Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 

mgr Helena Jackowiak 

 tel. 731 07, 731 21 11, pokój nr 6
wewnętrzny 22

helena.jackowiak@osiecznica.pl


ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

 DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

IMIĘ I NAZWISKO

mgr Helena Jackowiak

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.      Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego oraz  sporządzanie deklaracji podatkowych.

2.      Prowadzenie ewidencji aktów notarialnych.

3.      Sporządzanie informacji dot. prywatyzacji i przekształceń mienia komunalnego.

4.      Sporządzanie projektów wykazów gruntów i budynków oraz lokali przewidzianych  do sprzedaży, wydzierżawienia, najmu oraz ustalenia warunków ich zbycia, oddania w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie.

5.      Ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie, najem ,dzierżawę nieruchomości gruntowych i budowlanych stanowiących mienie komunalne.

6.      Załatwianie spraw zamiany nieruchomości, oddawania w użytkowanie wieczyste, przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności.

7.      Zlecanie opracowań geodezyjnych i operatów szacunkowych nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, wydzierżawienia najmu i użytkowania wieczystego.

8.      Naliczanie opłat adiacenckich i opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

9.      Ustalanie warunków użytkowania, użyczenia nieruchomości gminy z tytułu konieczności ich czasowego zajęcia w celu wykonania robót bądź napraw oraz ustalenia wysokości odszkodowań za przejmowane grunty pod inwestycje komunalne i wywłaszczenia.

10.  Przygotowywanie projektów oświadczeń o prawie pierwokupu nieruchomości.

11.  Współpraca ze stanowiskiem ds. zagospodarowania przestrzennego w zakresie przeznaczania terenów na cele budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego, na cele usługowe i przemysłowe oraz w zakresie projektowania zmian i wykonywania planu zagospodarowania przestrzennego.

12.  Wydawanie decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

13.  Wydawanie decyzji o wygaśnięciu prawa użytkowania lub trwałego zarządu zbędnych danym jednostkom gminnym.

14.  Załatwianie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości przez gminę w tym komunalizacja, przyjmowanie darowizn i spadków.

15.  Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony granic nieruchomości komunalnych.

16.  Prowadzenie postępowań scalania i wymiany gruntów gminnych.

17.  Prowadzenie postępowań rozgraniczania nieruchomości gminnych.

18.  Prowadzenie ewidencji nazw ulic, nieruchomości oraz nazw miejscowości.

19.  Nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowych i nanoszenie ich na mapę zasadniczą.

20.  Nadzór nad melioracją i spółkami wodnymi w tym spraw dotowania melioracji wodnych.

21.  Przygotowywanie wniosków o objęcie programem rolniczego zagospodarowania gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

22.  Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierząt oraz ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami na terenie gminy.

23.  Wydawanie zaświadczeń w sprawie pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przyjmowanie zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych.

24.  Załatwianie spraw dot. szacowania strat w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

25.  Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

26.  Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień wynikających z realizowanych zadań.

27.  Opracowywanie projektów zarządzeń, uchwał Rady Gminy zgodnie z powierzonym zakresem czynności

28.  Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności, spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza Gminy  lub Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica       z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że  obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 13:30:06
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 13:33:01
Ostatnia zmiana:2016-09-28 07:59:40
Ilość wyświetleń:5410

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij