Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej

Imię i nazwisko: Maria Denkiewicz

Telefon: (075) 731-21-07    w. 21

        fax:   (075) 731-21-48

e-mail: marysia.denkiewicz@osiecznica.pl

Miejsce załatwiania spraw: pokój nr 1

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

DS. KADR I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

IMIĘ I NAZWISKO

Maria Denkiewicz

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu

   publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów

   znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi

   oraz współpracownikami.

8.Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.      Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej,  wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w szczególności:

1)      Przyjmowanie wniosków o:

a)      wpis do centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG),

b)      zmiany wpisu  w CEIDG,

c)      wpis w CEIDG informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,

d)      wpis w CEIDG informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,

e)      wykreślenie wpisu w CEIDG, oraz wydawanie potwierdzenia ich przyjęcia,

2)      przekształcanie w/w wniosków w formę dokumentu elektronicznego, podpisywanie ich przy użyciu podpisu elektronicznego, a następnie przesyłanie do CEIDG,

3)      gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie w/w wniosków,

4)      wpisywanie w CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń i licencji,

5)      prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do przedsiębiorców oraz osób fizycznych planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych,

6)      organizowanie i koordynowanie realizacji projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie,

7)      prowadzenie innych spraw z zakresu działalności gospodarczej zastrzeżonej przepisami prawa dla gminy.

 

2.      Prowadzenie spraw z zakresu transportu drogowego w tym wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w szczególności:

1)      prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

2)      prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,

3)      prowadzenie innych spraw z zakresu ustawy o transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy zastrzeżonych przepisami prawa dla gmin.

 

3.      Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi oraz aktów wykonawczych  do tej ustawy w szczególności:

1)      prowadzenie postępowań w sprawie wydania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,

2)      przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży detalicznej w roku poprzednim,

3)      informowanie o wysokości należnej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku,

4)      monitorowanie i sprawdzanie uiszczania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

5)      prowadzenie rejestru zezwoleń na detaliczną i gastronomiczną sprzedaż napojów alkoholowych,

6)      wydawanie zaświadczeń potwierdzających uiszczenie opłat za zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,

7)      współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

4.      Prowadzenie spraw z zakresu usług turystycznych, wynikających z ustawy o usługach turystycznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w szczególności:

1)      prowadzenie postępowań w sprawie zaszeregowania pól biwakowych do odpowiednich kategorii oraz prowadzenie ewidencji,

2)      prowadzenie ewidencji obiektów niehotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie,

3)      prowadzenie kontroli w w/w obiektach pod kątem przestrzegania minimalnych wymagań co do ich wyposażenia, określonych w w/w ustawie na podstawie odrębnego upoważnienia wójta,

4)      prowadzenie innych spraw z zakresu ustawy o usługach  turystycznych zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy.

 

5.      Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

6.      Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem kierowników jednostek oświatowych).

7.      Obsługa programu płacowo-kadrowego SIGID.

8.      Przyjmowanie oświadczeń majątkowych kierowników jednostek gminy i pracowników urzędu, analiza i przekazywanie do publikacji w BIP.

9.      Wyposażanie pracowników w odzież ochronną i środki bhp. Naliczanie ekwiwalentów.

10.  Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych, staży absolwenckich, prac interwencyjnych i robót publicznych.

11.  Przeprowadzanie procedur konkursowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze w urzędzie i  na stanowiska kierownicze w  jednostkach organizacyjnych gminy.

12.  Prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do wglądu.

13.  Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidowaniem jednostek organizacyjnych gminy.

14.  Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Wójta Gminy.

 

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica       z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego       i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 13:52:55
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 13:54:33
Ostatnia zmiana:2015-01-09 10:42:43
Ilość wyświetleń:5125

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij