Zamknij okno Drukuj dokument

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 

mgr Helena Jackowiak 

 tel. 731 07, 731 21 11, pokój nr 6
wewnętrzny 22

helena.jackowiak@osiecznica.pl


ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

 DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

IMIĘ I NAZWISKO

mgr Helena Jackowiak

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.      Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego oraz  sporządzanie deklaracji podatkowych.

2.      Prowadzenie ewidencji aktów notarialnych.

3.      Sporządzanie informacji dot. prywatyzacji i przekształceń mienia komunalnego.

4.      Sporządzanie projektów wykazów gruntów i budynków oraz lokali przewidzianych  do sprzedaży, wydzierżawienia, najmu oraz ustalenia warunków ich zbycia, oddania w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie.

5.      Ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie, najem ,dzierżawę nieruchomości gruntowych i budowlanych stanowiących mienie komunalne.

6.      Załatwianie spraw zamiany nieruchomości, oddawania w użytkowanie wieczyste, przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności.

7.      Zlecanie opracowań geodezyjnych i operatów szacunkowych nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, wydzierżawienia najmu i użytkowania wieczystego.

8.      Naliczanie opłat adiacenckich i opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

9.      Ustalanie warunków użytkowania, użyczenia nieruchomości gminy z tytułu konieczności ich czasowego zajęcia w celu wykonania robót bądź napraw oraz ustalenia wysokości odszkodowań za przejmowane grunty pod inwestycje komunalne i wywłaszczenia.

10.  Przygotowywanie projektów oświadczeń o prawie pierwokupu nieruchomości.

11.  Współpraca ze stanowiskiem ds. zagospodarowania przestrzennego w zakresie przeznaczania terenów na cele budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego, na cele usługowe i przemysłowe oraz w zakresie projektowania zmian i wykonywania planu zagospodarowania przestrzennego.

12.  Wydawanie decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

13.  Wydawanie decyzji o wygaśnięciu prawa użytkowania lub trwałego zarządu zbędnych danym jednostkom gminnym.

14.  Załatwianie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości przez gminę w tym komunalizacja, przyjmowanie darowizn i spadków.

15.  Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony granic nieruchomości komunalnych.

16.  Prowadzenie postępowań scalania i wymiany gruntów gminnych.

17.  Prowadzenie postępowań rozgraniczania nieruchomości gminnych.

18.  Prowadzenie ewidencji nazw ulic, nieruchomości oraz nazw miejscowości.

19.  Nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowych i nanoszenie ich na mapę zasadniczą.

20.  Nadzór nad melioracją i spółkami wodnymi w tym spraw dotowania melioracji wodnych.

21.  Przygotowywanie wniosków o objęcie programem rolniczego zagospodarowania gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

22.  Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierząt oraz ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami na terenie gminy.

23.  Wydawanie zaświadczeń w sprawie pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przyjmowanie zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych.

24.  Załatwianie spraw dot. szacowania strat w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

25.  Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

26.  Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień wynikających z realizowanych zadań.

27.  Opracowywanie projektów zarządzeń, uchwał Rady Gminy zgodnie z powierzonym zakresem czynności

28.  Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności, spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza Gminy  lub Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica       z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że  obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 13:30:06
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 13:33:01
Ostatnia zmiana:2016-09-28 07:59:40
Ilość wyświetleń:5321