Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. księgowości i ewidencji VAT

mgr Edyta Parobczak – Inspektor ds. księgowości

I piętro – pokój nr 19

tel. (0 75) 731 21 07, 731 21 11, wew. 14, fax. (0 75) 731 21 48

e-mail: edyta.parobczak@osiecznica.pl

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI I EWIDENCJI VAT

IMIĘ I NAZWISKO

EDYTA PAROBCZAK

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.09.2013 R.

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.      Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji VAT oraz przygotowywanie przelewu należnego podatku.

2.      Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów nieprzypisanych gminy, przy użyciu programu komputerowego „Ewidencja dochodów nieprzypisanych” ZSI SIGID, w tym m.in.:

a.       Opłata skarbowa

b.      Opłata targowa

c.       Opłata produktowa

d.      Opłata eksploatacyjna

e.       Opłata za korzystanie ze środowiska

f.       Miejsce na cmentarzu

g.       Zwrot za dokumentacje geodezyjne i operaty szacunkowe

h.      Fundusz alimentacyjny

i.        Dzierżawa obwodów łowieckich

j.        Inne dochody nieprzypisane.

Miesięczne uzgadnianie z pracownikiem ds. księgowości budżetowej wpływów z tytułu dochodów nieprzypisanych.

3.      Prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy użyciu programów komputerowych „Ewidencja i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami” oraz „Obsługa płatności masowych” ZSI SIGID. Miesięczne uzgodnienie z pracownikiem ds. księgowości budżetowej wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.      Kontrola prawidłowości wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.      Prowadzenie postępowań w/s określenia wysokości zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz postępowań dotyczących egzekucji zaległych należności poprzez wystawianie upomnień, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, wystawianie tytułów wykonawczych i stosowanie innych środków egzekucyjnych, zgodnie z przepisami prawa.

6.      Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych.

7.      Prowadzenie postępowań w/s określenia wysokości nadpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowywanie decyzji stwierdzających nadpłatę, zwrot i rozliczanie nadpłat.

8.      Przygotowywanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.      Prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych lokat terminowych oraz rozliczanie odsetek od tych lokat.

10.  Prowadzenie urządzeń analitycznych i syntetycznych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych do rachunku wyodrębnionego „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”.

11.  Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania – spis z natury

12.  Przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z zakresu prowadzonych spraw.

13.  Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu.

14.  Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

a.       Podczas nieobecności pracownika ds. księgowości i ewidencji VAT zastępstwo pełnią:

-        Pracownik ds. księgowości podatkowej – w zakresie spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-        Pracownik ds. płac – w zakresie pozostałych spraw.

b.        Pracownik ds. księgowości i ewidencji VAT pełni zastępstwo za:

-        pracownika ds. płac w zakresie:

·         przygotowywania dokumentów do sporządzenia list płac pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

·         zgłaszania i wyrejestrowania do ZUS pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

·         naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów w/z płac.

·         naliczania i terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych.

·         naliczania i terminowego odprowadzania do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

·         sporządzania deklaracji, naliczania i terminowego odprowadzania składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresach występowania.

·         sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS.

·         sporządzania raportów ZUS RMUA.

·         przygotowywania zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z-3

·         przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych do GUS

·         sporządzania wniosków o refundację części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

·         sporządzania rocznych informacji podatkowych

·         prowadzenia księgowych urządzeń analitycznych do konta bankowego – budżet państwa

·         terminowego rozliczania i odprowadzania należnych dochodów do budżetu państwa

·         terminowego przygotowywania przelewów w zakresie faktur, rachunków, list wypłat i innych dokumentów

·         terminowego dokonywania przelewu rat oraz odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek.

·         prowadzenia księgowych urządzeń analitycznych do rachunku wyodrębnionego „zwrot pracodawcom” – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

·         prowadzenia ewidencji księgowej udzielonego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

-        pracownika ds. księgowości i inwestycji – w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej dochodów przypisanych gminy, w tym w szczególności Prowadzenie techniką ręczną ewidencji księgowej dochodów przypisanych gminy, w tym m.in.: dzierżawa mienia gminnego, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia gminnego, renta planistyczna, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego, innych  oraz udzielonej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Zakres czynności przyjmuję do wiadomości i przestrzegania.

 

 

 

 

2013.08.30

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 12:55:45
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 12:56:58
Ostatnia zmiana:2016-09-28 07:57:57
Ilość wyświetleń:4436

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij