księgowej dochodów nieprzypisanych gminy, przy użyciu programu komputerowego „Ewidencja dochodów nieprzypisanych” ZSI SIGID, w tym m.in.: opłata skarbowa, targowa, produktowa, eksploatacyjna, za korzystanie ze środowiska, miejsce na cmentarzu, zwrot za dokumentacje geodezyjne i operaty szacunkowe, fundusz alimentacyjny, dzierżawa obwodów łowieckich, inne.

·         prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych lokat terminowych oraz rozliczanie odsetek od tych lokat.

·         prowadzenie urządzeń analitycznych i syntetycznych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych do rachunku wyodrębnionego „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”.

-        pracownika ds. księgowości i inwestycji – w zakresie prowadzenia ewidencji wniesionych depozytów, w tym w szczególności księgowanie wpłat wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, terminowe zwroty wadium i zabezpieczeń, również zabezpieczeń wniesionych w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Zakres czynności przyjmuję do wiadomości i przestrzegania.

 

 

 

 

2013.08.30

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 12:53:48
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 12:55:14
Ostatnia zmiana:2016-09-28 07:57:24
Ilość wyświetleń:4066

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij