Zamknij okno Drukuj dokument

Sekretarz Gminy Osiecznica


 


mgr Małgorzata Słonecka

tel. (075) 731-21-07, wew. 20
fax (075) 731-21 48
e-mail: malgorzata.slonecka@osiecznica.pl


ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

SEKRETARZ

IMIĘ I NAZWISKO

mgr Małgorzata Słonecka

OBOWIĄZUJE OD DNIA 7 LIPCA  2014 R

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu   

    publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów

    znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi

  oraz współpracownikami.

8.Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.      Organizowanie pracy Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w szczególności:

a)  opracowywanie projektów stosownych zarządzeń,

b) opracowywanie projektów zakresów czynności,

c)  organizowanie systemu szkoleń mającym na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych  pracowników,

d) nadzorowanie dyscypliny i porządku pracy w Urzędzie,

e)  występowanie do Wójta o przyznanie nagród dla pracowników Urzędu,

f)  dokonywanie oceny pracowników,

g)  nadzorowanie procesu rekrutacji do urzędu.

2.    Kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji w Urzędzie.

3.    Dekretowanie wpływającej do Urzędu korespondencji.

4.    Organizowanie prawidłowej ewidencji majątku Urzędu.

5.    Nadzór nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej, przestrzeganiem jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwianiem spraw.

6.    Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu legislacyjnego w Urzędzie.

7.    Zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Urzędu.

8.    Nadzór nad poprawnością formalno-prawną przygotowywanych dokumentów tj.  nadzór nad przestrzeganiem regulaminu, instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego.

9.    Wdrażanie nowoczesnych technik pracy.

10.     Nadzór nad realizacją zadań związanych z ochroną danych osobowych, tajemnicy służbowej i państwowej.

11.    Nadzór  nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie.

12.    Nadzór nad przygotowywaniem materiałów na komisje i sesje Rady Gminy Osiecznica.

13.     Organizowanie i prowadzenie stażów absolwenckich, praktyk studenckich i uczniowskich.

14.  Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji

publicznej w zakresie realizowanych zadań.

15.     Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków.

16.  Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających

z poleceń i upoważnień Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica  z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego  i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-25 13:06:40
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-25 13:09:05
Ostatnia zmiana:2016-09-28 07:47:13
Ilość wyświetleń:5006