Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek


Stanowisko ds. planowania przestrzennego 
mgr inż. Anna Warężak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Miejsce załatwiania spraw: pok. nr 5
tel. 75 7312107  wew 32
fax 75 731-21-48
email: anna.warezak@osiecznica.pl

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

IMIĘ I NAZWISKO

Anna Warężak

OBOWIĄZUJE OD DNIA 7  LIPCA  2014 R

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.      Wnioskowanie o sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium, współdziałania w zabezpieczeniu odpowiednich środków organizacyjnych i finansowych dla tego celu.

2.      Ocena realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium, występowanie o zmiany tych planów.

3.      Współdziałanie w uzgadnianiu planów w toku ich opracowywania, współudział w organizowaniu konsultacji społecznych i wykładanie planów do publicznego wglądu.

4.      Prowadzenie rejestru uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.

5.      Przygotowanie danych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji oraz prowadzenie na bieżąco ich rejestru.

6.      Wydawanie wypisów i zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7.       Wydawanie postanowień o zgodności projektu podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

8.      Zawiadamianie zainteresowanych właścicieli i użytkowników o przeznaczeniu terenów oraz innych ograniczeń wynikających z uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium.

9.      Określanie kierunków rozwiązań w projektach budowlanych w dostosowaniu do miejscowej tradycji i architektury.

10.  Nadzorowanie jakości robót remontowych i potwierdzanie ich wykonania w budynku Urzędu Gminy oraz w  gminnych jednostek oświatowych.

11.  Realizowanie inwestycji w obiektach oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ustawy o planowaniu przestrzennym i ustawy prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska w oparciu o wieloletnie programy inwestycyjne i roczne zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy budżetem gminy.

 

 

12.  Uczestniczenie w procesie przygotowania inwestycji:

a)      Uzgadnianie lokalizacji inwestycji,

b)      Uczestniczenie w komisji przetargowej,

c)      Dokonywanie odbioru dokumentacji,

d)      Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji z odpowiednimi organami oraz pozwolenia na budowę.

13.  Nadzorowanie i realizowanie inwestycji oświatowych:

a)      Współudział w opracowywaniu SIWZ i uczestniczenie w komisjach przetargowych,

b)      Nadzorowanie wykonawstwa i jakości robót

c)      Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych z wykonawcą

d)      Udział w odbiorze technicznym,

e)      Potwierdzanie wykonania robót,

f)       Analizowanie zużycia materiałów,

g)      Prowadzenie nadzoru w zakresie stosowania jednolitych normatywów w planowaniu techniczno-ekonomicznym, kalkulacji kosztów i cen,

h)      Zgłaszanie do użytkowania inwestycji nowo wybudowanych oraz ich końcowe rozliczanie.

14.  Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie planowania i zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie inwestycji oświatowych i planowania ich w budżecie gminy.

15.  Współpraca z dyrektorami oświatowych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalania potrzeb inwestycyjnych i planowania ich w budżecie gminy.

16.  Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy. Informowanie podmiotów o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków i ciążących na nich obowiązkach.

17.  Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

18.  Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

19.  Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu czynności.

20.  Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta, uchwał Rady Gminy zgodnie z powierzonym zakresem czynności oraz ich realizacja.

21.  Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza lub Wójta Gminy.

 

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica       z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że  obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 13:18:18
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 13:20:50
Ostatnia zmiana:2015-09-08 12:12:05
Ilość wyświetleń:5911

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij