Zamknij okno Drukuj dokument

Skarbnik Gminy Osiecznica

mgr inż. Katarzyna Biercewicz

I piętro, pok. nr 21,

tel. (075) 731 21 07, wew. 10
e-mail: katarzyna.biercewicz@osiecznica.pl

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

SKARBNIK

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Katarzyna Biercewicz

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.      Wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu, nadzorowanie i koordynowanie działalności finansowej Gminy, a w szczególności kierowanie Referatem Finansowym i sprawowanie nadzoru nad realizacją jego zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

2.      Wykonywanie obowiązków nałożonych przez ustawę o finansach publicznych, w tym:

-        prowadzenie rachunkowości jednostki,

-        wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

-        dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

-        dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

3.      Zapewnienie sporządzenia prawidłowej sprawozdawczości finansowej i budżetowej.

4.      Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

5.      Przekazywanie pracownikom Urzędu Gminy oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych wytycznych i danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego.

6.      Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7.      Przygotowanie planu finansowego Urzędu Gminy oraz zmian w planie finansowym.

8.      Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją budżetu. Dokonywanie bieżącej analizy w zakresie realizacji dochodów i wydatków określonych uchwałą budżetową oraz przedstawianie propozycji związanych z ewentualną potrzebą  aktualizacji budżetu.

9.      Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zmian budżetu.

10.  Opracowanie sprawozdań z realizacji budżetu.

11.  Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości.

12.  W toku wykonywania zadań współdziałanie z pracownikami Urzędu Gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, wojewodą oraz innymi organami administracji rządowej i samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

13.  Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

14.  Sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością rozliczenia dotacji otrzymanych i przekazanych z budżetu gminy.

15.  Prowadzenie spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi kredytami, pożyczkami,  poręczeniami oraz gwarancjami,

16.  Prowadzenie spraw dotyczących funduszy z Unii Europejskiej, właściwego ich rozliczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17.  Współpraca z bankami, lokowanie wolnych środków finansowych.

18.  Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

19.  Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Wójta Gminy.

19.

 

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica       z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego       i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-12 09:54:42
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-12 09:56:03
Ostatnia zmiana:2016-09-28 07:49:17
Ilość wyświetleń:3484