Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. oświaty i zapobiegania patologiom 

Kamila Kowalik
tel. 75/7312107, 75/7312111, 75/7312265, fax. 75/7312148, pokój Nr 7
wewnętrzny 23
kamila.kowalik@osiecznica.pl

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

DS. OŚWIATY I ZAPOBIEGANIA PATOLOGIOM

IMIĘ I NAZWISKO

Kamila Kowalik

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

1.         Weryfikowanie projektu  budżetu w dziale oświata i kultura w podziale na poszczególne placówki oświatowe i kulturalne.

2.        Analizowanie i przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji i wniosków dotyczących projektów organizacyjnych szkół i przedszkola.

3.        Prowadzenie procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

4.        Monitorowanie wyników nauczania w szkołach.

5.        Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej okresowej oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych.

6.        Prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych.

7.        Przyjmowanie i analizowanie oświadczeń majątkowych dyrektorów placówek oświatowych i przekazywanie do publikacji w BIP .

8.        Przygotowywanie propozycji dot.  wysokości  przyznawania dodatków wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

9.        Organizowanie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego  nauczyciela mianowanego.

10.    Koordynowanie współpracy między placówkami oświatowymi w zakresie edukacji, organizowania olimpiad, konkursów, imprez sportowych, wymiany informacji, przesunięć kadrowych.

11.    Sporządzanie wniosków o środki finansowe  na zadania oświatowe do MEN oraz innych instytucji.

12.    Rozliczanie dotacji na realizację zadań oświatowych.

13.    Prowadzenie ewidencji placówek oświatowych niepublicznych oraz rejestru instytucji kultury.

14.    Sporządzanie dokumentacji  o wypłatę i zwrot dotacji dla placówek niepublicznych.

15.    Nadzór nad jednostkami gminnymi oświaty, kultury i sportu. Współudział w opracowywaniu planów ich rozwoju oraz nadzorowanie ich realizacji.

16.    Prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej.

17.    Prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowania przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych.

18.    Sporządzanie sprawozdań,  wydawanie zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis dotyczących udzielonej w ramach dofinansowania przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych.

19.    Prowadzenie postępowań w sprawie stypendiów socjalnych, zasiłków, wyprawki szkolnej itp.

20.    Sporządzanie wniosków  o przyznanie środków zewnętrznych (MEN, Urząd Wojewódzki) na realizację zadań oświatowych oraz dokonywanie ich rozliczeń.

21.    Nadzorowanie dowozu uczniów do szkół oraz organizowanie przetargu na dowóz uczniów do szkół.

22.    Organizowanie dowozu uczniów do szkół specjalnych.

23.    Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

24.    Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i przemocy       w rodzinie w tym :

a)      opracowywanie projektów programów,

b)      realizowanie zadań wynikających z gminnych programów,

c)      gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizacje zdań wynikających z gminnych programów,

d)      koordynowanie prac gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

e)      prowadzenie dokumentacji gminnej komisji rozwiązywanie problemów alkoholowych,

f)       prowadzenie postępowań w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego,

g)      sporządzanie stosownych sprawozdań.

25.    Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji             

  publicznej w zakresie realizowanych zadań.

26.    Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu czynności.

27.    Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta, uchwał Rady Gminy zgodnie z powierzonym zakresem czynności.

28.    Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza lub Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica       z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 13:25:41
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 13:26:40
Ostatnia zmiana:2015-11-20 11:14:43
Ilość wyświetleń:5491

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij