Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Danuta Zychowicz

tel. 731 07, 731 21 11, pokój nr 10
wewnętrzny 26

danuta.zychowicz@osiecznica.pl


 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

IMIĘ I NAZWISKO

DANUTA ZYCHOWICZ

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R.

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.Realizacja zadań wynikająca z ustawy o ochronie przyrody w tym:

1)      sporządzanie wniosków o wycinkę drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy,

2)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew i krzewów.

2.Realizacja zadań w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w tym :

      1)     naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

      2)    opiniowanie decyzji na składowanie i usuwanie odpadów komunalnych oraz programów             

             gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

3)      udostępnianie informacji o środowisku zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

4)      gromadzenie danych dotyczących stanu środowiska w gminie i opracowywanie stosownych programów i analiz,

5)      koordynowanie akcją ,,Sprzątanie Świata’’ i sporządzanie zbiorczych zestawień z przeprowadzonych akcji w gminie,

3.      Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym:

1)      przygotowywanie informacji i zawiadomień związanych z procesem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2)      przygotowanie wystąpień o uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia do właściwych organów,

3)      przygotowanie wystąpień o opinię do właściwych organów,

4)      przygotowanie postanowień w sprawie ustalenia zakresu raportu lub w sprawie odstąpienia sporządzania raportu.

4.      Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska  oraz Programu Usuwania Azbestu.

5.      Nadzór nad funkcjonowaniem składowiska odpadów w Świętoszowie,

6.      Realizacja zadań wynikających z  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym :

1)      prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych,

 

2)      prowadzenie ewidencji szamb,

3)      sporządzanie i weryfikacja sprawozdań związanych z systemem gospodarki odpadów komunalnych,

4)   prowadzenie rejestru działalności regulowanej dot. transportu odpadów i nieczystości ciekłych, umieszczanie w CEIDG informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakresie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

7.      Prowadzenie zadań związanych z realizacją programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym organizowanie uprzątnięcia zwierząt padłych oraz organizowanie odłowu  zwierząt bezdomnych.

8.      Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

9.      Prowadzenie ewidencji rozliczenia zużycia paliwa samochodu służbowego Renault Megane

o numerze rejestracyjnym DBL AH45.

10.      Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji  

publicznej w zakresie realizowanych zadań.

11. Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu czynności.

12.Opracowywanie projektów aktów prawnych i ich realizacja zgodnie z powierzonym zakresem  

      czynności.

13.Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych   

      przez Sekretarza Gminy lub Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica   z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-06-02 11:26:50
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-06-02 11:33:43
Ostatnia zmiana:2016-09-28 08:03:51
Ilość wyświetleń:4881

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij